FORMY OCHRONY PRZYRODY W POLSCE OCHRONA PRZYRODY - Są to działania zmierzające do zachowania, właściwego wykorzystania oraz odnawiania zasobów i składników przyrody, w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów. FORMY OCHRONY PRZYRODY : • Parki narodowe • Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt • Parki krajobrazowe • Pomniki przyrody • Rezerwaty przyyrody PARK NARODOWY - Jest to obszar chroniony wyróżniający się szczególnymi wartościami naukowymi, przyrodniczymi, społecznymi, kulturowymi i wychowawczymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie podlega całość przyrody oraz swoiste cechy krajobrazu. OCHRONA GATUNKOWA - Jest to działalność zmierzająca do zapewnienia trwałego zachowania gatunków roślin i zwierząt występujących w stanie dzikim. PARK KRAJOBRAZOWY - Jest to obszar objęty ochroną prawną ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe w celu zachowania, popularyzacji i upowszechniania tych wartości w warunkach racjonalnego, zrównoważonego gospodarowania w krajobrazie. POMNIK PRZYRODY - Jest to objęty ochroną prawną twór przyrody ożywionej lub nieożywionej, bądź ich zespoły, o niepowtarzalnych wartościach naukowych, kulturowych, krajobrazowych, historyczno – pamiątkowych lub estetycznych. POMNIKI PRZYRODY OŻYWIONEJ: a) pojedyncze drzewa lub grupy drzew, wyróżniające się wiekiem, rozmiarami lub szczególnym kształtem b) aleje, czyli drogi lub ścieżki obsadzone z obu stron drzewami tego samego gatunku c) miejsca, w których...