Biznesplan.

Biznesplan (ang. business plan, plan biznesowy) – narzędzie planistyczne wykorzystywane przy ocenie opłacalności przedsięwzięć gospodarczych. Sporządzany jest na potrzeby wewnętrzne firmy, a także jest elementem komunikacji zewnętrznej firmy - m.in. sporządzany jest dla banków, inwestorów w celu pozyskania źródeł finansowania inwestycji.

W gospodarce rynkowej często zachodzące zmiany zmuszają do nowego spojrzenia na funkcje realizowane przez firmę. Jedną z nich jest planowanie, czyli określenie celów jakie przedsiębiorstwo pragnie osiągnąć w swojej strategii.

Planowanie jest przewidywaniem warunków działania w określonych granicach czasowych, jest wyznaczaniem celów i zadań oraz środków i sposobów ich najkorzystniejszej realizacji. Jest to proces ciągły związany z przygotowaniem szczegółowego "rozpracowania" przedsięwzięcia.

Od niego zaczyna się działalność zarządu nowo powstałej spółki bądź firmy, która zamierza się zmodernizować. Biznes plan opracowuje się celem przedstawienia radzie nadzorczej, inwestorom, kierownictwu banków finansujących przedsięwzięcia lub przedsiębiorstwo, przedstawicielom biznesu , którzy dysponują wolnym kapitałem i chcą, nawet podejmując duże ryzyko, organizować wspólne przedsięwzięcia.

Zadania biznesplanu:

• Wytycza cele i metody działania

• Pomaga dokonać właściwego wyboru spośród kilku wariantów inwestycyjnych

• Przedstawia analizę stanu obecnego firmy

• Może być podstawą działania dla przyszłych przedsiębiorców

• Jest to element planowania strategicznego

Najogólniej rzecz ujmując, jest to średnioterminowy i kompleksowy spis celów oraz zadań, jakie stawia się przed przedsiębiorstwem, ujęty w formie pisemnej.

Najważniejsze elementy biznesplanu:

• analiza finansowa – podstawowe źródło informacji o efektach działalności danej jednostki. Zawiera dane o stanie i zmianach, jakie w niej zaszły, ukazane w bilansie oraz w rachunku zysków i strat. Zajmuje się wielkościami ekonomicznymi w wyrażeniu pieniężnym.

• analiza rynku – zespół czynności, które zmierzają do powstania racjonalnych przesłanek podejmowania decyzji bieżących, które dotyczą obsługi rynku we wszystkich wymiarach na podstawie przeprowadzonych badań rynkowych. Wykorzystuje ona dane pozyskiwane poprzez badanie rynku. Analiza ta jest określana jako chwilowa rejestracja struktury zachowania się rynku w określonym czasie i miejscu.

• analiza SWOT – jedna z najpopularniejszych heurystycznych (heurystyka – umiejętność wykrywania nowych faktów i związków między faktami, a zwłaszcza stawiania hipotez) technik analitycznych, służąca do porządkowania informacji. Bywa stosowana we wszystkich obszarach planowania strategicznego jako uniwersalne narzędzie pierwszego etapu analizy strategicznej.

Biznesplan sporządzany jest najczęściej na potrzeby banku, w celu otrzymania kredytu powinien być napisany wg procedur bankowych danej instytucji. Kredytobiorca powinien wykazać, że nowe przedsięwzięcie będzie rentowne (rentowność – miara efektywności gospodarowania, wyrażająca się stosunkiem zysku do sprzedaży netto, wielkości zaangażowanego kapitału lub wartości wszystkich aktywów), co pozwoli na obsługę kredytu.

Tworzenie biznesplanu

Biznes plan zmusza do zatrzymania i zastanowienia się nad swoimi czynnościami, oczekiwaniami od firmy w przyszłości i kierowaniem tą przyszłością. Niezależnie od tego, czy firma już istnieje, czy dopiero zaczyna działalność, proces planowania będzie niezbędny do wyznaczenia odpowiednich kierunków i metod działania. Nowo powstająca firma przygotowuje plan przedsięwzięcia w celu określenia podstaw działania, ale najczęściej aby uzyskać kredyt. W istniejącej już firmie planowanie pozwala lepiej przygotować dalszą działalność. Plan przedsięwzięcia jest systemem "wczesnego ostrzegania", w przypadku pojawienia się groźby porażki.

• Streszczenie

o cel napisania biznesplanu

o opis produktu/usługi podkreślający korzyści dla klienta oraz konkurencyjność oferty

o informacje potwierdzające umiejętności i kompetencje twórcy (lub twórców) przedsięwzięcia

o potrzeby finansowe i ich struktura (ile pieniędzy i na co)

• Opis firmy

o misja - hasło przewodnie firmy

o przedmiot działalności firmy

o forma organizacyjno-prawna

o konkurencyjność ofert

 kim są konkurenci?

 jakie są ich atuty i słabości?

 co rozróżnia ofertę firmy od oferty konkurencji?

• Zarządzanie

o obowiązki osób zarządzających firmą

o stosunki własnościowe oraz sposób podziału własności

o doświadczenia zawodowe osób zarządzających firmą

o role osób w zespole

o skład rady naczelnej

o wykaz i charakterystyka doradców firmy

• Plan marketingowy

o analiza rynku

o identyfikacja klientów

o lokalizacja

o dystrybucja

o promocja

o polityka cenowa

• Plan organizacyjny

o Pracownicy

 opis planowego zatrudnienia

 zasady wynagradzania pracowników

 tryb i koszty szkolenia

o Dostawcy - wytypowanie firm współpracujących i określenie sposobów nawiązania z nimi współpracy

o Księgowość - określenie decyzji o rodzaju prowadzonej księgowości

• Harmonogram realizacji przedsięwzięcia

o opis czynności niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia

o kolejność i czas trwania poszczególnych czynności

o osoby odpowiedzialne za wdrożenie i sfinalizowanie poszczególnych działań

• Analiza rynkowa

o najistotniejsze szanse i ich konsekwencje

o najistotniejsze zagrożenia i ich konsekwencje

o działania planowane w celu wyeliminowania, lub zminimalizowania skutków zagrożeń i wykorzystania szans

• Plan finansowy

o rachunek zysków i strat

o arkusz bilansowy

o rachunek przepływów środków pieniężnych

Wiele planów zakończyło się niepowodzeniem z powodu nadmiernego optymizmu. Należy realistycznie szacować koszty i przychody firmy, a prognozując przyszłe rezultaty i wyniki finansowe, opierać się na informacjach z przeszłości (sprawozdania finansowe, raporty i inne dokumenty księgowe). Dane muszą być dokładne. Nigdy nie należy się spieszyć. Zdobycie aktualnych informacji, które są rzetelnym i wiarygodnym dowodem na to , jak firma funkcjonowała, wymaga czasu.

Biznesplan to użyteczne narzędzie, które pomoże przedsiębiorstwu w niedalekiej przyszłości czerpać zyski i cieszyć się nimi. Doradcy, menadżerowie, dyrektorzy, inwestorzy, bankierzy muszą być naprawdę przekonani o tym, że warto powierzyć komuś swoje pieniądze. Chcą być pewni, że ich nie stracą. Muszą wiedzieć czy firma ma ustaloną strategię dla osiągnięcia swoich celów. Dobrze sporządzony biznesplan rozwiewa te wątpliwości. Przygotowanie dobrego biznesplanu może zająć miesiące, lecz nie będzie to czas stracony.