Zadania z dziedziny ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego realizują liczne podmioty administracji publicznej. Jednym z podstawowych zadań każdego państwa jest ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego. Realizacja tego zadania wiąże się ściśle z zasadą praworządności, a zwłaszcza z funkcjami wewnętrznymi państwa. Ochrona porządku i bezpieczeństwa ruchu drogowego należy więc do wielu organów administracji publicznej. Są one różnie usytuowane w aparacie administracji i pozostają do siebie w różnym stosunku prawnym i w różnym zakresie kompetencji. Funkcję administracji publicznej pełni dziś wiele podmiotów. Podstawowy trzon stanowią organy administracji publicznej, a zwłaszcza administracji rządowej i samorządowej. W ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego, a więc i bezpieczeństwa ruchu na drogach istotną rolę odgrywa Policja, zatem zasadne są rozważania dotyczące jej współdziałania z innymi podmiotami ochrony bezpieczeństwa porządku ruchu na drogach. Spośród wielu zadań własnych gmina realizuje przedsięwzięcia z zakresu porządku publicznego. Nie ulega więc wątpliwości, że współdziałanie Policji z samorządem gminy będzie dotyczyło spraw związanych z porządkiem publicznym na obszarze gminy. Rozważając możliwości współdziałania Policji z organami samorządu gminnego, można wyróżnić następujące aspekty dotyczące porządku i bezpieczeństwa publicznego, w tym i ruchu drogowego: o udział wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) w powoływaniu komendanta komisariatu przez wydawanie opinii o kandydacie, o współpraca ze strażami miejskimi. Zgodnie z treścią ustawy o Policji do jej podstawowych zadań należy m.in. nadzór nad strażami gminnymi (miejskimi) [art. 1 ust.2 pkt. 5] Obowiązek współpracy Policji z tymi jednostkami powstaje w chwili ich powołania i przekazania regulaminu straży właściwemu terytorialnie komendantowi wojewódzkiemu Policji. Współdziałanie Policji i straży miejskich gminnych działa na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu i sposobu współpracy Policji ze strażami gminnymi ( miejskimi) oraz zakresu sprawowania przez Komendanta Głównego Policji nadzoru nad działalności straży. Współdziałanie Policji i straży gminnych polega w szczególności na: o stałej wymianie informacji o zagrożeniach występujących na określonym terenie w zakresie bezpieczeństwa ludzi i mienia, spokoju i porządku publicznego, o zorganizowaniu systemu łączności Policji i straży, uwzględniającego lokalne potrzeby i możliwości, oraz...