Jakub Kwiatkowski gr. G Akademia Obrony Narodowej Wydział: Bezpieczeństwa Narodowego Przedmiot: Wyzwania, zagrożenia i szanse dla bezpieczeństwa Temat: Zmiana strategiczna jako kategoria zarządzania strategicznego (istota i klasyfikacja zmian organizacyjnych) Podczas procesu zarządzania można wyróżnić takie podstawowe funkcje jak: 1. planowanie, 2. organizowanie, 3. przekazywanie poleceń, 4. koordynację, 5. kontrolowanie. Zarządca może wykorzystać określone zbiory instrumentów, w ramach każdej z tych funkcji służących do realizacji. Zarządzanie strategiczne jest częścią zarządzania i związane jest głównie z planowaniem. Z punktu widzenia horyzontu czasowego i rangi podejmowanych decyzji wyodrębnia się zarządzanie operacyjne oraz zarządzanie strategiczne. Geneza i rozwój zarządzania strategicznego: 1.Otoczenie spokojne-przypadkowe. Niskie tempo postępu technicznego. Produkcja w małych seriach. Orientacja przedsiębiorcza. Zarządzanie przez doświadczenie. Otoczenie o niskim stopniu przewidywalności. 2.Otoczenie spokojne – częściowo ustruktualizowane. Produkcja standardowa, po niskim koszcie sprzedaży. Orientacja produkcyjna. Zmiany systemu zarządzania z przedsiębiorczego na funkcjonalne. Wyodrębniają się funkcje: zaopatrzenie, produkcja, marketing, finanse oraz odpowiednie grupy ludzi. Wzrost siły nabywczej konsumenta. 3. Otoczenie przeszkadzające- oddziałujące. Otoczenie relatywnie przewidywalne. Celem przedsiębiorstwa jest sprzedaż. Zarządzanie marketingowe. 4. Otoczenie „burzliwe pole”. Otoczenie mniej przewidywalne. Zarządzanie strategiczne. Chwila obecna. Zarządzanie strategiczne jest to strumień decyzji i działań prowadzących do rozwoju efektywnej strategii, która zapewni osiągnięcie celów korporacji. Proces strategicznego zarządzania jest sposobem w jaki stratedzy określają cele i podejmują decyzje. Sprawą podstawową dla procesów adaptacyjnych i realizacji zmian organizacyjnych jest dokładna analiza, sygnałów z zewnątrz, jak i wewnątrz. Podzielić można to na dwa tak zwane „poziomy”: pierwszy - gdzie uwzględnia się zasadnicze uwarunkowania otoczenia w odniesieniu do rozwoju, drugi – który, skierowany jest na specyficzne warunki i konkurencję na polach działania. Podmioty zorganizowane tworzą różne strategie zmian. Można więc zauważyć, że zmiany dokonywane są z bardzo wielu przyczyn: by pokonać trudności, lepiej się rozwijać. Mogą być zaplanowane, lecz pewnie nie raz także wymuszone przez daną sytuację. Postrzegając w ten sposób, można dojść do wniosku, że wprowadzanie zmian może być częścią ciągłego procesu doskonalącego. Warte podkreślenia, jest...