Ropa naftowa, gaz ziemny, surowce chemiczne, paliwo oraz węgiel kamienny zaliczają się do naturalnych źródeł węglowodorów. Przemysły karbochemiczne i petrochemiczne są odpowiedzialne za ich wyodrębnianie oraz późniejszą modyfikację. Węglowodory są organicznymi związkami chemicznymi, które zawierają w swojej strukturze wyłącznie atomy węgla i wodoru. Wszystkie one składają się z podstawowego szkieletu węglowego (powiązanych z sobą atomów węgla) i przyłączonych do tego szkieletu atomów wodoru. W swojej pracy skupię się na opisaniu trzech z nich: węgla kamiennego, ropy naftowej i gazu ziemnego.

Węgiel kamienny zawiera od 78 do 92 % pierwiastka węgla. Jest kruchy i zwarty. Posiada czarną barwę. Podczas spalania można zauważyć błyszczący i długi płomień. Surowiec ten jest najczęściej stosowany w elektrowniach i różnego rodzaju zakładach przemysłowych. Węgiel kamienny jest przetwarzany metodą pirogenizacji. Polega ona na podgrzaniu surowca do temperatury 1000 stopni Celsjusza bez dostępu powietrza. Produktami procesu pirogenizacji węgla kamiennego są: smoła pogazowa, koks, woda pogazowa oraz gaz świetlny. Woda pogazowa jest cieczą, w skład której wchodzą sole amonu i amoniak NH3. Otrzymuje się z niej amoniak oraz siarczan (VI) amonu. Smoła pogazowa jest cieczą o czarnej barwie i specyficznym zapachu. W jej składzie znajdują się m.in. fenole, węglowodory aromatyczne oraz zasady pirydynowe. Ze smoły pogazowej otrzymuje się benzen, fenol i inne związki. Gaz koksowniczy jest palnym gazem, który składa się głównie z: azotu, wodoru, tlenku węgla(II), siarkowodoru i amoniaku . Jest często stosowany w hutnictwie, jako opał w elektrociepłowniach.

Ropa naftowa jest kolejnym, naturalnym źródłem węglowodorów. Potocznie nazywana czarnym złotem. Jest to ciekła kopalina, złożona z naturalnych węglowodorów gazowych, stałych oraz ciekłych, z niewielkimi domieszkami tlenu, azotu i siarki. Ropa jest elementarnym surowcem przemysłu chemicznego oraz jednym z najbardziej pożądanych surowców energetycznych. Cechuje się również naturalną mieszaniną węglowodorów parafinowych, naftenowych i aromatycznych; zawiera także związki siarki, tlenu, azotu, żelaza, krzemu, wanadu, sodu, niklu i innych metali; ma barwę żółtobrunatną, zielonkawą lub czarną. Ropa naftowa to mieszanina węglowodorów ( arenów, alkanów, cykloalkanów), fenoli, kwasów karboksylowych i pochodnych tiofenu.

Charakteryzuje się brązową lub czarną barwą. Skład jest różny i zależny od miejsca, z którego została wydobyta. Ropa naftowa może być przerabiana takimi metodami jak np: rafinacji, destylacji frakcyjnej i krystalizacji.

Gaz ziemny, potocznie określany błękitnym paliwem. W 75 % składa się z metanu oraz domieszek dwutlenku węgla, helowców czy też dwusiarczku węgla. Może być pochodzenia nieorganicznego (gaz wulkaniczny) i organicznego (gaz błotny, właściwy). Jest to mieszanina węglowodorów (metanu, etanu, propanu, butanu i pentanu). Gaz ziemny ma rozległe zastosowanie, nie tylko w energetyce czy przemyśle chemicznym. Jest również używany w wielu domach. Wykorzystuje się go do ogrzewania mieszkań. Ze względu na skład gaz ziemny można podzielić na: gaz kwaśny, który jest zanieczyszczony związkami siarki, gaz chudy, który składa się głównie z metanu oraz gaz mokry, w skład którego wchodzą węglowodory ciekłe.

Gaz ziemny jest także wydobywany w Polsce (udokumentowane zostało istnienie 250 pokładów tego surowca).

Zdaniem większości uczonych z całego świata naturalne źródła węglowodorów wyczerpią się w krótkim czasie. Życie bez tych surowców byłoby bardzo utrudnione, dlatego też powstało wiele innych opcji do pozyskiwania energii takich jak: energia wiatru, energia słoneczna czy energia pływów morskich. Aby uniknąć sytuacji przedwczesnego wyczerpania naturalnych zasobów energetycznych powinniśmy ekonomiczniej z nich korzystać i lepiej je eksploatować.