Program Infrastruktura i Środowisko: Drogowa i lotnicza sieć TEN-T Główny cel priorytetuPoprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączeń międzyregionalnych poprzez rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oraz poprawa połączeń komunikacyjnych głównych miast województw wschodniej Polski z pozostałą częścią kraju poprzez rozwój sieci drogowej na terenie tych województw.Cele szczegółowe priorytetu: • Poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu, nośności i jakości dróg sieci TEN-T w ruchu tranzytowym, połączeniach między dużymi miastami kraju, w tym głównymi ośrodkami Polski wschodniej, oraz przejazdach przez miasta, • Zwiększenie przepustowości portów lotniczych znajdujących się w sieci TEN-T i przepustowości polskiej przestrzeni powietrznej oraz zapewnienie wysokiego standardu świadczonych usług. W ramach tego priorytetu realizowane będą również działania, które obejmą rozbudowę infrastruktury* portów lotniczych znajdujących się w sieci TEN-T, w tym terminali pasażerskich, inwestycje lotniskowe oraz przygotowanie do budowy drugiego centralnego portu lotniczego w Polsce. Wskazany w celu priorytetu wysoki poziom usług będzie osiągnięty poprzez inwestycje w infrastrukturę służącą obsłudze pasażerów, m.in.: budowę, rozbudowę lub modernizację terminali pasażerskich z zapewnieniem standardów obsługi porównywalnych z innymi krajami Wspólnoty, a także wprowadzanie nowoczesnych technologii i informatyzację.Głównymi beneficjentami w ramach priorytetu będą mogły być przede wszystkim: podmioty zarządzające drogami krajowymi oraz portami lotniczymi znajdującymi się w sieci TEN-T. Obecnie w sieci TEN-T znajdują się lotniska w Warszawie, Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu, Gdańsku, Rzeszowie, Krakowie i Katowicach. Regionalny Program Operacyjny Rzeszów: • Poprawa jakości usług w Porcie Lotniczym Rzeszów - Jasionka poprzez doposażenie w sprzęt oraz systemy obsługi lotniskowej i pasażera Celem głównym realizowanego projektu jest poprawa powiązań komunikacyjnych i systemu komunikacji publicznej w województwie oraz w Polsce. Wzrastający ruch pasażerski oraz transportowy na obszarze lotniska wymusza jego rozbudowę. Nieustannie wzrasta zapotrzebowanie na obsługę naziemną lotniska. Realizacja niniejszego projektu poprzez zakup sprzętu handlingowego, umożliwi obsługę większej ilości pasażerów, samolotów oraz ładunku. Celem pośrednim projektu jest poprawa przepustowości lotniska, wzrost bezpieczeństwa podróżujących oraz zwiększenie udziału transportu lotniczego w przemieszczaniu się mieszkańców województwa oraz Polski. W ramach realizacji projektu zostanie zakupiony: nowy sprzęt...