Urząd Gminy

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym gmina jest wspólnota samorządową , wyposażoną w osobowość prawną i wykonująca określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własna odpowiedzialność.

Zakres zdań w gminie wykonywany jest przez radę gminy oraz wójta (prezydenta lub burmistrza) na zasadach określonych w ustawie, aktach wykonawczych do ustaw oraz wewnętrznych aktach administracyjnych.

Wśród przedmiotowych regulacji prawnych wymienić należy ustawę o samorządzie gminnym, statut gminy oraz regulamin organizacyjny urzędu. Specyficzne rozwiązanie prawne w gminie stanowi kompetencja do tworzenia tzw. jednostek pomocniczych gminy. Zgodnie z treścią art35 u.s.g. organizacja i zakres ich działania określone są indywidualnie dla każdej z nich , w formie przyjmowanego przez radę gminy statutu jednostki , po uprzednim przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami .

Sprawne oraz celowe działanie aparatu administracyjnego na terenie gminy powierzone zostało urzędowi gminy. Zgodnie z przyjętą powszechnie definicją , pod pojęciem urzędu gminy rozumie się aparat pomocniczy wójta , przy pomocy którego wykonuje on swoje zadania i kompetencje. Zatrudnieni w urzędzie pracownicy działają w imieniu i z upoważnienia wójta , który jest jednocześnie kierownikiem urzędu , jak i zwierzchnikiem służbowym pracowników .

Szczegółowa organizacja i zasady funkcjowania urzędu określona jest w myśl postanowień art.33 ust.2 ustawy o samorządzie gminy w formie regulaminu organizacyjnego urzędu, uchwalanego przez radę gminy .

Dodatkową funkcją urzędu jest występowanie w roli organu finansowego budżetu gminy i organu podatkowego . Jako jednostka budżetowa prowadzi swa gospodarkę na podstawie uprzednio przyjętego planu finansowego.

Z przepisów szczególnych art. 5a ustawy prawo a aktach stanu cywilnego wynika , że w ramach urzędu gminy działa inny urząd , a mianowicie urząd stanu cywilnego . Jednocześnie gmina stanowi okręg stanu cywilnego . Jednakże wojewoda może tworzyć urzędy stanu cywilnego albo dla kilku gmin , albo kilka urzędów stanu cywilnego w obrębie jednej gminy (np. dużego miasta) . Choć z mocy ustawy kierownikiem urzędu stanu cywilnego jest wójt lub burmistrz (chyba ,że rada powołała innego kierownika ), kompetencja wojewody do kształtowania okręgów stanu cywilnego wynika stad , iż czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego , należącego do kierownika urzędu stanu cywilnego , są czynnościami zleconymi z zakresu administracji rządowej.

Struktura organizacyjna urzędu gminy:

Struktura gminy jest organizmem skomplikowanym i niejednolitym. Stan taki wynika co do zasady , z faktu dążenia poszczególnych jednostek samorządowych do stosowania indywidualnych rozwiązań organizacyjno –prawnych.

Szczegółowa regulacja działania i zadań urzędu gminy , zasady wykonywania funkcji kierowniczych przez wójta (burmistrza , prezydenta), jego zastępcę , sekretarza i skarbnika gminy , struktura organizacyjna urzędu jak również zakresy działania referatów i poszczególnych stanowisk pracy są określone każdorazowo w regulaminie organizacyjnym urzędu. Zakres przedmiotowy działalności urzędu gminy obejmuje w szczególności wykonywanie spoczywających na gminie zadań własnych wynikających z u.s.g i ustaw szczególnych , uchwał rady gminy , zadań zleconych z zakresu administracji rządowej , a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.

Dodatkowo urząd zobligowany jest do wykonywania zadań wynikających z porozumień zawieranych z organami administracji rządowej , organami powiatu oraz organami województwa i zadań publicznych realizowanych w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.

Wójt(burmistrz , prezydent) , sekretarz i skarbnik gminy

Zakres kompetencyjny poszczególnych podmiotów określony jest szczegółowo w regulaminie organizacyjnym urzędu gminy.

Do wyłącznych kompetencji wójta (burmistrza, prezydenta) należy między innymi kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie na zewnątrz , wykonywanie budżetu gminy , gospodarowanie mieniem komunalnym , składanie oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem oraz w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy. Ponadto wójt (burmistrz, prezydent) uprawniony jest także do przedkładania pod obrady projektów uchwał oraz sprawozdań z wykonywania uchwał i wniosków wydawania decyzji z zakresu administracji publicznej i nadawania urzędowi regulaminu organizacyjnego.

