Ubezpieczenia społeczne, jedna z podstawowych dziedzin ubezpieczeń, która ma na celu prewencyjną i ubezpieczeniową ochronę zdrowia, zdolności do wykonywania pracy oraz życia ludności. System ten ma zabezpieczać pracowników oraz ich rodzinę przed czasowym (macierzyństwo, choroba) lub stałym (inwalidztwo, starość, śmierć, brak pracy) brakiem możliwości zarobkowania. Współcześnie w Polsce wszyscy pracownicy (z wyjątkiem prokuratorów) zatrudnieni na terenie Rzeczpospolitej Polskiej podlegają obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, do którego zalicza się (zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych) ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników finansują z własnych środków, w równych częściach ubezpieczeni, czyli pracownicy oraz pracodawcy. Obowiązek zgłoszenia pracowników do tych ubezpieczeń spoczywa na pracodawcy. Ubezpieczenia społeczne realizowane są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i obejmują wszystkich pracowników oraz ich rodziny. Ponadto istnieje możliwość wykupienia dodatkowych polis ubezpieczenia na życie (z funduszem emerytalno-rentowym) zarówno w formie grupowej, jak i indywidualne. Zakład Ubezpieczeń Społecznych – państwowa instytucja publicznoprawna realizująca zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych w Polsce. System emerytalny stanowi autonomiczny, wyodrębniony i dominujący podsystem w ramach ubezpieczeń społecznych, który ma za zadanie zapewnić określony poziom bezpieczeństwa finansowego po zakończeniu aktywności zawodowej. Polski system emerytalny dzieli się na tzw. 3 filary: I filar – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych obsługiwany przez ZUS, II filar – Otwarty fundusz emerytalny (w skrócie OFE), III filar – np. Indywidualne konto emerytalne (w skrócie IKE). O ile I i II filar są obowiązkowe, o tyle III filar jest dobrowolny. Ubezpieczenie rentowe gwarantuje świadczenia pieniężne, w przypadku utraty dochodów pieniężnych związanej z wystąpieniem ryzyka inwalidztwa (niezdolność do pracy lub śmierć żywiciela). W takiej sytuacji osoby opłacające składki na ubezpieczenie rentowe otrzymują rentę, która zastępuje im utracone wynagrodzenie lub dochód a w przypadku śmierci ubezpieczonego żywiciela wypłacane są renty rodzinne. W polskim systemie ubezpieczeń społecznych renta rodzinna przysługuje wówczas, gdy ubezpieczona osoba zmarła miała w chwili śmierci prawo do emerytury lub świadczeń przedemerytalnych. Spełnione muszą być także inne warunki: - wdowa lub wdowiec)otrzymać może rentę rodzinnąpo zmarłym współmałżonku], jeśli w chwili...