Rząd posiada swoje agendy na szczeblu regionalnym i lokalnym, czyli tzw. terenowe organy administracji rządowej. Kształt terenowej administracji rządowej został określony na mocy ustawodawstwa przyjętego w 1998 roku, na mocy którego z dniem 1 stycznia 1999 roku wprowadzony został trójszczeblowy podział terytorialny kraju, a na szczeblu wojewódzkim podzielono kompetencje pomiędzy administrację rządową i samorządem województwa. Funkcjonowanie terenowej administracji rządowej reguluje ustawa o administracji rządowej w województwie z dnia 5 czerwca 1998 roku ( tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r., nr 80, poz.872 z późniejszymi zmianami) . Zgodnie z art. 2 tej ustawy, administrację rządową na terenie województwa sprawują: 1) wojewoda, 2) działający pod nadzorem wojewody kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży, wykonujący zadania i kompetencje określone w ustawach, w imieniu: a) wojewody, z ustawowego upoważnienia, b) własnym, jeżeli ustawy tak stanowią, 3) organy administracji niezespolonej, 4) organy samorządu terytorialnego, jeżeli wykonywanie zadań administracji rządowej wynika z ustawy lub zawartego porozumienia, 5) działający pod zwierzchnictwem starosty kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży, wykonujący zadania i kompetencje określone w ustawach, 6) organy innych samorządów, jeżeli wykonywanie zadań administracji rządowej następuje na podstawie ustawy lub porozumienia . Jak widać struktury terenowej administracji rządowej mają charakter rozbudowany bądź to na mocy ustawowej, bądź porozumienia pomiędzy organem administracji rządowej a organem administracji samorządowej, który wykonuje szereg zadań rządowych. Oznacza to, że aczkolwiek na szczeblu lokalnym nie ma struktur organizacyjnych administracji rządowej, to jednak zadania publiczne, będące w kompetencji rządu, są tam wykonywane . Na szczeblu wojewódzkim administracją rządowa kieruje wojewoda, który stosownie do art. 7 ustawy administracji rządowej w województwie: • jest przedstawicielem Rady Ministrów w województwie, • jest zwierzchnikiem zespolonej administracji rządowej, • jest organem nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego, • jest organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów KPA, • jest reprezentantem Skarbu Państwa w zakresie określonym w odrębnych ustawach. Wojewodę powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wojewoda jest stanowiskiem politycznym, także w momencie dymisji rządu jest automatycznie dymisjonowany. Premier jest organem nadzorującym działalność wojewodów z punktu widzenia jej zgodności z polityką...