STRES Pojęcie stresu wprowadził ponad 50 lat temu Hans Selye.. Stres jest zjawiskiem biologicznym, stanowiącym reakcję organizmu na jakiekolwiek stawiane mu wymagania: fizyczne lub psychiczne. Pojęciem stres określa się wszystkie bodźce, które zmieniają stopień gotowości człowieka do działania. Stres może być spowodowany czynnikami umysłowymi, fizjologicznymi, anatomicznymi lub fizycznymi. Osoba odczuwająca stres jest pobudzona emocjonalnie. Przyczyn stresu jest tak dużo, jak ludzi na świecie. Niemal każdy z nas znajduje powody, aby się stresować. Wypływa to głównie z obaw, lęków i strachu przed czymś nowym, nieznanym. Najczęściej emocje te tworzą się na poziomie podświadomym i nawet jeśli wiemy, że nie ma się czego obawiać – i tak strach robi swoje. Ciało reaguje w sposób automatyczny, wydzielając pot, wytwarzając nieprzyjemne uczucia, drżenie i mikroruchy zauważalne na twarzy. Jest to reakcja nerwowa na wydzielane hormony stresu. Według Selye’go stres przebiega w następujących fazach: Pierwsza faza – alarmowa – to faza zaskoczenia i niepokoju wobec pojawiającego się nowego bodźca. Bodziec stresowy który napotyka osoba jest postrzegany jako zewnętrzne wymaganie, które przekracza dotychczasowe zdolności reagowania i radzenia sobie z nim. Selye podzielił tę fazę na dwa stadia. * Pierwszym stadium to jest stadium szoku – czyli pierwszego zetknięcia się z sytuacją. *Po stadium szoku następuje stadium przeciwdziałania - jednostka przeorganizowuje swoje wewnętrzne zasoby i podejmuje wysiłki obronne. W stanie biologicznym - głównymi wrotami, przez które szkodliwe czynniki oddziaływają na organizm, jest skóra oraz jama ustna i przewody nosowe. Objawem stresu biologicznego jest ból. v Stres psychiczny powstaje w wyniku zaistnienia określonej sytuacji, zagrażającej naszemu spokojowi i równowadze psychicznej, zmuszającej nas do zmiany zachowania, w celu dostosowania się do tej sytuacji lub przeciwstawienia się jej. v Stres emocjonalny występuje ze zderzenia procesów nadmiernego pobudzenia i hamowania. Zaburzenie równowagi między procesem pobudzania i hamowania oraz przeciążenia układu nerwowego zbyt silnymi bodźcami jest trudne do opanowania, uniemożliwia zaspokojenie ujawnionych potrzeb i prowadzi do frustracji. v Stres moralny (psychospołeczny) jest związany ze strukturą życia społecznego i z oceną naszego postępowania w aspekcie estetycznym. Każdy człowiek w swoim życiu kieruje się określonymi normami etycznymi, przyjaźnią, uczciwością – jednym słowem uczuciami według ustalonych i powszechnie przyjętych wartości w danym społeczeństwie. v Stres krótkotrwały...