Zadanie 1. Założenia konstytucji marcowej miały charakter burżuazyjno-demokratyczny, ustalały republikańską formę państwa i deklarowała zwierzchność narodu. W konstytucji marcowej największą władzę sprawował sejm. Rola prezydenta była mniejsza. Ministrowie odpowiadali przed sejmem, a nie przed prezydentem. Każdy dekret prezydenta musiał być zatwierdzony przez prezesa rady ministrów. Konstytucja zachowała zasadę trójpodziału władzy, wprowadziła ustrój o znacznej przewadze władzy ustawodawczej nad wykonawczą. Zgromadzeniu Narodowemu (Sejmowi i Senatowi) podporządkowany był prezydent oraz rząd. Prezydent miał być wybierany przez Zgromadzenie Narodowe na 7 lat, a jego kompetencje były mocno ograniczone. Na mocy Konstytucji kwietniowej w Polsce wprowadzono ustrój prezydencki-autorytarny. Ustawa konstytucyjna została w opinii opozycji uchwalona z naruszeniem przepisów konstytucji marcowej dotyczących zmiany konstytucji i zwierzchnictwa narodu. Konstytucja kwietniowa wysuwała państwo na pierwszy plan, ale traktowała je jako strukturę organizującą życie społeczne i gwarantującą prawa jednostki. Obywatel miał zapewnioną równość wobec prawa, możliwość rozwoju wartości osobistych oraz wolność sumienia, słowa i zrzeszeń, ograniczone jednak przez dobro powszechne. W razie oporu państwo mogło stosować środki przymusu. Zadanie 2. Naród według konstytucji marcowej to podmiot sprawujący zwierzchnią władzę w Rzeczpospolitej Polskiej. Naród jest interpretowany jako sejm i senat, w zakresie władzy wykonawczej. Natomiast prezydent wraz z ministrami w zakresie wymiaru sprawiedliwości. Państwo w konstytucji kwietniowej to wspólne dobro każdego z obywateli Polski i wszystkich jako narodu. Według konstytucja kwietniowa państwo utożsamiane jest z narodem, czyli wszystkimi obywatelami niezależnie od płci, narodowości, czy wyznawanej religii. Zadanie 3. W obu konstytucjach mamy przedstawioną pozycję prezydenta w Rzeczpospolitej Polskiej. Porównując obie konstytucje można dojść do wniosku, że prezydent wobec konstytucji marcowej miał mniejsze prawa, niż prezydent w konstytucji kwietniowej. W konstytucji marcowej organem w zakresie władzy wykonawczej jest prezydent łącznie z odpowiedzialnymi ministrami. Prezydent sprawował władzę wykonawczą przez odpowiedzialnych przed sejmem ministrów i podległym im urzędników. Prezydent miał prawo wydawać rozporządzenia wykonawcze, zarządzenia, rozkazy i zakazy. Każdy akt rządowy prezydenta wymagał dla ważności podpisu prezesa rady ministrów i właściwego ministra. W konstytucji kwietniowej prezydent stoi na czele...