„ Dobro przyjeliśmy z ręki Pana , czemu zła przyjąć nie możemy? ‘’ Relacja człowieka z Bogiem , która na przestrzeni wieków jest uniwersalnym tematem występującym w literaturze. Księga Hioba to jedna z ksiąg starotestamentowych , w której poruszono problematykę cierpienia niezawinionego. Mąż z ziemi Uz jest archetypem człowieka cierpiącego , który stał się obiektem zakładu, pomiędzy Bogiem a diablem. Podmiot liryczny wypowiada się w pierwszej osobie i jest bogobojnym mężczyzną, który został doświadczony przez Boga . Utwór jest monologiem lirycznym , refleksją człowieka pochłoniętego cierpieniem . Swoje myśli kieruje do Boga , o czym świadczą zwroty takie jak „czy wzrok swój kiedyś odwrócisz? ‘’ . Wiersz reprezentuje lirykę bezpośrednią ,refleksyjną , ponieważ zawiera przemyślenia osoby mówiącej w wierszu. Utwór jest stroficzny , zbudowany nieregularnie . W pierwszych wersach wiersza podmiot liryczny porównuje ludzkie życie do walki oraz podkreśla, że człowiek jest małoważny , nieistotny. W kolejnych wersach widzimy ,że życie jest pełne cierpienia. Osoba mówiąca w wierszu zadaje pytania ,kiedy nadejdzie kres jego męczarni. W piątej linijce „ja’’ liryczne ukazuje nam obraz człowieka cierpiącego fizycznie. Bardzo szczegółowo przestawia przejawy choroby Hioba. Z kolejnych części utworu ,możemy wywnioskować, że ludzkie życie jest kruche, szybko przemija w trwodze , a sam człowiek jest słaby , nieszczęśliwy i smutny. Podmiot liryczny uważa życie jedynie za przygotowanie do śmierci. W dwóch ostatnich wersach trzeciej strofy możemy zauważyć relację między Bogiem a człowiekiem. Widać ,że istota ludzka jest niczym wobec Boga. Stwórca nie dostrzega człowieka ,zaś człowiek nie rozumie postawy Stworzyciela . Ojciec Niebieski wie wszystko o ludzkim życiu i ma na nie wpływ. Osoba mówiąca w wierszu jest pokorna i nie obraża Boga , mimo że go doświadczył. Podmiot liryczny żali się nad sobą i jest w pełni przygotowany na śmierć. Chociaż człowiek nie rozumie wyroków boskich , ma nadzieję ,że zostanie wynagrodzony za cierpienie. „Dał Pan i zabrał Pan ,niech będzie imię pańskie błogosławione’’. Obraz człowieka i jego relacja z Bogiem jest uniwersalnym tematem , który możemy spotkać w Psalmie 8. Psalm jest to gatunek wywodzący się z biblii , charakteryzujący się podniosłym stylem i patosem. Psalm 8 jest jednym ze 150 utworów znajdujących się w Księdze Psalmów , które są przypisywane Królowi Dawidowi. Podmiot liryczny wypowiada się w 1 osobie. Utwór jest psalmem pochwalnym , gdyż człowiek wielbi i wychwala swojego Stworzyciela. Adresatem lirycznym jest Pan Bóg . Utwór...