Z kolei do zadań sekretarza gminy pełniącego funkcję kierownika administracyjnego urzędu należy w szczególności opracowywanie zakresu działania poszczególnych stanowisk pracy, nadzorowanie czasu pracy pracowników samorządowych , stały nadzór nad funkcjonowaniem urzędu, przygotowanie materiałów dla wójta gminy i współpraca z rada gminy. Zakres obowiązków obejmuje również wykonywanie czynności z zakresu publikacji prawa miejscowego , obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie gminy , jak tez współpracę z sołectwami i jednostkami organizacyjnymi gminy oraz prowadzenie rejestru skarg i wniosków.

Skarbnik gminny do jego kompetencji należy opracowywanie projektu budżetu gminy i jego realizacje oraz opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu, czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej , kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych jak również kontrole finansową na stanowiskach pracy oraz jednostkach organizacyjnych.

Referaty :

Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem organizacyjno-struktrualnym urzędu , budowa organu pomocniczego w gminie oparta jest na jednostkach występujących w formie referatów oraz zatrudnionych dodatkowo w ściśle określonym zakresie samodzielnych pracownikach. Poszczególni pracownicy urzędu zobligowani są do podejmowania określonych działań i prowadzenia spraw związanych z realizacja zadań gminy , a w szczególności do zapewnienia terminowej i rzetelnej ich realizacji.

Stanowisko do spraw obsługi gminy i planowania przestrzennego :

Do obowiązków osób zajmujących stanowisko ds. obsługi rady gminy należy organizowanie posiedzeń rady oraz przygotowywanie materiałów na jej posiedzenie , organizowanie posiedzeń komisji rady, protokołowanie posiedzeń sesji rady gminy i jej komisji , jak również prowadzenie rejestrów uchwał .

Do obowiązków osób zajmujących stanowisko do spraw planowania przestrzennego obejmuje z kolei wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu , współpracę z organami nadzoru budowlanego , planowanie zadań inwestycyjnych i remontów kapitalnych , prowadzenie spraw z zakresu planowania przestrzennego , włącznie z pracami na rzecz przygotowania i realizacji planów przestrzennego zagospodarowania. Istotnym uprawnieniem jest prowadzenie gospodarki zasobami lokali mieszkalnych i użytkowych gminy , w tym ustalenie czynszów i kaucji na lokale oraz prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej .

Stanowisko do spraw inwestycji i zamówień publicznych:

Zakres uprawnień pracownika odpowiedzialnego za dział właściwy w zakresie inwestycji i zamówień publicznych obejmuje w szczególności planowanie zadań inwestycyjnych i remontów kapitalnych , udział w odbiorach robót inwestycyjnych i remontowych. Ważną kompetencją pracownika zajmującego stanowisko jest możność wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu po przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej oraz prawo przedstawienia wojewodzie ustalonych warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w celu stwierdzenia ich zgodności z prawem . W zakresie zamówień publicznych osoba jest odpowiedzialna za stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych na roboty budowlane , , usługi i dostawy oraz instrukcji postępowania i obiegu dokumentów w sprawach dotyczących zamówień publicznych. Zobligowana jest również do udziału w pracach komisji przetargowej , koordynowania i nadzorowania prac związanych z przestrzeganiem w urzędzie procedur określonych ustawą o zamówieniach publicznych poprzez współpracę z Urzędem Zamówień Publicznych w celach konsultacyjno –doradczych dla zamawiających.

Starostwo powiatowe:

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie powiatowym powiat jest lokalną wspólnotą samorządową , wyposażoną w osobowość prawną i wykonującą określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własna odpowiedzialność . Zadania wykonywane są przez radę oraz zarząd powiatu na zasadach określonych w ustawie aktach wykonawczych do ustaw oraz wewnętrznych aktach administracyjnych. Starostwo stanowi aparat pomocniczy zarządu powiatu , przy pomocy którego wykonuje swoje zadania i kompetencje. Zatrudnieni pracownicy w starostwie dsziałaja w imieniu i z upoważnieniem zarządu. Zgodnie z art. 35 ustawy o samorządzie powiatowym organizacja i zasady funkcjonowania starostwa powiatowego określa regulamin organizacyjny uchwalany przez rade powiatu na wniosek zarządu. Przyjęte w tym trybie regulaminy poza organizacją i zasadami działania starostwa powiatowego określają w szczególności zakresy spraw załatwianych przez wewnętrzne komórki organizacyjne.

