Rodzaje i przyczyny współczesnych patologii społecznych Z terminem "patologia społeczna"4 spotykamy się obecnie bardzo często. Posługują się nim przedstawiciele różnorodnych dyscyplin naukowych jak socjologia, pedagogika, medycyna, prawo, kryminologia. Stosują je też w licznych wypowiedziach dziennikarze, nauczyciele, działacze społeczni. Wskazane wydaje się ujednolicenie pojęcia patologii społecznej. W dotychczas wydanych pracach termin ten pozostaje nadal wieloznaczny. Jako pierwszy w Polsce, 1969 roku w sposób całościowy koncepcję patologii społecznej rozwinął socjolog A. Podgórecki. Pod pojęciem patologia społeczna rozumie się określony stan postaw, zachowań i sytuacji życiowych, (...) które są szkodliwe dla historycznie uwarunkowanego postępu i powodują ujemne następstwa dla wszechstronnego rozwoju jednostki, grupy lub całego społeczeństwa, a polegają na nieprzestrzeganiu obowiązujących przepisów prawa, norm moralnych, obyczajowych i kulturowych oraz na odrzucaniu lub nieposzanowaniu wartości obiektywnie zgodnych z interesami jednostki i ogółu obywateli na określonym etapie rozwoju kraju. • ALKOHOLIZM W kraju naszym panuje powszechne przekonanie, iż spożywanie alkoholu jest normalny przejawem dorosłego życia, natomiast abstynencja charakterystyczna jest przede wszystkim u dzieci lub też u dorosłych osób, nie pijących np. z powodu zdrowia, osobistych przekonań itp. Dla określenia dzieci używających alkoholu używa się pojęcia alkoholizacji, definiowanej jako zjawisko będące faktem spożywania napojów alkoholowych bez względu na okoliczności, motywy i sposoby picia. Termin ten odnosi się tak do osób pijących umiarkowanie - gdzie można uznać, iż nie popadają oni w chorobę, ani też nie stanowią niebezpieczeństwa dla otoczenia; jak o do osób pijących nadmiernie, u których występuje jedna lub obydwie z powyższych cech. Nadużywanie alkoholu przez dzieci w naszym kraju (a więc ich alkoholizowanie się) nie jest sytuacją wyjątkową; jest ona przede wszystkim rezultatem naśladowania przez dzieci ludzi dorosłych oraz ich obyczajów. Wraz z powszechnością zjawiska upijania się idzie w parze społeczna aprobata dla spożywania alkoholu. Nagminność i pospolitość picia alkoholu zarówno w domu jak i poza domem, na różnego typu spotkaniach czy zebraniach, wczasach i wycieczkach oraz szkoleniach i zjazdach - przybrały zastraszające rozmiary. Uczestnicy pijaństwa nie sami dostrzegają tego zjawiska, z kolei społeczeństwo woli ich nie widzieć, co powodowane jest tym, iż poszczególne grupy społeczne, w różnych okresach czasu postępują w podobny sposób. Dzieci natomiast...