1753), Dawid Hume ( 1711 – 1776) oraz Jeremy Benthan (1748 – 1831). Pewna odmienność filozofii brytyjskiego Oświecenia wynikała w dużym stopniu z istniejącej wówczas sytuacji społeczno – politycznej, związanej m. in. ze skutkami „ wspaniałej rewolucji”, która zakończyła długą walkę o ustanowienie w Anglii ustroju parlamentarnego. Dlatego myśliciela angielscy skoncentrowali się na wyjaśnieniu i usprawiedliwieniu istniejącego już „społeczeństwa obywatelskiego”, które uważali za najwyższą fazę społecznego postępu. Pierwszy z przedstawicieli John Locke (29 sierpnia 1632 w Wrington, zm. 28 października 1704 w Oates ) – angielski filozof, lekarz, polityk, politolog i ekonomista. Najważniejsze dzieła: Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego Dwa traktaty o rządzie Listy o tolerancji John Locke wiążąc sprawy wojny i pokoju z określoną organizacją życia społecznego podkreślał, że podstawą ładu panującego w społeczeństwie i w stosunkach międzynarodowych jest własność prywatna, będąca prawem naturalnym wcześniejszym od państwa, które powołano dla jego ochrony. Jeżeli państwa stworzą należyte warunki, w których zasady te będą przestrzegane a człowiek będzie mógł być w pełni aktywny, wówczas będzie można mówić o względzie harmonijnym rozwoju stosunków wewnątrzpaństwowych i międzynarodowych. Dla pełnego zrozumienia istoty tych i innych zjawisk społecznych konieczne jest zrozumienie istoty wolności i konieczności. Swoje rozważania, na ten temat, podsumowuje tak, że „ wolność to moc działania albo niedziałania, zależnie od tego jak umysł decyduje.” Autor zdecydowanie opowiada się za wolnością ludzi we wszystkich jej wymiarach: cielesnym, duchowym i społecznym. Ubolewając nad tymi , którzy muszą działać „ z konieczności i pod przymusem”, co przeszkadza im w zdobyciu szczęścia. Postuluje postawę aktywistyczną, sprzyjająca wolności, która gwarantuje szczęśliwość ludzi. Locke twierdzi, że „ państwa tego świata zawdzięczają swój pokój, bezpieczeństwo i wolność dalekim od scholastyki mężom stanu”, a wiec mądrym rządom, jednocześnie podkreślając znaczenie pracy, rzemiosła, sprawiedliwego podziału własności uzyskanej dzięki własnej działalności. W jego refleksji na temat bezpieczeństwa i szczęścia ludzi wyraźny jest wątek aksjologiczny, oceniając pewne zjawiska jako słuszne lub niesłuszne. Do tych pierwszych czyli cnót zalicza m.in. przyjaźń, miłość do innego człowieka, sprawiedliwość, prawdę męstwo, równość dotrzymywanie umów. Za „występek” uważa natomiast m.in. morderstwo, pijaństwo, kłamstwo, zabór cudzej rzeczy, niedotrzymanie umów, gdyż są one sprzeczne z zasadami prawa...