Spis treści Lista nagłówków rozdziałów i podrozdziałów planu. Pozwala czytającemu na szybkie zorientowanie się w zakresie i układzie prezentowanego materiału. 1. Firma i branża a. Historia i obecna sytuacja firmy b. Wizja, misja i cele do osiągnięcia c. Charakterystyka branży d. Analiza strategiczna SWOT 2. Inwestycja a. Zakres inwestycji b. Źródło finansowania 3. Plan sprzedaży i marketingu a. Oferowany produkt lub usługa b. Analiza rynku c. Strategia marketingowa Cena Promocja Dystrybucja 4. Plan zarządzania i działania a. Działalność produkcyjna lub usługowa b. Zarządzanie firmą c. Harmonogram działań 5. Plan finansowy a. Nakłady inwestycyjne i źródła finansowania b. Aktualne dane finansowe c. Prognozy finansowe Rachunek zysków i strat Przepływy pieniężne - cash flow Bilans Punkt rentowności (BEP) Analiza wskaźnikowa Ocena efektywności 6. Podsumowanie i ocena ryzyka przedsięwzięcia 7. Załączniki 1. Firma i branża a. Historia i obecna sytuacja firmy Zaczynamy od jednostronicowej informacji o firmie, zawierającej następujące dane: Nazwa firmy Adres, telefon Rodzaj prowadzonej działalności Forma prawna (np. indywidualna działalność gospodarcza, spółka cywilna) Główny oferowany produkt lub usługa Posiadane znaki towarowe, patenty Nazwiska założycieli, wspólników Ile lat działa firma w biznesie Obecny i zakładany udział w rynku Wielkość aktualnie zainwestowanych środków i ich źródło Wielkość potrzebnego dodatkowego finansowania Proponowane terminy i sposób zwrotu dodatkowego finansowania Wartość biznesu na pierwszy dzień działalności operacyjnej Nazwiska świadczących usługi prawne, księgowe, doradcze Teraz należy przedstawić historię firmy zamieszczając takie informacje jak: Data i forma założenia firmy Najważniejsze dane finansowe Najbardziej znaczące osiągnięcia firmy (wyroby, nagrody itp.) Dane o poprzednich i obecnych udziałowcach Obecny stan prawny, organizacyjny i finansowy b. Wizja, misja i cele do osiągnięcia Sformułowanie wizji, misji i celów do osiągnięcia powinno wynikać z zaprezentowanej sytuacji firmy w przeszłości. W przypadku podejmowania zupełnie nowych rodzajów działalności należy taką decyzję uzasadnić. Wizję i misję należy sformułować w kilku zdaniach. Wizja określa jak twój biznes będzie docelowo wyglądał. Wizja powinna określać wyidealizowany obraz twojej firmy przy założeniu, że wszystkie cele zostaną osiągnięte a zadania zrealizowane. Wizja powinna zawierać: Nazwę twojego biznesu Produkt lub usługę, które będziesz oferował Docelowy rynek dla oferowanego produktu lub usługi. Misja określa jak twój biznes będzie docelowo...