Spis treści: 1. Pojęcie bezpieczeństwa narodowego………………………. 3 2. Cel bezpieczeństwa narodowego…………………………... 3 3. Zadania polityki bezpieczeństwa narodowego…………….. 4 4. Strategia bezpieczeństwa narodowego…………………...... 5 5. Instytucje bezpieczeństwa narodowego…………………… 5 a) siły zbrojne b) służby specjalne c) formacje policyjne i zabezpieczające d) służby lokalne i sektorowe 6. Rola organów władzy w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego………………………………………………... 7 7. Technologie i dostęp do nich………………………………. 8 8. Podsumowanie…………………………………………….. 9 9. Bibliografia………………………………………………… 10 1. Pojęcie bezpieczeństwa narodowego: Na początku mojej pracy wyjaśnię pojęcie bezpieczeństwo narodowe. Samo słowo „bezpieczeństwo” występuje bardzo często w codziennym języku. Mówimy bezpieczeństwo narodowe, osobiste czy też publiczne. „Bezpieczeństwo jest to stan niezagrożeni, spokoju, pewności” . Każdy z nas dąży do zapewnienia bezpieczeństwa swojej rodzinie, bliskim, w szerszym kręgu swemu narodowi czy ludzkości. Bezpieczeństwo jest ciągłym działaniem na rzecz stworzenia i utrzymania stanu bezpieczeństwa. Jest więc najwyższą potrzebą jednostek, grup społecznych, państw a także wszystkich podmiotów bezpieczeństwa, które powinny być do tego przygotowywane i zdolne. Bezpieczeństwo z uwagi na obszar dzieli się na bezpieczeństwo zewnętrzne i bezpieczeństwo wewnętrzne, jednak obszary te są wzajemnie. Bezpieczeństwo narodowe było łączone głównie z siłą wojskową- zagrożenie to agresja, a bezpieczeństwo to obrona militarna. Obecnie do głównych składników bezpieczeństwa należą czynniki wojskowe, polityczne, gospodarcze i technologiczne a także zasoby surowcowe i polityka w zakresie demografii, ekologii, spraw humanitarnych i społecznych. Bezpieczeństwo narodowe jest tworzone przez cały naród, każdego dnia zwiększając w ten sposób siłę narodową, chroniąc swe wartości i interesy narodowe. Jest ono nie tylko ochroną naszego kraju przed fizyczną agresją, lecz także ochroną interesów politycznych i ekonomicznych, których utrata mogłaby zagrozić podstawowym wartościom państwa. 2. Cel bezpieczeństwa narodowego: Istotą bezpieczeństwa jest jego nadrzędność nad innymi wartościami narodowymi. Jest ono celem działania dla zapewnienia zewnętrznych jak i wewnętrznych warunków, które sprzyjają rozwojowi państwa, jego interesom jak też ochronie przed istniejącymi zagrożeniami. Według Strategii bezpieczeństwa narodowego Rzeczpospolitej Polskiej priorytetowym celem państwa w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego jest utrzymanie zdolności do reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa...