Własnością nazywamy podstawowe prawo rzeczowe, które pozwala właścicielowi korzystać z rzeczy oraz nią rozporządzać z wyłączeniem osób trzecich określianych jako "wyłączonych" .Oznacza to, że inne podmioty prawa mają obowiązek nie ingerowania w sferę uprawnień właściciela, a więc nie naruszania jego prawa własności. Właściciel z rzeczą może czynić wszystko prócz tego co zabarania prawo , może ją również rozporządzać. Przez rozporządzenie można rozumieć uprawnienia wybycia się własności. Przy tym korzystając z rzeczy właściciel może w szczególności pobierać pożytki i inne dochody. Właścicielem może być każda osoba prawna lub fizyczna z wyjątkiem np. właściela nieruchomości, który nie może być cudzoziemncem bez zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.Uprawnienie do posiadania rzeczy jest samodzielnym równoległym do pozostałych uprawnieniem właściciela.Można uznać, że własność jest funkcją rozwojów społecznych, ekonomicznych jak i politycznych. Naszemu prawu znane są trzy wyznaczniki granic : przepisy ustaw, zasady współżycia społecznego, oraz społeczno-gospodarcze przeznaczenie własności .Pierwszy wyznacznik, mówi o ustawach bez ich głębszego określania. Podobnie jak zasady współżycia społecznego także społeczno-gospodarcze przeznaczenie prawa własności stanowi kategorię, która zarówno określa sposób wykonywania prawa, jak i kształtuje jego treść. O tym więc, jaki jest zakres prawa własności decyduje jej przeznaczenie. Sposoby i utraty własności Na podstawie umowy sprzedaży Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy, a kupujący tym samym zobowiązany jest ją odebrać i zapłacić cene którą zarządał sprzedawca. Na podstawie umowy zamiany Przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy. Na podstawie umowy darowizny Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Zasiedzenie Nabycie lub utrata własności na skutek długotrwałego wykonywania prawa przez osobę nieuprawnioną. Przemilczenie Nabycie lub utrata własności na skutek niewykonywania prawa przez osobę uprawnioną przez okres przewidziany w ustawie. Nabycie przez gminę przy zrzeczeniu się własności nieruchomości Właściciel może wyzbyć się własności nieruchomości przez to, że jej się zrzeknie. Zrzeczenie się wymaga formy aktu notarialnego. Nieruchomość, której właściciel się zrzekł, staje się własnością gminy, na obszarze której nieruchomość jest położona. Porzucenie i zawłaszczenie Właściciel może wyzbyć się własności rzeczy...