Przedstawiona została po raz pierwszy 10 II 2004 r. na forum Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa. bazowała jednak na wcześniejszych pomysłach francusko – brytyjsko – niemieckich. Jej celem jest rozwoj zdolności wojskowych UE. Zakłada utworzenie 15 tzw. Grup Bojowych (Battle Group), funkcjonujących jako element Europejskich Sił Szybkiego Reagowania (pierwotnie planowano utworzenie do 2007 r. od 6 do 10 Grup Bojowych, potem liczbę tę podniesiono do 13, zaś 22 XI 2005 r. ogłoszono zamiar powołania 15 Grup Bojowych). Ostateczną decyzję o powołaniu europejskich sił szybkiego reagowania zdolnych do działań w każdych warunkach podjęli 22 listopada 2004 r. ministrowie obrony 25 państw członkowskich Unii podczas obrad Konferencji w sprawie Zdolności Wojskowych. Każda z nich ma liczyć 1500 żołnierzy (wielkość batalionu plus elementy wsparcia). W przypadku za-istnienia sytuacji kryzysowej mają być one zdolne do podjęcia działań w ciągu 15 dni (w 5 dni od zatwierdzenia propozycji misji Grupa powinna być zdolna do rozmieszczenia, w ciągu zaś dalszych 10 od podjęcia przez Radę Europejską jednomyślnej decyzji o użyciu Grupy Bojowej musi być ona rozlokowana w rejon działań). Czas prowadzenia misji ma wynosić co najmniej 30 dni (z możliwością przedłużenia do 120 dni przy zastosowaniu systemu rotacji). Terytorialny zasięg interwencji grup został określony do 6 tys. km od Brukseli. Grupy bojowe używane będą wyłącznie do autonomicznych operacji wojskowych podejmowanych przez Unię Europejską w ramach mandatu ONZ. W wyjątkowych sytuacjach będą mogły współpracować z NATO lub stanowić uzupełnienie jego sił. Zgodnie z przyjętymi podczas konferencji założeniami grupy bojowe będą miały charakter czysto narodowy lub wielonarodowy. Proces powstawania grup bojowych został rozłożony na trzy etapy: 1. Opracowanie katalogu wymogów i określenie celów operacyjnych - czerwiec 2005 rok. 2. Opracowanie katalogu sił - do końca 2005 roku. 3. Opracowanie katalogu postępu. W ramach określania celów operacyjnych opracowane zostało pięć głównych scenariuszy wykorzystania grup bojowych. SCENARIUSZE Rozdzielenie walczących stron Stabilizacja Rekonstrukcja Zapobieganie konfliktom Ewakuacja w niebezpiecznym otoczeniu Wsparcie dla operacji humani-tarnych - zadania dla sil wojskowych w dziedzinie zarządzania kryzysowego - zaprowadzenie pokoju -zabezpiecze-nie infra-struktury krytycznej operacje utrzy-mania pokoju zapewnienie bezpieczeństwa i pokoju nadzorowanie przebiegu wyborów reforma wymiaru sprawiedliwości budowanie insty-tucji demokra-tycznych - prewencyjne rozmieszczenie oddziałów...