W budowie geologicznej Polski występują wszystkie struktury geologiczne Europy od prekambru (platforma prekambryjska) poprzez erę paleozoiczną (platforma paleozoiczna wraz ze strukturami kaledonidów i hercynidów) po kenozoik (fałdowanie alpejskie – Karpaty i zapadlisko przedkarpackie). W Polsce mamy trzy obszary zlodowaceń: południowopolskie, zwane inaczej krakowskim, środkowopolskie oraz północnopolskie, zwane bałtyckim. Formy terenu w Polsce, utworzone przez lądolód: - moreny czołowe – wygląd wałów lub wzgórz, formy wytworzone z materiału skalnego nagromadzonego przed czołem lądolodu w czasie jego postoju, np. Wieżyca, Szeskie Wzgórza; - moreny denne – formy utworzone z materiału skalnego wtopionego w lądolód i osadzonego po jego stopieniu, tworzą krajobraz równiny lekkofalistej, np. północne obszary pojezierzy: Pomorskiego, Mazurskiego i Wielkopolskiego; - pola sandrowe – materiał osadzony przez wody wypływające z czoła lądolodu, np. sandr augustowski lub tucholski; - pradoliny – szerokie doliny o płaskim dnie, w którym kiedyś utworzyły się i płynęły ogromne rzeki, np. pradolina warszawsko-berlińska czy wrocławsko-magdeburska; - rynny polodowcowe – wydłużone formy, ulegające erozji, wytworzone przez wody płynące pod lodem lub w jego szczelinach, np. jeziora rynnowe o znacznej głębokości i wydłużonym kształcie, jak Gopło, Hańcza - jeziora morenowe – są to zagłębienia moreny dennej, jeziora bardzo rozległe i dosyć płytkie, np. Śniardwy, Mamry; - jeziora wytopiskowe – powstające na skutek wytopienia brył lodu, zagrzebanych w osadach polodowcowych, ich kształt jest owalny, a same jeziorka mają bardzo małą powierzchnię; - kotły lodowcowe – zagłębienia powstające w takich miejscach, gdzie znajdowało się pole firnowe lodowca górskiego, np. Morskie Oko w Tatrach i Śnieżne Kotły w Karkonoszach; - U-kształtne doliny górskich rzek (jęzory lodowcowe przemodelowały V-kształtne doliny górskich rzek, nadając im kształt litery U). Marta Akuszewska Budowa geologiczna Tatr Tatry są górami młodymi, gdyż wypiętrzyły się dopiero w młodszym trzeciorzędzie tj. około 15 mln lat temu. Ruchy górotwórcze trwały tu od górnej kredy po młodszy trzeciorzęd. Mają budowę geologiczną typową dla gór fałdowania alpejskiego. Składają się na nią charakterystyczne jednostki tektoniczne: granitowy trzon krystaliczny Tatr Wysokich, łupki krystaliczne i gnejsy budujące trzon krystaliczny Tatr Zachodnich oraz spoczywające na nim, sfałdowane i przemieszczone skały osadowe serii wierchowych i reglowych(wapienie, margle, dolomity, łupki ilaste, piaskowce). Choć z geologicznego punktu widzenia...