Starosta:

Zgodnie z art. 35 ustawy o samorządzie powiatowe starosta jest kierownikiem starostwa powiatowego oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa , kierowników jednostek organizacyjnych powiatu i powiatowych służb , inspekcji i straży . Z racji zajmowanej pozycji w stosunku do powiatowych służb , inspekcji i straży starosta powołuje i odwołuje , w uzgodnieniu z wojewodą, kierowników jednostek , a także wykonuje wobec nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy , zatwierdza programy ich działania .

Struktura organizacyjna starostwa:

Struktura starostwa powiatowego z uwagi na szerokie spektrum przyznawanych kompetencji , jak również znaczną liczbę jednostek organizacyjnych jest strukturą skomplikowaną i niejednolitą. Stan taki pomijając brak rozwiązań formalnoprawnych pozwalających na ujednolicenie głównych jednostek organizacyjnych występujących każdorazowo ze starost powiatowych , spowodowany jest w znacznym stopniu specyficznymi uwarunkowaniami geopolitycznymi. Dodatkowo negatywny bodziec dla unifikacji stanowi również występujące powszechnie aczkolwiek nie w pełni uzasadnione dążenie poszczególnych jednostek organizacyjnych do stosowania indywidualnych odmiennych rozwiązań prawnostruktrualnych. Schemat organizacyjny starostwa powiatowego nakreśla występowanie czterech zasadniczych pionów strukturalnych:

-jednostki merytoryczne – bezpośrednio podporządkowane władztwu starosty i wicestarosty

-jednostki finansowe – zarządzanie przez skarbnika powiatu, tworzą swoisty aparat budżetowo- finansowy

-jednostki administracyjno-organizacyjne – podlegają sekretarzowi powiatu i mają na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania starostwa oraz zarządzanie kadrami pracowniczymi

-jednostki autonomiczne – jednostki podlegają staroście które charakteryzują się większa autonomią w zakresie wykonywanych czynności oraz mniejsza podatnością na wpływy podmiotów zewnętrznych.

Wicestarosta, sekretarz i skarbnik powiatu:

Zakres kompetencyjny poszczególnych podmiotów określony jest w regulaminie organizacyjnym starostwa powiatowego. Wicestarosta wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przepisami prawa oraz wypełnia zadania powierzone przez starostę na podstawie wydanego w tym przedmiocie odrębnego zarządzenia .Z kolei w przypadku braku nieobecności starosty lub niemożności wykonywania funkcji , dotychczasowy zakres zadań i kompetencji starosty przekazywany jest do czasowej realizacji staroście.

Do podstawowych zadań sekretarza powiatu należy prowadzenie nadzoru nad tokiem i terminowością wykonywania wszelkich zadań oraz bieżąca koordynacja prac związanych z opracowywaniem projektów, aktów regulujących struktury i zasady działania starostwa i jego komórek wewnętrznych.

Do zadań skarbnika należy zapewnienie prawidłowej realizacji polityki finansowej . Skarbnik jest odpowiedzialny za kontrasygnowanie dokumentów skutkujących powstaniem zobowiązań finansowych , jak również sprawuje nadzór nad jednostkami finansowo -księgowymi starostwa, w szczególności nad wydziałem finansów .

Urząd Marszałkowski :

W myśl przepisów ustawy o samorządzie województwa. województwo jest regionalna wspólnota samorządowa wykonującą zadania publiczne o charakterze wojewódzkim , nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych organów administracji rządowej. Do podstawowych aktów prawnych , na podstawie których funkcjonują obecnie występujące urzędy marszałkowskie zaliczyć należy u.s.w i ustawy szczególne oraz Statut i regulamin organizacyjny urzędu marszałkowskiego . w celu zapewnienia sprawnego i właściwego działania aparatu administracyjnego województwa utworzona została zgodnie z postanowieniami ustawy jednostka pomocnicza w formie urzędu marszałkowskiego. W myśl obowiązującej powszechnie definicji przez urząd marszałkowski rozumiemy aparat pomocniczy zarządu województwa , przy pomocy którego wykonuje on, jak i jego przewodniczący , swoje zadania i kompetencje. Zatrudnieni w urzędzie pracownicy działają w imieniu i z upoważnieniem zarządu, zaś kierownikiem i organizatorem jego prac jest marszałek województwa . Podobnie jak w gminie , urząd marszałkowski jest jednostka budżetową , prowadzącą własną gospodarkę budżetową na podstawie rocznego planu finansowego.

