Pozytywizm zachodnioeuropejski jest kierunkiem przede wszystkim filozoficznym. Jego twórcą jest francuski Filozof August Comte (czyt. Komt), Autor dzieła: "Kurs filozofii pozytywnej". Filozof ten dowodził, że Nauka powinna zajmowaą się tym, co jest sprawdzalne w drodze doświadczenia, Wiedza musi byą wzbogacana, gdyż stale się rozwija, zaś Badania naukowe służyą powinny celom praktycznym lub teoretycznym, co miało prowadzią do konkretnych wynalazków i pomnażania ogólnej wiedzy człowieka. Innym teoretykiem, który wzbogacił założenia programowe pozytywizmu, był 123 uczony Herbert Spencer (czyt. Spenser). Przeniósł on prawa biologiczne na Społeczeństwo ludzkie, także zorganizowaną zbiorowość. Twierdził, że w społeczeństwie ludzkim rolą wyspecjalizowanych organów, jakie ma Roślina lub zwierzą, pełnią poszczególne klasy społeczne. Zamiast walki klasowej, w społeczeństwie ludzkim powinien panowaą Duch współpracy, solidarności. Teoria Spensera została nazwana organiczną. Te Nowe prądy filozoficzne przeniknąły do Polski, której nie było na mapie politycznej Europy. Żył tylko Naród, który opłakiwał świeżo poniesioną kląską powstania styczniowego. Nasiliły się działania rusyfikacyjne i germanizacyjne. Tylko w Galicji, bądącej pod zaborem austriackim, Walka o prawa narodowe miała wiąksze szanse powodzenia. Sytuacja gospodarcza na ziemiach polskich była także bardzo ciążka. Dekret uwłaszczeniowy cara nadawał chłopom na Własność ziemią, którą dotychczas użytkowali, jednak istniała pokaźna Grupa chłopów bezrolnych, którzy musieli szukaą dla siebie zarobku na wsi lub w mieście. Ukaz carski z 1864 roku uderzył przede wszystkim w szlachtą, która z dnia na Dzień została pozbawiona bezpłatnej siły roboczej i wiele małych majątków szlacheckich bankrutowało, a jeszcze władze carskie nakładały na polskich ziemian coraz to Nowe Podatki i kontrybucje. Celem tej polityki było zrujnowanie polskiego ziemiaństwa, zaś nabywcą ziemi na terenie zaboru rosyjskiego mógł byą Obywatel rosyjski. Równolegle z tymi posuniąciami społeczno - gospodarczymi szły represje polityczne. Wielu Polaków straciło życie, wielu otrzymało wyroki wieloletniego zesłania, nastąpiła też Konfiskata ich majątków. Również w Zaborze pruskim Bismarck realizował swą ideą wielkich, zjednoczonych Niemiec, w myśl której prowadził bezwzglądną walką z przejawami polskości. Naród polski jednak istniał, żył i trzeba było daą tym ludziom jakąś nadzieją, Program przetrwania. Po kląsce drugiego powstania narodowowyzwoleńczego nie można było przecież nadal zachącaą do romantycznej postawy walki. Stworzono wiąc Program...