ÓSWIECENIE 1. nazwa zwiastować miała nadejście epoki światłości. Najwcześniejsza nazwa ukształtowała się w Niemczech i rozpowszechniona została prze Immanuela Kanta. ( sapere aude ) W Polsce : 1740 r. - założenie Collegium Nobilium : 1822r – wydanie tomiku A. Mickiewicza Wiek filozofów : filozofowie mieli za zadanie doprowadzać ludzkość do postępu oraz „oświecić” czyli edukować pogrążonych w ciemnościach ignorancji naród Wiek rozumu: uważali, że rozum może być nieomylnym narzędziem poznania oraz źródłem wiedzy o świecie, społeczeństwie i człowieku. Oraz może służyć jako instrument krytyki dotychczasowych autorytetów . Wszystko co zbudowane jest na fundamentach rozumu jest dobre. FAZY OŚWIECENIA : wczesne oświecenie do 64 , rozkwit ( czasy stanisławowskie) 64 - 95 , schyłek. 95 - 1822 2. Monteskiusz Francuz, wybitny myśliciel, prawnik, pisarz polityczny teoretyk monarchii konstytucyjnej. Uważał, że dobro nadrzędne czyli wolność w państwie może być zrealizowana tylko w przypadku obowiązującego trójpodziału władzy. Podwaliny ustron parlamentarnego opisał w „ o duchu praw” Immanuel Kant Niemiecki filozof, wykładał na uniwersytecie w Prusach Wschodnich. Jego dzieła „Krytyka czystego rozumu”, „Krytyka praktycznego rozumu” , Krytyka władzy sądzenia” wpłyneły na rozwój filozofii europejskiej. Uważał, że obraz rzeczywistości zależy od poznającego, do wrażeń zmysłowych człowiek dodaje własne idee i wyobrażenia. Sformułował tak zwany IMPERATYW KATEGORYCZNY czyli bezwzględny nakaz moralny . „ Postępuj wedle takich zasad, co do których możesz jednocześnie chcieć aby stały się prawem moralnym „ J.Locke Angielski filozof zajmujący się teorią poznania. Wbrew poglądom racjonalistów uznał, że głównym czynnikiem poznania i wiedzy o świecie są bodźce zmysłowe. Idee w ludzkich umysłach wynikają z bezpośredniego doświadczenia. Człowiek rodzi się jako tabula rasa- czysta karta. Jest jednym z przedstawicieli empiryzmu i sensualizmu. Jest twórcą podstaw demokracji oraz monetaryzmu. Jean- Jacques Rousseau Francuski filozof , uważał, że człowiek z natury jest dobry i to cywilizacja jest powodem wszelkiego zła, a ideał szczęścia i moralności tkwił w życiu w zgodzie z naturą, w warunkach pierwotnych. Przeciwstawiał ze sobą sztuczną konwencję – swobodę, miasto – wieś, rozum – serce. W dziele „Emil, czyli o wychowaniu” zaznaczył, że dziecko powinno rozwijać się ze zgodą w naturze oraz chronieniem go przed zgubnym wpływem zewnętrznym. Jego „ umowa społeczna” zyskała duży rozgłos podczas rewolucji francuskiej – uznawała równość wszystkich ludzi. 3. Polska 1740 – założenie Collegium...