1. Relacje koszty poniesione - koszty spowodowane, a rola przygotowania produkcji. Stadium przygotowania produkcji angażuje ok. 15% kosztów realizacji całego przedsięwzięcia – jest to koszt poniesiony. Podejmowane w procesie przygotowania produkcji decyzje rzutują na ok. 70-90% kosztów wytwarzania – jest to tzw. koszt spowodowany. O efektywności przedsięwzięcia produkcyjnego decydują ludzie zaangażowani w sferę przygotowania produkcji. 2. Cykl życia wyrobu w przedsiębiorstwie Każdy wyrób produkowany w przedsiębiorstwie ma swój cykl życia, na który składają się cztery fazy: I. Faza wprowadzenia wyrobu do produkcji (zysk jest ujemny); II. Faza wzrostu produkcji (wzrasta produkcja wyrobów); III. Faza dojrzałości (osiągnięcie pełnych możliwości produkcyjnych); IV. Faza spadku (spowodowana brakiem zainteresowania rynku danym wyrobem). Krzywa cyklu życia wyrobu dla przedsiębiorstwa obejmuje również zadania poprzedzające wprowadzenie wyrobu do produkcji seryjnej: etap analiz i prognoz (A) oraz fazę innowacji (B). 3. Cykl życia wyrobu na rynku I. wprowadzenie wyrobu na rynek II. wzrost sprzedaży III. dojrzałość wyrobu na rynku IV. nasycenie rynku V. spadek sprzedaży Wszystkie obszary działalności przedsiębiorstwa są ze sobą wzajemnie powiązane, tworząc system produkcyjny. Jest to celowo zaprojektowany zbiór elementów rzeczowych, stanowiący całość niezbędną do realizacji produkcji i służący do przekształcania czynników wejścia, którymi są czynniki produkcji, na czynniki wyjścia, którymi są produkty (wyroby lub usługi) a także odpady produkcyjne. 4. System produkcyjny – definicja System produkcyjny jest to celowo zaprojektowany i utworzony zbiór elementów rzeczowych, stanowiący całość niezbędną do realizacji produkcji i służący do przekształcania czynników wejścia, którymi są czynniki produkcji, na czynniki wyjścia, którymi są produkty (wyroby lub usługi) a także odpady produkcyjne. 5. System produkcyjny – zakres System produkcyjny obejmuje: • techniczne środki produkcji (infrastruktura techniczna, budynki, wyposażenie technologiczne, środki transportu wewnętrznego, środki techniczne do zbierania, gromadzenia, składowania i usuwania odpadów, środki techniczne do eksploatacji maszyn i urządzeń, budynków, środków transportu wewnętrznego i zewnętrznego, środki techniczne do obsługi administracyjnej, komputery, sieci komputerowe itp.); • przedmioty pracy (materiały nabywane z zewnątrz, przeznaczone do przetworzenia w systemie lub do wykorzystania w montażu gotowych wyrobów); • czynniki energetyczne (energię elektryczną, paliwa,...