Praca nad lekturą szkolną Organizacja pracy nad lekturą szkolną oznacza taki dobór i układ wzajemnie powiązanych, skoordynowanych i uporządkowanych czynności nauczyciela i uczniów, by całość z nich złożona odpowiadała celowi pracy, tzn. by wszystkie składniki tej całości ( wszystkie czynności) przyczyniały się do osiągnięcia tego celu. Współczesna dydaktyka zakłada, że organizacja procesu nauczania i uczenia się jest formą współdziałania nauczyciela i uczniów, gdzie to nauczyciel jest osobą rozwijającą myśli uczniów. Fazy procesu poznawania lektury: Proces poznawania dłuższych utworów literackich można podzielić ze względu na miejsce, gdzie ono się odbywa, na dwie fazy: poznawanie lektury w domu i poznawanie lektury na lekcjach Przygotowanie do czytania lektury – termin oznacza przygotowanie zarówna uczniów, jak i nauczyciela w aspekcie intelektualnym, merytorycznym, emocjonalnym, lekcyjnym i przygotowaniu własnym na lekcjach i w domu. Wyodrębniamy dwa sposoby przygotowania uczniów do czytania lektury: bezpośrednim i pośrednim. Przygotowanie bezpośrednie, czyli zachęcenie lub wprowadzenie do czytania lektury. Przygotowanie pośrednie to długotrwały proces kształcenia umiejętności i nawyków właściwego czytania lektury, czyli czytania sprawnego wiodącego do zadowalających rezultatów poznawczych, kształcących i wychowawczych. O jakości świadczyć będzie kilka czynników: - umiejętność czytania, - umiejętność rozumienia dzieła literackiego – umiejętność analizy, interpretacji i oceny utworów literackich oraz – uprzednia znajomość literatury ( ilość przeczytanych dzieł i ich poziom artystyczny). Do wymienionych czynników dodać można również aktualne zamiłowanie uczniów do czytelnictwa, a także stopień wyrobienia pewnych nawyków czytania, zgodnych z ustaleniami higieny i techniki pracy umysłowej. Bezpośrednie przygotowanie uczniów do lektury powinno odbywać się na lekcji, bądź tuż przed czytaniem i omawianiem lektur ( w wypadku lektury krótszej ) lub na dłuższy okres przed czytaniem lektury (np. tydzień), kiedy mowa o utworach dłuższych, czytanych w domu, zazwyczaj przez kilka dni. Wówczas składa się ono z przygotowania merytorycznego, psychicznego i sprawnościowego. MERYTORYCZNE przygotowanie wskazane jest, gdy uczeń ma do czynienia z utworem trudnym, nieprzystępnym, sprawiającym mu trudności w rozumieniu i interpretacji. PSYCHICZNE przygotowanie – mamy do czynienia z utworami mało interesującymi, pragniemy ukształtować korzystne nastawienie wobec lektury, sprzyjającego jej przyżywaniu i rozumieniu. SPRAWNOŚCIOWE przygotowanie – polega na wskazaniu techniki...