FORMY OCHRONY PRZYRODY W POLSCE

OCHRONA PRZYRODY - Są to działania zmierzające do zachowania, właściwego wykorzystania oraz odnawiania zasobów i składników przyrody, w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów.

FORMY OCHRONY PRZYRODY :

• Parki narodowe

• Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt

• Parki krajobrazowe

• Pomniki przyrody

• Rezerwaty przyyrody

PARK NARODOWY - Jest to obszar chroniony wyróżniający się szczególnymi wartościami naukowymi, przyrodniczymi, społecznymi, kulturowymi i wychowawczymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie podlega całość przyrody oraz swoiste cechy krajobrazu.

OCHRONA GATUNKOWA - Jest to działalność zmierzająca do zapewnienia trwałego zachowania gatunków roślin i zwierząt występujących w stanie dzikim.

PARK KRAJOBRAZOWY - Jest to obszar objęty ochroną prawną ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe w celu zachowania, popularyzacji i upowszechniania tych wartości w warunkach racjonalnego, zrównoważonego gospodarowania w krajobrazie.

POMNIK PRZYRODY - Jest to objęty ochroną prawną twór przyrody ożywionej lub nieożywionej, bądź ich zespoły, o niepowtarzalnych wartościach naukowych, kulturowych, krajobrazowych, historyczno – pamiątkowych lub estetycznych.

POMNIKI PRZYRODY OŻYWIONEJ:

a) pojedyncze drzewa lub grupy drzew, wyróżniające się wiekiem, rozmiarami lub szczególnym kształtem

b) aleje, czyli drogi lub ścieżki obsadzone z obu stron drzewami tego samego gatunku

c) miejsca, w których na małej przestrzeni rosną rzadko spotykane krzewy lub rośliny zielne

POMNIKI PRZYRODY NIEOŻYWIONEJ:

a) pojedyncze skałki

b) gołoborza

c) przełomy rzek

d) głazy narzutowe

e) jaskinie

f) źródła

g) pozostałości po wulkanach

REZERWAT PRZYRODY - Jest to obszar obejmujący ochroną prawną zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym ekosystemy, wybrane gatunki roślin i zwierząt, elementy przyrody nieożywionej, mające istotną wartość ze względów przyrodniczych, naukowych, kulturowych lub krajobrazowych.

TYPY REZERWATÓW PRZYRODY:

a) leśne

b) wodne

c) torfowiskowe

d) stepowe

e) słonoroślowe

f) florystyczne

g) faunistyczne

h) krajobrazowe

i) przyrody nieożywionej