1 ) Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiskai Gospodarki Wodnej . Pelni Najwazniejsza Rolewsrod Funduszy Ekologicznych ,zostal Utworzony W 1 9 8 9r . ( N F O Si G W ) . Zasadyjego Funkcjonowania Okreslaja Przepisy Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska . Nadzor Nad Narodowym Funduszem Ochrony Srodowiskai Gospodarki Wodnej Sprawuje Poprzezpowolana Przez Siebie Rade Nadzorcza Minister Srodowiska . Fundusz Posiada Osobowosc Prawna . Gospodaruje Srodkami Pochodzacymi Z : Oplat Za Gospodarcze Korzystanie Ze Srodowiska Oraz Kar Za Przekroczenie ; Dopuszczalnych Norm Emisji Zanieczuszczen ; Splat Pozyczekudzielanych Na Cele Proekologiczne I Ich Oprocentowanie ; Oplat Za Wydobycie Kopalin ; Operacji Finansowych I Udzialu W Spolkach . Narodowy Fundusz Administruje Takzesrodkami Zagranucznymi Przeznacoznymi Na Ekologie W Polsce , Pochodzacym Z Banku Swiatowego , Progmamu P H A R E . Do Najwazniejszych Zadan Wskazanych W Prawie Ochrony Srodowiska , Ktore Stanowic Moga Przedmiot Finansowego Wsparcia Ze Strony Funduszu Naleza : Propagowanie Dzialan Proekologicznych I Zasady Zrownowazonego Rozwoju ; Wspomaganie Realizacji Zadan Panstwowego Monitoringu Srodowiska ; Realizowanie Zadan Modernizacji I Inwestycyjnych , Sluzacych Ochronie Srodwiska I Gospodarce Wodnej ; Reazlizowanie Zadan Modernizacji Zwiazanych Z Gospodarka Odpadami I Ochrona Ziemi ; Wspieranie Wykorzuystania Zrodel Energii Odnawialnej | Oraz Pomoc Dla Wprowadzenia Bardziej Przujaznych Dla Srodwiska Nosnikow Energii ; Dzialania Na Rzecz Ochrony Przyrody Oraz Realizacji Zadan Zwiazanych Ze Zwiekszaniem Lesistosci Kraju ; Rozwojprzemyslu Produkcji Srodkow Technicznych I Aparatury Kontrolno -pomiarowej ,sluzacych Ochronie Srodwiskaa I Gospodarce Wodnej . Lista Przedsiewziec Priorytetowych Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska I Gospodarki Wodnej Obemuje Nastepujace Dziedziny : Ochrona Wodi Gospodarka Wodna ; Ochrona Przyrody I Krajobrazu ; Geologia I Gornictwo ; Edukacja Ekologiczna ; Programy Miedzydziedzinowe .