W doktrynie polskiego postępowania administracyjnego od wielu lat toczy się zażarta dyskusja dotycząca przyjęcia określonej koncepcji strony tegoż postępowania. Spór ten nie pozostaje zagadnieniem czysto doktrynalnym. Akceptacja każdej z wysuwanych przez przedstawicieli doktryny koncepcji strony niesie ze sobą daleko idące skutki dla praktyki organów administracji publicznej, a więc i dla każdego z nas, jako podmiotów administrowanych. Instytucja strony postępowania administracyjnego stanowi jeden z węzłowych punktów polskiego postępowania administracyjnego, można wręcz pokusić się o stwierdzenie, że warunkuje to postępowanie. Z istoty bowiem postępowania administracyjnego „wynika, że może się ono toczyć, gdy występują w nim co najmniej dwa podmioty, musi więc istnieć organ administracji publicznej, który ma zdolność prawną do prowadzenia postępowania, oraz musi być strona. Brak jednego z tych podmiotów powoduje nieistnienie postępowania administracyjnego”. Należałoby w tym miejscu zacząć od wyjaśnienia pojęcia najbardziej kluczowego, bez którego analiza strony postępowania nie jest wręcz możliwa- chodzi mianowicie o definicję „postępowanie administracyjne”. Według B. Adamiak postępowanie administracyjne to: „regulowany przez prawo procesowe ciąg czynności procesowych podejmowanych przez organ administracji publicznej oraz inne podmioty postępowania w celu rozstrzygania sprawy administracyjnej w formie decyzji administracyjnej, jak i ciąg czynności procesowych podjętych w celu weryfikacji decyzji administracyjnej”. W przytoczonej powyżej definicji można odnaleźć dwa elementy, które są niezwykle istotne dla rozpatrywanego zagadnienia strony postępowania. Po pierwsze w postępowaniu administracyjnym muszą brać udział zarówno organ administracji publicznej, jak i inne podmioty – zwłaszcza strona tego postępowania (w dużo mniejszym stopniu podmioty na prawach strony - organizacja społeczna, prokurator. Rzecznik Praw Obywatelskich). Po drugie zaś rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej, nacechowane jest podwójną konkretnością (orzekanie o konkretnych, przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawnieniach lub obowiązkach konkretnego indywidualnego podmiotu), może nastąpić tylko i wyłącznie w formie decyzji administracyjnej, ergo niemal zawsze po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego. W związku z powyższym niezwykle ważna jest dla jednostki jest możność nabycia przymiotu strony postępowania administracyjnego. Tylko w taki sposób będzie ona mogła dochodzić swoich praw, korzystając z uprawnień przewidzianych przepisami k.p.a., przed...