Struktura organizacyjna urzędu marszałkowskiego :

Urząd Marszałkowski jest jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej , przy pomocy której organy województwa wykonują swoje zadania. Kierownikiem urzędu oraz zwierzchnikiem służbowym jego pracowników oraz kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych jest marszałek. Czynności z zakresu kierownictwa wykonywane są poprzez wydanie zarządzeń wytycznych, instrukcji , poleceń służbowych. Regulamin organizacyjny określa w szczególności zasady kierowania Urzędem , organizacje wewnętrzną departamentów i ich zakres działania, tryb pracy oraz podstawowe procedury wewnętrzne Urzędu.

Departamenty urzędu marszałkowskiego:

Struktura urzędu marszałkowskiego skonstruowana jest na zasadzie hierarchicznego podporządkowania wewnętrznych komórek organizacyjnych urzędu – departamentów, w zależności od indywidualnie przyjętych rozwiązań , marszałkowi województwa , wicemarszałkom , członkom zarządu oraz skarbnikowi województwa. Pracami poszczególnych departamentów urzędu marszałkowskiego kieruje dyrektor. Departamenty mogą być dzielone na wydziały , równorzędne komórki organizacyjne (kierowane przez kierowników , specjalistów), wieloosobowe stanowiska pracy oraz jednoosobowe stanowiska pracy. Z kolei wydziały i równorzędne komórki organizacyjne mogą być dzielone na oddziały , zespoły lub inne wyodrębnione organizacyjne jednostki wewnętrzne , o ile jest to uzasadnione prawidłowością wykonywanych zadań lub liczba pracowników departamentu.

Do podstawowych obowiązków dyrektorów departamentów należy miedzy innymi zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań departamentu , organizowanie pracy departamentu , jak tez załatwianie spraw indywidualnych i podejmowanie rozstrzygnięć w zakresie udzielonych upoważnień i pełnomocnictw.

Zadania wspólne departamentów :

Do zadań wspólnych wszystkich departamentów nalezą miedzy innymi sprawy związane z inicjowaniem i podejmowaniem wszelkich przedsięwzięć mających na celu zapewnienie właściwej realizacji zadań Urzędu , programowaniem i planowaniem podstawowych zadań należących do departamentu , jak tez realizacja zadań związanych z planowaniem i wykonywaniem budżetu Województwa w części dotyczącej danego departamentu. Ponadto poszczególne jednostki zobligowane są do opracowywania dla organów Województwa okresowych ocen , analiz , sprawozdań , bilansów i prognoz inicjonowania i przygotowania projektów przedsięwzięć finansowych ze środków przewidzianych w programach Unii Europejskiej .Niezwykle istotnym uprawnieniem , jak też obowiązkiem departamentów z racji wykonywanych czynności jest również prowadzenie postępowania administracyjnego, podejmowanie rozstrzygnięć administracyjnych w zakresie określonym w upoważnieniu Marszałka lub Zarządu oraz prowadzenie ewidencji spraw sądowych.

Departament Integracji Europejskiej:

Jest z jedną z najbardziej rozbudowanych struktur urzędu marszałkowskiego , co spowodowane jest permanentną potrzebą inicjonowania i prowadzenia spraw tak z zakresu dostosowywania rozwiązań wewnętrznych do rozwiązań przyjętych w strukturach unijnych , jak i z uwagi na fakt częstego występowania struktur samorządowych z wnioskami o przyznanie środków unijnych na realizację zamierzonych zadań. Do najważniejszych wydziałów Departamentu Integracji Europejskiej zalicza się: Wydział Absorpcji Funduszy Strukturalnych , Wydział Programów i Funduszy Wsparcia oraz Wydział Informacji i Promocji.

Departament Budżetu i Finansów :

Jest jedną z najbardziej istotnych jednostek organizacyjnych urzędu marszałkowskiego tak pod względem funkcjonowania całej struktury samorządowej w województwie , jak również z punktu widzenia poprawności działania aparatu pomocniczego- urzędu marszałkowskiego. Struktura departamentu oparta jest o komórki organizacyjne działające w zakresie szeroko rozumianego prawa podatkowego , prawa pracy, finansów publicznych oraz zagadnień księgowych i rachunkowych.

