Analiza zwiększenia integracji polityk publicznych z polityką bezpieczeństwa RP pod kątem spełnienia wymogów S.M.A.R.T Budując (i utrzymując) system zarządzania jakością (środowiskowy, czy inny), musimy wyznaczyć przed nim cele do zrealizowania. Nie dotyczy to tylko znormalizowanych systemów zarządzania. Każde przedsiębiorstwo, (w tym przypadku taką funkcje pełni państwo) które chce skutecznie działać na rynku, musi wyznaczać sobie cele i je realizować. Aby móc skutecznie realizować cele należy je przede wszystkim prawidłowo wyznaczyć. Niezwykle pomocna w tym jest metoda S.M.A.R.T. Według metody S.M.A.R.T. dobrze wyznaczony cel jest: -Szczegółowy Należy dokładnie określić co chcemy osiągnąć. Należy to zrobić szczegółowo. Nie wystarczą ogólniki – trzeba dokładnie opisać efekt jakiego oczekujemy. -Mierzalny Należy wyznaczyć cel w ten sposób, aby możliwe było jego mierzenie. Cel powinien posiadać wskaźnik, który pozwoli sprawdzić, czy osiągnęliśmy już wyznaczony cel, na jakim etapie realizacji jesteśmy, czy idziemy w dobrym kierunku. -Akceptowalny Należy obrać taki cela, aby pracownicy, którzy będą go realizować, mogli się z nim utożsamić. Aby pracownik dążył do wyznaczonego przed nim celu, musi uznać, że cel jest słuszny, że ma sens. Rolą przełożonych jest przedstawienie pracownikom celu w taki sposób, aby go zaakceptowali, widzieli w nim sens i utożsamiali się. Często cele są po prostu uzgadniane z pracownikami – pracownicy uczestniczą w ich wyznaczaniu. -Realny Wyznaczając sobie cel, firma musi ocenić, czy jest w stanie go zrealizować. Aby to zrobić musi oszacować, czy posiada odpowiednie zasoby, np. należycie przeszkoloną kadrę, odpowiedni park technologiczny, zasoby finansowe. Cele należy dopasować do posiadanych aktualnie zasobów. -Terminowy Koniecznie trzeba ustawić ramy czasowe, w których cel będzie zrealizowany. Należy wyznaczyć termin, w którym cel ma zostać osiągnięty. Projekt strategii rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego RP z dn. 20 czerwca 2011 roku uwzględnia wymogi metody S.M.A.R.T. Zwiększenie integracji polityk publicznych z polityką bezpieczeństwa RP czyli cel nr.4 strategii rozwoju bezpieczeństwa narodowego zawiera w sobie podcele, które odzwierciedlają zasady S.M.A.R.T. Zgromadzone wokół tego celu podcele i kierunki interwencji z jednej strony przedstawiają działania sektora bezpieczeństwa, a zwłaszcza obronności, na rzecz wzmacniania realizacji celów polityki rozwoju w obszarach edukacji, ochrony dziedzictwa narodowego, wspierania zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, ochrony środowiska, rozwoju infrastruktury, rozwoju...