Reakcja chemiczna To każdy proces, w wyniku którego pierwotna substancja zwana substratem przemienia się w inną substancję zwaną produktem Aby cząsteczka substratu zamieniła się w cząsteczkę produktu konieczne jest rozerwanie przynajmniej jednego z obecnych w niej wiązań chemicznych pomiędzy atomami, bądź też utworzenie się przynajmniej jednego nowego wiązania. Reakcje chemiczne przebiegają z reguły z wydzieleniem lub pochłonięciem energii cieplnej, promienistej (alfa lub beta) lub elektrycznej. Substancje chemiczne pod wpływem różnorodnych czynników ulegają przemianom fizycznym lub chemicznym. W przemianie fizycznej zmieniają się tylko właściwości fizyczne substancji (stan skupienia, kształt, objętość, gęstość). Podczas przemiany chemicznej powstają nowe substancje, o odmiennych właściwościach fizycznych i chemicznych. Przemiana chemiczna określana jest jako reakcja chemiczna. Zapisem reakcji chemicznej jest jej równanie, w którym pojawiają się po lewej stronie substraty (substancje wchodzące do reakcji), a po prawej produkty (substancje powstające w jej wyniku). Równanie reakcji chemicznej podaje informacje na temat liczby i rodzaju substratów i produktów, które zapisuje się używając ich symboli lub wzorów chemicznych. W równaniu jak w matematyce – prawa strona musi być równa lewej stronie, tzn. liczba atomów danego rodzaju po obu stronach równania musi być identyczna. Równanie reakcji jest zapisem uwzględniającym prawo zachowania masy. Prawo zachowania masy i zasadę zachowania ładunku uwzględnia się w jonowym zapisie równania obrazującego reakcję zachodzącą pomiędzy jonami. W równaniu mogą pojawić się różne symbole, np. znak = dla wyrażenia stosunków stechiometrycznych, znak dla reakcji w końcowym wyniku przebiegającej w prawo, znak dla reakcji przebiegającej w obu kierunkach, czyli odwracalnej. Obok symboli i wzorów, w równaniu mogą pojawić się oznaczenia określające stan skupienia substratów i produktów, np. (c), (g). Rodzaje reakcji: • Reakcja jonowa • Reakcja odwracalna • Reakcje równoległe • Reakcja następcza • Reakcja łańcuchowa • Reakcje sprzężone • Reakcje proste i złożone Reakcja jonowa to reakcja chemiczna, w której reagują z sobą bezpośrednio jony lub jony z cząsteczkami elektrycznie obojętnymi. Reakcje czysto jonowe, tzn. takie, w których wszystkie produkty i wszystkie substraty są wolnymi jonami, występują stosunkowo rzadko. Zazwyczaj charakter jonowy posiada tylko część etapów reakcji nazywanych jonowymi. Etapy jonowe są często poprzedzone w fazie gazowej jonizacją, a w fazie ciekłej dysocjacją elektrolityczną i kończą się...