Jednym z podstawowych obowiązków jest zadanie przygotowania , wspólnie we współpracy z pozostałymi departamentami urzędu , profesjonalnego i rzeczowego projektu uchwały w sprawie kierunków polityki społeczno – gospodarczej województwa , jak również przygotowanie wytycznych do opracowania projektu budżetu województwa dla departamentów oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. W tym też zakresie wydział umocowany jest do przyjmowania i weryfikacji wszelkich wniosków dotyczących wprowadzenia zmian w projekcie budżetu oraz przygotowania na ich podstawie autopoprawek Zarządu do projektu uchwały budżetowej.

Biuro kontroli wewnętrznej i audyt wewnętrzny:

Biuro kontroli wewnętrznej jest to rzeczowa komórka organizacyjna która ma za zadanie przeprowadzenie kontroli we wszystkich departamentach urzędu, wojewódzkich , samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz wykonywanie zadań zleconych w trybie porozumień i umów.

Komórka Audytu Wewnętrznego jest jednostka organizacyjną w pewnym zakresie zbliżona do Biura Kontroli Wewnętrznej , ale posiada szersze spektrum uprawnień , szerszy zakres przedmiotowy przeprowadzanych czynności kontrolnych , jak również z porównaniem z Biurem jest jednostką niezależną. Głównym zadaniem Biura Audytu Wewnętrznego jest dokonywanie oceny finansowej urzędu przy zastosowaniu kryterium legalności , gospodarności, rzetelności celowości , przejrzystości oraz jawności. Do zadań biura Audytu Wewnętrznego należy również wykonywanie czynności audytorskich oraz sporządzanie w porozumieniu z marszałkiem rocznego planu audytu wewnętrznego i sprawozdań z wykonywania planu audytu.

Biuro Prawne:

Zakres kompetencyjny biura obejmuje sporządzenie opinii prawnych w zakresie projektów decyzji , postanowień , uchwał sejmiku i zarządu oraz zarządzeń Marszałka, opiniowanie projektów umów cywilno-prawnych , umów o zleceniu bądź porozumień o powierzeniu zadania publicznego oraz sprawowanie doradztwa prawnego na rzecz departamentu urzędu marszałkowskiego.

Pracownicy samorządowi:

Status pracowników samorządowych określa ustawa z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych .

Pracownicy samorządowi są zatrudniani na podstawie:

Wyboru:

a) w urzędzie marszałkowskim: marszałek województwa, wicemarszałek oraz pozostali członkowie zarządu województwa — jeżeli statut województwa tak stanowi,

b) w starostwie powiatowym: starosta, wicestarosta oraz pozostali członkowie zarządu powiatu — jeżeli statut powiatu tak stanowi.

c) w urzędzie gminy: wójt (burmistrz, prezydent miasta),

d) w związkach jednostek samorządu terytorialnego: przewodniczący zarządu związku i pozostali członkowie zarządu — jeżeli statut związku tak stanowi;

Powołania — zastępca wójta (burmistrza, prezydenta miasta), skarbnik gminy, skarbnik powiatu, skarbnik województwa

Umowy o pracę — pozostali pracownicy samorządowi.

Pracownicy samorządowi są zatrudniani na stanowiskach:

1) urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych;

2) doradców i asystentów;

3) pomocniczych i obsługi.

Pracownikiem samorządowym może być osoba która:

- jest obywatelem polskim (z wyjątkiem stanowisk określonych przez kierownika urzędu, na których może być zatrudniona osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego, legitymująca się znajomością języka polskiego), ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

- posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

-nie jest skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Pracownik samorządowy zatrudniony na podstawie umowy o pracę na stanowisku urzędniczym musi ponadto posiadać co najmniej wykształcenie średnie oraz nieposzlakowaną opinię. Natomiast pracownik zatrudniany na stanowisku kierowniczym urzędniczym musi posiadać wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i dodatkowo legitymować się co najmniej 3-letnim stażem pracy lub wykonywaniem przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku.

Obowiązki pracownika samorządowego:

1. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy dbałość o

wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu

publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli.

2. Do obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:

1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów

prawa;

2) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;

3) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie

dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której

pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;

4) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;

5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami,

zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;

6) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;

7) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Uprawnienia pracownika samorządowego:

Pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego

stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych.

Pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, dodatek

za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa oraz jednorazowa odprawa w związku

z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz dodatkowe

wynagrodzenie roczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), staroście oraz marszałkowi województwa

przysługuje dodatek specjalny.

Pracownikowi samorządowemu może zostać przyznany dodatek funkcyjny.

Pracownikowi samorządowemu z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków

służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań może zostać przyznany dodatek specjalny.