Każdemu człowiekowi przysługują prawa, które są niezbywalne (nie można się ich zrzec) i nienaruszalne (istnieją niezależnie od władzy i nie mogą być przez nią regulowane). Państwo ma za zadanie ochronę tych praw. Poszanowanie praw człowieka i godności ludzkiej jest uznawane za podstawę sprawiedliwości i pokoju na świecie. Życie człowieka uwarunkowane jest szeregiem czynników o charakterze przyrodniczym i społecznym. Spośród licznych niebezpieczeństw czyhających na człowieka większa ich część stanowi efekt uboczny cywilizacji ludzkiej, a więc jest ściśle związana z aktywnością życiową człowieka, jego moralnością pro lub antyspołecznymi postawami i zachowaniami we wszystkich ważniejszych dziedzinach egzystencji takich jak kultura, polityka, nauka, gospodarka, część zagrożeń natomiast wymyka się jednoznacznemu przypisaniu ich działaniu ludzi. Owe zagrożenia i zawarte w nich wyzwania mają charakter globalny i powszechny, dotyczą całej ludzkości, a także fundamentalny. Są bowiem rezultatem dotychczasowej działalności człowieka w skali globu i decydują bądź o dalszym trwaniu gatunku ludzkiego, o jego przetrwaniu, bądź przynajmniej o kierunku jego rozwoju i sposobie trwania. Jednym ze współczesnych zagrożeń praw i wolności człowieka jest: - Terroryzm Ściśle powiązanym z wojną zagrożeniem dla współczesnego człowieka jest terroryzm. Współczesny terroryzm ma charakter globalny, jak powietrze przenika granice kontynentów i państw. Objawia się on w zamachach na życie, zdrowie i mienie ludzi, mając na celu wymuszenie od czynników decyzyjnych, rządów, osób sprawujących władzę korzyści politycznych, bądź ekonomicznych. Terroryzm jest czynnikiem zakłócającym spokój społeczny, przyczynia się do spadku poczucia bezpieczeństwa, zastraszania jednostek i całych społeczeństw utrudniając im właściwe funkcjonowanie i dezorganizując ich życie. Doświadczenia amerykańskie z 11 września 2001r. a ostatnio hiszpańskie, dowodzą jak bardzo bezwzględny jest współczesny terroryzm i do jakich prowadzi skutków w skali jednego państwa czy nawet w wymiarze globalnym. Walka z nim jest bardzo trudna, musi być jednak bezwzględna, bowiem taktyka uginania się przed żądaniami terrorystów byłaby zachęcaniem innych do podobnych akcji i porażką państwa. - Konflikty zbrojne W najbardziej oczywistym i bezpośrednim oraz drastycznym związku z łamaniem praw człowieka pozostaje współcześnie problem wojny. Wojna niesie nie tylko zniszczenia i cierpienia jednostkom i określonym zbiorowością, ale może doprowadzić przez uruchomienie środków stanowiących wytwór ludzkiego rozumu i rozwiniętych technologii- do...