Program Infrastruktura i Środowisko:

Drogowa i lotnicza sieć TEN-TGłówny cel priorytetu

Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączeń międzyregionalnych poprzez rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oraz poprawa połączeń komunikacyjnych głównych miast województw wschodniej Polski z pozostałą częścią kraju poprzez rozwój sieci drogowej na terenie tych województw.

Cele szczegółowe priorytetu:

• Poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu, nośności i jakości dróg sieci TEN-T w ruchu tranzytowym, połączeniach między dużymi miastami kraju, w tym głównymi ośrodkami Polski wschodniej, oraz przejazdach przez miasta,

• Zwiększenie przepustowości portów lotniczych znajdujących się w sieci TEN-T i przepustowości polskiej przestrzeni powietrznej oraz zapewnienie wysokiego standardu świadczonych usług.

W ramach tego priorytetu realizowane będą również działania, które obejmą rozbudowę infrastruktury* portów lotniczych znajdujących się w sieci TEN-T, w tym terminali pasażerskich, inwestycje lotniskowe oraz przygotowanie do budowy drugiego centralnego portu lotniczego w Polsce. Wskazany w celu priorytetu wysoki poziom usług będzie osiągnięty poprzez inwestycje w infrastrukturę służącą obsłudze pasażerów, m.in.: budowę, rozbudowę lub modernizację terminali pasażerskich z zapewnieniem standardów obsługi porównywalnych z innymi krajami Wspólnoty, a także wprowadzanie nowoczesnych technologii i informatyzację.
Głównymi beneficjentami w ramach priorytetu będą mogły być przede wszystkim: podmioty zarządzające drogami krajowymi oraz portami lotniczymi znajdującymi się w sieci TEN-T. Obecnie w sieci TEN-T znajdują się lotniska w Warszawie, Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu, Gdańsku, Rzeszowie, Krakowie i Katowicach.

Regionalny Program Operacyjny Rzeszów:

• Poprawa jakości usług w Porcie Lotniczym Rzeszów - Jasionka poprzez doposażenie w sprzęt oraz systemy obsługi lotniskowej i pasażera

Celem głównym realizowanego projektu jest poprawa powiązań komunikacyjnych i systemu komunikacji publicznej w województwie oraz w Polsce. Wzrastający ruch pasażerski oraz transportowy na obszarze lotniska wymusza jego rozbudowę. Nieustannie wzrasta zapotrzebowanie na obsługę naziemną lotniska. Realizacja niniejszego projektu poprzez zakup sprzętu handlingowego, umożliwi obsługę większej ilości pasażerów, samolotów oraz ładunku.

Celem pośrednim projektu jest poprawa przepustowości lotniska, wzrost bezpieczeństwa podróżujących oraz zwiększenie udziału transportu lotniczego w przemieszczaniu się mieszkańców województwa oraz Polski.

W ramach realizacji projektu zostanie zakupiony: nowy sprzęt i wyposażenie , które:

• -wymieni w miejsce dotychczas użytkowanego, a będącego w złym stanie lub nie spełniającego wymaganych standardów w zakresie obsługi;


Poprawi oraz rozszerzy zakres i standard świadczonych usług lotniskowych;

• -usprawni i polepszy jakość prac związanych z utrzymaniem nawierzchni operacyjnych lotniska i usług wspomagających usługi płytowe.


W ramach projektu zamierza się zakupić w szczególności:

1. sprzęty do obsługi płytowej samolotów, pasażerów i bagażu;

2. urządzenia i systemy teletechniczne oraz informatyczne do obsługi łączności operacyjnej, informacji i obsługi pasażera;

3. urządzenia i systemy oświetleniowo-wizualizacyjne lotniska;

4. sprzęty i urządzenia do prac związanych z utrzymaniem nawierzchni lotniska i do prac wspomagających usługi płytowe;

urządzenia wspomagające obsługę terminalową bagażu pasażera.

Wartość 35 mln zł

Regionalny Program Operacyjny Szczecin:

Wzmocnienie lokalnego portu lotniczego w Zegrzu Pomorskim – planowane 21 mln euro

Regionalny Program Operacyjny Lublin:

Rozbudowa Regionalnego

Portu Lotniczego: PortLotniczy Lublin S.A. (Świdnik)

Wartość 223,81 mln zł, realizacja 2010/2011

Inwestycja polega na rozbudowie i modernizacji istniejącego lotniska w

Świdniku.

Według przyjętego rozwiązania, zastosowanego przy projektowaniu przez konsorcjum Sener, lokalizację Terminala pasażerskiego przewidziano równolegle w stosunku do pasa startowego i planowanej drogi kołowania. 
Głównym obiektem kubaturowym lotniska będzie budynek Terminala. Jest to trójskrzydłowa hala mieszcząca obie strefy funkcjonalne, tzn. związane z płytą lotniska (airside) sortownie bagażu, poczekalnie, hale odbioru bagażu przylatującego wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi jak również strefy związane ze strona miejską (land side) - hale odpraw biletowo–bagażowych (odlotów i przylotów) oraz dworzec szynobusu, a także lokale komercyjne: biura linii lotniczych, gastronomie itd.
Budynek terminala zaprojektowano w układzie głównej funkcji jednopoziomowym podjazd pod terminal od strony ogólnodostępnej zorganizowany w jednym poziomie odloty i przyloty od strony płyty aranżowane także w jednym poziomie.

Wielkość i parametry terminala przyjęto zgodnie z wytycznymi IATA i policzono dla przepustowości 1mln w pierwszym etapie i 3,2mln docelowo PAX. Daje to przepustowość przyjętą z wytycznymi konkursowymi. Przyjęto, ze terminal będzie zapewniał poziom obsługi B.

Przetargi na terminal przed nami, trwają prace niwelacyjne, rozstrzygnięte przetargi na Pole Ruchu Naziemnego i ogrodzenie.

Regionalny Program Operacyjny Warszawa:

Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki). – 305 mln zł.

Regionalny Program Operacyjny Białystok:

Budowa portu lotniczego gmina Tykocin, powiat Białostocki 493 mln zł. Podpisano umowę o finansowanie 17 grudnia 2011.

Regionalny Program Operacyjny Bydgoszcz:

W ramach projektu rozwoju funkcji portu lotniczego w Bydgoszczy realizowana będzie m.in.: budowa ogrodzenia lotniska, budowa systemu odprawy bagażowej, zakup autobusów niskopodłogowych, wyposażenie Lotniskowej Straży Pożarnej w sprzęt bezpieczeństwa, budowa drogi na obwodzie lotniska oraz punktów kontrolnych, budowa wieży kontrolnej, przebudowa pasa startowego i dróg kołowania, rozbudowa stanowisk parkowania i odladzania samolotów, rozbudowa terminala pasażerskiego, budowa bazy paliwowej i technicznej dla sprzętu obsługi naziemnej.

Projekt ma strategiczny charakter i jest zgodny z priorytetami strategicznymi SRK 2007 - 2015: 2. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej; celami horyzontalnymi NSRO 2007 - 2013: 3. Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski. Wpisuje się także w Progam rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych, przyjęty Uchwałą Rady Ministrów w dniu 8.05.2007r.; w Strategię Rozwoju Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2020 w zakresie Działania 2.2. Rozwój infrastruktury technicznej. Projekt ma oddziaływanie w skali regionalnej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników RPO WK-P 2007 - 2013 w zakresie zwiększenia zdolności obsługowych portu lotniczego. Projekt ważny z punktu widzenia EURO 2012, zapewni lepszą obsługę i zwiększy zdolności obsługowe.

Wartość 46,9 mln euro – realizacja 2009-2015