idealny wzmacniacz operacyjny- nieskończenie dużym różnicowym wzmocnieniem napięciowym, zerowym wejściowym napięciem niezrównoważenia, nieskończenie dużą impedancją wejściową, zerową impedancją wyjściową, nieskończenie szerokim pasmem przenoszonych częstotliwości, nieskończenie dużym zakresem dynamicznym sygnału. Wzmocnienie nieodw: G = 1 + R2/R1 Wzmocnienie odw: G = - R2/R1 2.THEVENIN-Dowolny aktywny obwód liniowy można od strony wybranych zacisków ab zastąpić obwodem równoważnym, złożonym z szeregowego połączonego jednego idea lnego źródła napięcia, równego napięciu pomiędzy zaciskami ab w stanie jałowym oraz j ednej impedancji równej impedancji zastępczej obwodu pasywnego, widzianego od stron y zacisków ab. NORTON-Każdy liniowy dwójnik aktywny można przedstawić w postac i źródła prądu elektrycznego. Natężenie prądu źródłowego równe jest prądowi płynącem u w bez oporowym przewodzie, zwierającym zaciski dwójnika aktywnego, zaś rezystancj a wewnętrzna tego źródła jest równa rezystancji tego dwójnika po usunięciu wszystkich ź ródeł energii. 3.Wzór opisujący charakterystykę statyczną diody- Id=Is(e Up/Ur-1) 4.prostownik mostkowy- Układ sześciu pulsowy można traktować jako połączenie szere gowe dwóch prostowników trój pulsowych, utworzonych przez tyrystory o połączonych katodach (grupa katodowa ? T1, T3, T5) i o połączonych anodach (grupa anodowa ? T4, T6, T2). Numery tyrystorów wskazują kolejność załączania (1 i 2, 2 i 3, itd). Sposób num erowania łatwo zapamiętać wg następującej reguły: "górne" numerujemy nieparzyście, a "dolne" tak, aby różnica względem numeru "górnego" wynosiła 3. Podczas pracy (przy p rzewodzeniu ciągłym - zawsze płynie prąd) zawsze jeden tyrystor grupy katodowej i jede n tyrystor grupy anodowej znajduje się w stanie przewodzenia. Tyrystory grupy katodowe j przewodzą przy dodatnich pół falach napięć fazowych, natomiast grupy anodowej ? w cz asie ujemnych. Poniżej przedstawiony jest przebieg dla odbiornika czysto rezystancyjnego, tyrystory wysterowane są w punktach naturalnej komutacji (pracują jak diody). 5.tranzy stor bipolarny- Zasada działania tranzystora bipolarnego od strony 'użytkowej' polega na sterowaniu wartości prądu kolektora za pomocą prądu bazy. (Prąd emitera jest zawsze sumą prądu kolektora i prądu bazy). Prąd kolektora jest wprost proporcjonalny do prądu bazy, współczynnik proporcjonalności nazywamy wzmocnieniem tranzystora i oznaczamy symbolem h21E lub grecką literą β. 6.wzmacniacz różnicowy- Wzmacniacz różnicowy jest układem dwuwejściowym zbudowanym z dwóch tranzystorów pracujących w układz ie OE mających wspólny...