Jan Paweł II, Karol Józef Wojtyła, urodził się 18 V 1920 w Wadowicach. Zmarł 02 IV 2005 w Rzymie. Został wybrany papieżem na konklawe w dn. 16.10.1978 Teolog, filozof, etyk. Po maturze w Wadowicach studiował w latach 1938-39 filologie polską na Uniw. Jagiellońskim. Był aktorem (Studio 39, Teatr Rapsodyczny) Podczas okupacji 1940-44 pracował fizycznie w kamieniołomach Zakładów Chemicznych Solvay w Krakowie. W latach 1912-45 uczestniczył w tajnych kompletach Wydziału Teologicznego UJ, W roku 1946 ukończył teologie i otrzymał święcenia kapłańskie. Studia teologiczne kontynuował na Angelicum w Rzymie pod kierunkiem R Garrigou-Lagrange'a.(doktorat Zagadnienie wiary w dziełach św. Jana od Krzyża 1948) Po powrocie do kraju w latach 1948-51 pracował jako wikariusz w Niegowici k. Bochni, oraz w Krakowie (duszpasterz akademicki w Krakowie) W 1953 habilitował się na UJ (Ocena możliwości zbudowania etyki chrześcijańskiej przy założeniach systemu Maxa Schelera, wyd. wraz z innymi tekstami w 1959) Od 1954 prowadził wykłady z teologii moralnej i historii doktryn etycznych na KUL. (w latach 1956-78 kierownik tejże katedry) Uprawiał też silnie zintelektualizowaną twórczość literacką (pod pseudonimami Andrzej Jawień, Stanisław Andrzej Gruda, Piotr Jasień) Poświęconą zagadnieniom relacji historycznych, narodowych, i etycznym, podejmujących dialog z tradycją polskiej literatury romantycznej. (A. Mickiewicz, J. Słowacki, C. Norwid) W 1958 mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej. 30 XII 1963 został mianowany arcybiskupem i metropolitą krakowskim. Uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego II (uważany za jednego z autorów konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym (Gaudium et spes) W roku 1967 został kardynałem. Jako arcybiskup krakowski dokonał reorganizacji struktur archidiecezji, zreformował kurie, zainicjował synody: archidiecezjalny i metropolitalny. Popiera ruch ekumeniczny i dialog międzyreligijny (m.in, z Żydami); mecenas nauki i kultury oraz autorytet moralny dla wiernych i działaczy opozycji demokratycznej, której inicjatywy wspierał. Pełnił ważne funkcje w Kościele, W Polsce (m.in. wice-przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski) i w świecie (brał udział w przygotowaniu encykliki Pawła VI Humanae vitae. Wielokrotnie wybierany do Rady Sekretariatu Synodu Biskupów). 16 X 1978 wybrany na papieża (jako pierwszy od 458 lal papież, spoza Italii), przyjął imię Jan Paweł II na znak pragnienia kontynuacji dziedzictwa 3 bezpośrednich poprzedników (Jana XXIII, Pawła VI, i Jana Pawła I). W czasie Jego pontyfikatu ogłoszono Katechizm...