Biznesplan. Biznesplan (ang. business plan, plan biznesowy) – narzędzie planistyczne wykorzystywane przy ocenie opłacalności przedsięwzięć gospodarczych. Sporządzany jest na potrzeby wewnętrzne firmy, a także jest elementem komunikacji zewnętrznej firmy - m.in. sporządzany jest dla banków, inwestorów w celu pozyskania źródeł finansowania inwestycji. W gospodarce rynkowej często zachodzące zmiany zmuszają do nowego spojrzenia na funkcje realizowane przez firmę. Jedną z nich jest planowanie, czyli określenie celów jakie przedsiębiorstwo pragnie osiągnąć w swojej strategii. Planowanie jest przewidywaniem warunków działania w określonych granicach czasowych, jest wyznaczaniem celów i zadań oraz środków i sposobów ich najkorzystniejszej realizacji. Jest to proces ciągły związany z przygotowaniem szczegółowego "rozpracowania" przedsięwzięcia. Od niego zaczyna się działalność zarządu nowo powstałej spółki bądź firmy, która zamierza się zmodernizować. Biznes plan opracowuje się celem przedstawienia radzie nadzorczej, inwestorom, kierownictwu banków finansujących przedsięwzięcia lub przedsiębiorstwo, przedstawicielom biznesu , którzy dysponują wolnym kapitałem i chcą, nawet podejmując duże ryzyko, organizować wspólne przedsięwzięcia. Zadania biznesplanu: • Wytycza cele i metody działania • Pomaga dokonać właściwego wyboru spośród kilku wariantów inwestycyjnych • Przedstawia analizę stanu obecnego firmy • Może być podstawą działania dla przyszłych przedsiębiorców • Jest to element planowania strategicznego Najogólniej rzecz ujmując, jest to średnioterminowy i kompleksowy spis celów oraz zadań, jakie stawia się przed przedsiębiorstwem, ujęty w formie pisemnej. Najważniejsze elementy biznesplanu: • analiza finansowa – podstawowe źródło informacji o efektach działalności danej jednostki. Zawiera dane o stanie i zmianach, jakie w niej zaszły, ukazane w bilansie oraz w rachunku zysków i strat. Zajmuje się wielkościami ekonomicznymi w wyrażeniu pieniężnym. • analiza rynku – zespół czynności, które zmierzają do powstania racjonalnych przesłanek podejmowania decyzji bieżących, które dotyczą obsługi rynku we wszystkich wymiarach na podstawie przeprowadzonych badań rynkowych. Wykorzystuje ona dane pozyskiwane poprzez badanie rynku. Analiza ta jest określana jako chwilowa rejestracja struktury zachowania się rynku w określonym czasie i miejscu. • analiza SWOT – jedna z najpopularniejszych heurystycznych (heurystyka – umiejętność wykrywania nowych faktów i związków między faktami, a zwłaszcza stawiania hipotez) technik analitycznych, służąca do porządkowania informacji....