Własnością nazywamy podstawowe prawo rzeczowe, które pozwala właścicielowi korzystać z rzeczy oraz nią rozporządzać z wyłączeniem osób trzecich określianych jako "wyłączonych" .Oznacza to, że inne podmioty prawa mają obowiązek nie ingerowania w sferę uprawnień właściciela, a więc nie naruszania jego prawa własności. Właściciel z rzeczą może czynić wszystko prócz tego co zabarania prawo , może ją również rozporządzać. Przez rozporządzenie można rozumieć uprawnienia wybycia się własności. Przy tym korzystając z rzeczy właściciel może w szczególności pobierać pożytki i inne dochody. Właścicielem może być każda osoba prawna lub fizyczna z wyjątkiem np. właściela nieruchomości, który nie może być cudzoziemncem bez zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.Uprawnienie do posiadania rzeczy jest samodzielnym równoległym do pozostałych uprawnieniem właściciela.Można uznać, że własność jest funkcją rozwojów społecznych, ekonomicznych jak i politycznych.

Naszemu prawu znane są trzy wyznaczniki granic : przepisy ustaw, zasady współżycia społecznego, oraz społeczno-gospodarcze przeznaczenie własności .Pierwszy wyznacznik, mówi o ustawach bez ich głębszego określania.

Podobnie jak zasady współżycia społecznego także społeczno-gospodarcze przeznaczenie prawa własności stanowi kategorię, która zarówno określa sposób wykonywania prawa, jak i kształtuje jego treść. O tym więc, jaki jest zakres prawa własności decyduje jej przeznaczenie.

Sposoby i utraty własności

Na podstawie umowy sprzedaży

Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy, a kupujący tym samym zobowiązany jest ją odebrać i zapłacić cene którą zarządał sprzedawca.

Na podstawie umowy zamiany

Przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy.

Na podstawie umowy darowizny

Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Zasiedzenie

Nabycie lub utrata własności na skutek długotrwałego wykonywania prawa przez osobę nieuprawnioną.

Przemilczenie

Nabycie lub utrata własności na skutek niewykonywania prawa przez osobę uprawnioną przez okres przewidziany w ustawie.

Nabycie przez gminę przy zrzeczeniu się własności nieruchomości

Właściciel może wyzbyć się własności nieruchomości przez to, że jej się zrzeknie. Zrzeczenie się wymaga formy aktu notarialnego. Nieruchomość, której właściciel się zrzekł, staje się własnością gminy, na obszarze której nieruchomość jest położona.

Porzucenie i zawłaszczenie

Właściciel może wyzbyć się własności rzeczy ruchomej przez to, że w tym zamiarze rzecz porzuci. Własność takiej rzeczy niczyjej nabywa się przez jej objęcie w posiadanie.

Znalezienie

Rzecz znalezioną należy oddać staroście, który wzywa właściciela do odbioru rzeczy. Znalazcy przysługuje 10 proc. znaleźnego, jeżeli zaś właściciel nie zgłosi się w ciągu roku (lub dwóch lat, gdy nie można go zawiadomić), przechodzi na niego własność rzeczy z wyjątkiem pieniędzy, kosztowności i innych szczególnie wartościowych rzeczy.

Pobieranie pożytków naturalnych

Uprawniony do pobierania pożytków naturalnych rzeczy (np. owoców z drzewa) nabywa ich własność przez odłączenie ich od rzeczy.

W drodze dziedziczenia

Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku.

Na podstawie majątkowej umowy małżeńskiej

Małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa.

Na podstawie konstytutywnego orzeczenia sądowego

Na przykład orzeczenia o przepadku przedmiotów zajętych przez organ celny oraz o zniesieniu współwłasności. W przypadku tego drugiego z chwilą uprawomocnienia się postanowienia przyznającego dotychczasowym współwłaścicielom części lub jednemu z nich całość rzeczy, własność przechodzi na uczestników wskazanych w postanowieniu.

W toku egzekucji sądowej

Zajęte ruchomości i nieruchomości sprzedaje komornik. Sprzedaż ruchomości odbywa się w drodze sprzedaży z wolnej ręki, sprzedaży pozalicytacyjnej oraz sprzedaży licytacyjnej. W przypadku dwóch pierwszych sposobów własność przechodzi na nabywcę z momentem podpisania umowy sprzedaży. Natomiast w przypadku sprzedaży licytacyjnej sprzedaż ruchomości na rzecz nabywcy dochodzi do skutku z chwilą przybicia udzielonego przez komornika. Komornik udziela przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę. Nabywca staje się właścicielem nabytych ruchomości po uprawomocnieniu się przybicia i zapłaceniu całej ceny. W przypadku nieruchomości sprzedawanej przez komornika w drodze licytacji publicznej własność przenosi na nabywcę prawomocne postanowienie sądu o przysądzeniu. Od chwili uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności na rzecz nabywcy należą do niego pożytki z nieruchomości.

Nacjonalizacja

Nabycie przez Skarb Państwa określonej kategorii dóbr na mocy ustawy nacjonalizacyjnej.

Komunalizacja

Nabycie przez jednostkę samorządu terytorialnego określonej kategorii dóbr na mocy ustawy komunalizacyjnej.

Wywłaszczenie

Wywłaszczenie nieruchomości polega na pozbawieniu albo ograniczeniu, w drodze decyzji administracyjnej, prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości. Jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. Nieruchomość może być wywłaszczona tylko na rzecz Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego.