Wśród religii Wschodu, możliwe jest wyodrębnienie dwóch głównych rodów indyjskich religii i religii taoistycznej. W ramach tych dwóch dużych rodzin, istnieje wiele sekt i mniejszych grup, które pełnią szczególną wersje głównych religii, podobnie jak odłamy chrześcijaństwa na Zachodzie. Oprócz tych dwóch grup, istnieją dostosowania Azji Południowo-Wschodniej indyjskich religii, zwłaszcza buddyzmu i animizmu, które nadal są praktykowane w oddalonych regionach Azji. Spis treści: - Buddyzm - Hinduizm - Konfucjanizm - Szintoizm - Taoizm - Sikhizm BUDDYZM System filozoficzno-etyczny uznawany przez wielu ludzi za religię, rzadziej za psychologię. Założycielem i twórcą jego podstawowych założeń był żyjący od około 560 do 480 roku p.n.e. Siddhārtha Gautama (pāli. Siddhattha Gotama), syn księcia z rodu Śākyów, władcy jednego z państw-miast w północnych Indiach. Jako religia buddyzm zalicza się do religii dharmicznych oraz do religii nieteistycznych. Słowo "buddyzm" zostało stworzone przez zachodnich uczonych stosunkowo niedawno. Wcześniej na Wschodzie używane były nazwy dharma, sasana lub buddhasasana. Buddyzm opiera się na Czterech Szlachetnych Prawdach głoszonych przez Siddharthę Gautamę, oraz na przedstawionej przez niego Ośmiorakiej Ścieżce, która prowadzić ma do ustania cierpienia. Słowo "buddha", używane obecnie w odniesieniu do Siddhārthy Gautamy, w sanskrycie i pāli oznacza dosłownie "przebudzony". Takie imię obrał Siddhārtha Gautama, kiedy zaczął głosić swoje nauki. Po śmierci Buddy, w ciągu pięciu wieków, nauki te rozprzestrzeniły się z subkontynentu indyjskiego na centralną, południowo-wschodnią i wschodnią Azję. Buddyzm od początku swojego istnienia był religią o bardzo luźnej strukturze, zarówno od strony organizacyjnej, jak i doktrynalnej. W trakcie rozwoju historycznego powstały liczne jego odmiany i szkoły, które zazwyczaj (choć nie zawsze) nawzajem się tolerowały, a nawet wspierały. Nauka Buddy opiera się na tzw. czterech szlachetnych prawdach: • prawda o cierpieniu - wszystko jest cierpieniem • prawda o powstawaniu cierpienia - cierpienie to wynik pragnienia życia (czyli pragnienia rozkoszy, stawania się i przemijania) • prawda o zwalczaniu cierpienia - poprzez stłumienie pragnienia życia oraz wszelkich pożądań • prawda o drodze do zniszczenia cierpienia - szlachetna ścieżka złożona z ośmiu elementów (należyta intuicja, należyte postanowienie, należyte słowo, należyty czyn, należyte życie, należyte dążenie, należyte pamiętanie, należyta medytacja). Budda głosił koncepcję sansary - koła wcieleń i karmy - swoistego potencjału, który każdy...