Urząd Gminy Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym gmina jest wspólnota samorządową , wyposażoną w osobowość prawną i wykonująca określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własna odpowiedzialność. Zakres zdań w gminie wykonywany jest przez radę gminy oraz wójta (prezydenta lub burmistrza) na zasadach określonych w ustawie, aktach wykonawczych do ustaw oraz wewnętrznych aktach administracyjnych. Wśród przedmiotowych regulacji prawnych wymienić należy ustawę o samorządzie gminnym, statut gminy oraz regulamin organizacyjny urzędu. Specyficzne rozwiązanie prawne w gminie stanowi kompetencja do tworzenia tzw. jednostek pomocniczych gminy. Zgodnie z treścią art35 u.s.g. organizacja i zakres ich działania określone są indywidualnie dla każdej z nich , w formie przyjmowanego przez radę gminy statutu jednostki , po uprzednim przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami . Sprawne oraz celowe działanie aparatu administracyjnego na terenie gminy powierzone zostało urzędowi gminy. Zgodnie z przyjętą powszechnie definicją , pod pojęciem urzędu gminy rozumie się aparat pomocniczy wójta , przy pomocy którego wykonuje on swoje zadania i kompetencje. Zatrudnieni w urzędzie pracownicy działają w imieniu i z upoważnienia wójta , który jest jednocześnie kierownikiem urzędu , jak i zwierzchnikiem służbowym pracowników . Szczegółowa organizacja i zasady funkcjowania urzędu określona jest w myśl postanowień art.33 ust.2 ustawy o samorządzie gminy w formie regulaminu organizacyjnego urzędu, uchwalanego przez radę gminy . Dodatkową funkcją urzędu jest występowanie w roli organu finansowego budżetu gminy i organu podatkowego . Jako jednostka budżetowa prowadzi swa gospodarkę na podstawie uprzednio przyjętego planu finansowego. Z przepisów szczególnych art. 5a ustawy prawo a aktach stanu cywilnego wynika , że w ramach urzędu gminy działa inny urząd , a mianowicie urząd stanu cywilnego . Jednocześnie gmina stanowi okręg stanu cywilnego . Jednakże wojewoda może tworzyć urzędy stanu cywilnego albo dla kilku gmin , albo kilka urzędów stanu cywilnego w obrębie jednej gminy (np. dużego miasta) . Choć z mocy ustawy kierownikiem urzędu stanu cywilnego jest wójt lub burmistrz (chyba ,że rada powołała innego kierownika ), kompetencja wojewody do kształtowania okręgów stanu cywilnego wynika stad , iż czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego , należącego do kierownika urzędu stanu cywilnego , są czynnościami zleconymi z zakresu administracji rządowej. Struktura organizacyjna urzędu gminy: Struktura gminy jest organizmem skomplikowanym i niejednolitym. Stan...