Bezpieczeństwo narodowe – bezpieczeństwo państwa to stan uzyskany w wyniku zorganizowanej obrony i ochrony przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi, określane stosunkiem potencjału obronnego do zagrożeń. W dzisiejszych czasach postępu światowego oraz codziennych zagrożeń pojęcie bezpieczeństwa państwa nabiera ogromnego znaczenia. Współczesne konflikty na świecie motywują politykę państwową do zmierzania w kierunku umacniania bezpieczeństwa w państwie. Podstawowa formą kształtowania bezpieczeństwa w państwie jest edukacja, która wpływa na wartości oraz umiejętności, które pozwalają radzić sobie w sytuacjach kryzysowych. Edukacja ukierunkowana na bezpieczeństwo to na ogół procesy oświatowo-wychowawczych realizowane w większości przez rodzinę i szkołę ale także wojsko, policję, kościoły, środki masowego przekazu, organizacje młodzieżowe i stowarzyszenia, zakłady pracy oraz specjalne powołane instytucje, ukierunkowanych na kształtowanie wiadomości i kształtowanie umiejętności ważnych dla zapewnienia bezpieczeństwa narodowego. Jak wiadomo bezpieczeństwo jest niezbędne dla człowieka, ponieważ zaspokaja nasze potrzeby takie jak: spokoju, przetrwania, niezależności, istnienia. Wyraża nasze naczelne potrzeby jak i całego społeczeństwa. System edukacji od zawsze w swoich ramach zawierał tematy i aspekty dotyczące bezpieczeństwa. Dawniej mówiono o wychowaniu obronnym, wojskowym wręcz lub edukacji obronnej czy przysposobieniu obronnym. Dziś polska szkoła kształci „edukacji dla bezpieczeństwa” co bardziej odpowiada obecnym zagrożeniom, które w obecnych czasach szeroko wykraczają poza szablon bezpieczeństwa militarnego, groźby zbrojnej napaści z zewnątrz, która dziś jest mniej prawdopodobna. Wychowanie obronne jest systemem działania szkoły, instytucji pozamilitarnych oraz samych uczniów. Takie kształcenie wyposaża młodych obywateli w wiedzę i umiejętności ważne w dziedzinie obrony niepodległości państwa a także jego narodu. Ten system pomaga wychować młode pokolenie w duchu odpowiedzialności za bezpieczeństwo kraju. Przed systemem edukacji, a raczej przed szkołą i nauczycielami, postawiono bardzo duże zadanie do wykonania, wymagania dotyczące kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży. Nauczyciele muszą działać kreatywnie i innowacyjne, otwarcie i pomysłowo, tak by otwierać uczniów na zmiany, wielokulturowość, nowe zagrożenia, integrację europejską. Myśleć nie tylko o bezpieczeństwie narodowym ale również o bezpieczeństwie zbiorowym i roli edukacji obronnej w tej mierze. Wychowanie obronne w szkołach jest treścią obowiązkową. Nie jest tylko przedmiotem,...