Według potocznego przekonania naród jest pierwotną i naturalną zbiorowością ludzi wywodzących się ze wspólnego rdzenia, która powstała na gruncie wspólnoty losów historycznych, kultury, języka, terytorium i życia ekonomicznego, przejawiająca się w świadomości narodowej jej członków. Naród jest zatem znacznej wielkości społecznością, którą tworzą ludzie powiązani ze sobą historycznie, dziejowo. Pochodzą oni z tego samego obszaru kulturalnego, łączy ich wspólna tradycja. W tym ujęciu naród jest traktowany jako jedna, wielka rodzina rodzin. A więc czy państwo może istnieć bez narodu ? Naród żyje w państwie. Niewiele jest narodów bezpaństwowych. Państwem nazywamy politycznie zorganizowaną społeczność, zamieszkującą określone granicami terytorium, mającą niepodległą formę rządów. Państwo jest pewną formą organizacji społeczeństwa. Na pojęcie państwa składają się trzy terminy: naród, terytorium i władza publiczna. Państwo zajmuje się sprawami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Ponieważ nie istnieje w próżni musi koegzystować z innymi państwami. Zajmuje się również gospodarką, sprawami socjalnymi oraz oświatą i kulturą. Zadaniem państwa na polu wewnętrznym jest zapewnienie porządku i bezpieczeństwa w kraju. I to zadanie musi być wypełnione niezależnie od tego, jaka aktualnie rządzi w nim opcja polityczna. Za funkcję wewnętrzną państwa odpowiada administracja państwowa, policja oraz wymiar sprawiedliwości. Nikt, może z wyjątkiem formacji anarchistycznych, nie pokusi się o podważanie zasadności istnienia tej funkcji państwa. Zabezpieczeniem i prowadzeniem spraw państwowych na arenie międzynarodowej oraz zapewnieniem bezpieczeństwa zewnętrznego zajmują się organy państwowe, związane bezpośrednio z funkcją zewnętrzną państwa. Odpowiadają one za siły zbrojne oraz dyplomację. Zadania tej funkcji zmieniają się wraz ze zmieniającym się światem. Współczesne państwa często stawiają na regionalną współpracę, która polega na tym, ze wspólnie rozstrzygają kwestie dotyczące bezpieczeństwa, czy rozwoju gospodarczego. Państwo odpowiada też za sprawy socjalne swoich obywateli, zobowiązane jest pomagać ubogim i bezrobotnym. I jak państwo mogłoby funkcjonować bez narodu ? Przecież naród to my ludzie, bez ludzi nie ma narodu, bez narodu nie ma państwa. Istnieje kilka teorii pochodzenia państwa. Pierwszą jest teoria, według której władza pochodzi od Boga i to uzasadniać miało powstanie państwa. I tak, na przykład w starożytnym Egipcie faraon uważany był za wcielenie boga Horusa. Sumerami rządził w imieniu lokalnego boga "wielki człowiek" - król. Podobnie chrześcijaństwo uznawało...