społeczeństwo, państwo i władza w myśli politycznej i prawnej starożytności. Społeczeństwo, państwo, władza to pojęcia kształtowane juz w czasach starożytności. Najbardziej znani na tym poletku są tacy filozofowie jak Platon i Arystoteles. W swojej pracy przytoczę ich myśl polityczną, spojrzenie na hierarchię w państwie oraz rolę społeczeństwa w jego kształtowaniu i rozwoju. Formą przedstawienia ich poglądów będą pojęcia związane bezpośrednio z doktryną danego filozofa. DEMOKRACJA ATEŃSKA. demokracja to ustrój polityczny, w którym źródło władzy stanowi wola większości obywateli, którzy sprawują władzę bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicieli. Innymi słowy demokracja to po prostu rządy ludu. Z greckiego "demos" znaczył lud, a "krateo"- rządzę. Niedoścignionym wzorem współczesnej demokracji była demokracja grecka. Przez wiele setek lat, była symbolem wolności i praworządności. Mekką greckiej demokracji były Ateny. Demokracja ta opierała się na kilku zasadach. Pierwszym i podstawowym pojęciem demokracji ateńskiej była wolność, która według Herodota "to znakomita rzecz pozwalająca obywatelowi robić to co chce i mówić to co chce, jeśli prawo nie każe inaczej". Istotą wolności w starożytnych Atenach była wolność słowa, ponieważ każdy miał prawo do zabrania głosu na Zgromadzeniu Ludowym. Oczywiście były też ograniczenia tego prawa, które nie przysługiwało niewolnikom i kobietom. Kolejnym składnikiem demokracji była równość praw. Zasada ta mówiła, że każdy ma równość głosu i prawo do udziału we władzy. Ponadto każdy obywatel miał prawo do takiego samego traktowania w urzędzie podatkowym, przed sądem czy na agorze. Innym składnikiem ateńskiej demokracji była zasada praworządności czyli dobrowolne, ale konieczne podporządkowanie się prawu. W starożytnej Grecji to obywatele są twórcami prawa, zmieniają je kiedy przestaje im służyć. Jednakże dopóki ono obowiązuje musi być przestrzegane. Głównymi przedstawicielami demokracji w Atenach byli Solon i Klejstenes. Solon jako pierwszy został wybrany na archonta - najważniejszego urzędnika państwowego. Ponad to wprowadził różne zmiany, m.in. dokonał podziału obywateli według cenzusu majątkowego, ustanowił Radę Czterystu, sąd przysięgłych, a także ujednolicił system miar i wag. Tak naprawdę demokrację zapoczątkował dopiero Klejstenes ok. 508 r.p.n.e. Szereg reform jakie wprowadził w przyszłości stanowiły podstawę ustroju demokratycznego. Zawierały one m.in. podział Attyki na 10 okręgów czyli fyli, a te na mniejsze rejony- demy, cudzoziemcom nadał prawa obywatelskie, utworzył Radę Pięciuset, a także wprowadził...