Ruch jednostajny po okręgu Ruch po torze o kształcie okręgu z prędkością o stałej wartości. Ruch jednostajny po okręgu jest ruchem niejednostajnie przyspieszonym. Kierunek i zwrot wektorów przyspieszenia i prędkości zmieniają się cały czas w trakcie ruchu, nie zmieniają się natomiast ich wartości. Ruch jednostajny po okręgu jest przypadkiem ruchu krzywoliniowego. W ruchu występuje siła dośrodkowa, która powoduje powstanie przyspieszenia dośrodkowego, które powoduje zmianę kierunku wektora prędkości. Przykłady ruchu po okręgu: Ruch jakiegoś punktu na Ziemi Ruch satelity wokół Ziemi Ruch dziecka na karuzeli Jedną z cech tego ruchu jest wielkość zwana okresem T. Jest to czas, w ciągu którego ciało pokonuje całą długość toru - czyli obwód koła. Oznacza to, że po czasie T ciało wraca do 'punktu wyjścia'. Czas jednego obrotu, czyli okres, możemy zamienić na inną wielkość - częstotliwość (częstość). Jest to liczba obrotów wykonanych w ciągu jednostki czasu. Przykładowo, wał w silniku może wykonywać 3000 obrotów na minutę. Oznaczana jako f lub v częstotliwość zależność między częstotliwością i okresem, jednostka herc [Hz] Prędkość takiego ciała obliczamy jak w ruchu jednostajnym. Wiemy, że drogę s równą obwodowi koła pokonuje w czasie równym okresowi, podstawmy te dane do wzoru. wartość prędkości liniowej (szybkość) wektor jest styczny do okręgu. Prędkość liniowa jest zawsze skierowana stycznie do okręgu - co oznacza, że zwrot prędkości podczas ruchu cały czas się zmienia, cały czas jest styczne do okręgu, przez co ciało 'zakreśla' okrąg. Jednak co wpływa na to, że prędkość liniowa jest cały czas styczna do okręgu ruchu? Przyczyną tego jest przyspieszenie dośrodkowe, które omówione zostało nieco niżej… Szybkość możemy wyrazić również w inny sposób, przy pomocy kąta, jaki zakreśliło ciało poruszając się po okręgu w danym czasie. Jeśli punkt początkowy i końcowy ruchu połączymy liniami z środkiem okręgu, to linie te utworzą właśnie zakreślony przez ciało kąt α szybkość kątowa Przykład Satelita znajduje się w odległości 40000km od środka Ziemi, zawsze nad tym samym punktem Ziemi (porusza się 'równo' z planetą). Opiszmy ten ruch: 1. okres w takim czasie satelita wykona pełny obrót w okuł ziemi 2. częstotliwość Przebytą drogę obliczymy licząc obwód okręgu: , gdzie r to promień okręgu. Promieniem jest odległość satelity od środkowego punktu (środka Ziemi), dokładnie taki wymiar mamy podany w zadaniu. 3. szybkość liniowa (v=s/t): ze zmianą jednostek Aby policzyć prędkość kątową, skorzystajmy z faktu, że satelita przebędzie całą drogę w czasie równym okresowi T...