RODZAJE GOSPODAREK W czasie trwania gospodarczej historii społeczeństw, wyłoniły się trzy zasadnicze formy produkcji społecznej : gospodarka naturalna gospodarka planowana gospodarka rynkowa GOSPODARKA NATURALNA charakteryzowała się taką organizacją procesów gospodarczych, w której producenci wytwarzali przede wszystkim dobra w celu zaspokojenia własnych potrzeb. GOSPODARKA PLANOWANA Charakteryzuje się ona tym, że w dominującej części jest sterowana przez państwo za pośrednictwem nakazów prawno-administracyjnych, a tylko w marginalnym stopniu w sterowaniu gospodarką narodową są wykorzystywane mechanizmy rynkowe. GOSPODARKA RYNKOWA Cechą gospodarki rynkowej jest to, że producenci przekazują produkty swojej pracy innym podmiotom, drogą ekwiwalentnej wymiany – kupna i sprzedaży. GOSPODARKA RYNKOWA Jej powstanie jest wynikiem procesów zachodzących w gospodarce naturalnej. Wyłoniła się ona w wyniku powstania i rozwoju społecznego podziału pracy oraz ekonomicznego wyodrębnienia się producentów na tle prywatnej własności środków produkcji. POWSTANIE GOSPODARKI RYNKOWEJ Społeczny podział pracy, którego pierwszym skutkiem było wyodrębnienie się rolnictwa od pasterstwa. Następnie wyodrębniło się rzemiosło a zaraz po nim kupiectwo. Procesy te trwają po dziś dzień i wciąż ulegają dalszemu pogłębieniu, dzięki rozwojowi społeczno-gospodarczemu poszczególnych społeczeństw. Ekonomiczne wyodrębnienie się producentów było związane z tym, że stali się oni jednocześnie właścicielami środków produkcji. Połączenie pracy właściciela z należącymi do niego środkami produkcji oznacza, że wytworzony produkt jest jego własnością. To z kolei oznacza, że...