Powiat, to jednostka samorządu terytorialnego i podziału administracyjnego, obejmująca część obszaru województwa. Funkcjonowanie powiatu reguluje, ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Władzę uchwałodawczą w powiecie sprawuje rada powiatu, a władzą wykonawczą jest zarząd powiatu, na czele którego stoi starosta, organami kontrolnymi są komisje stałe i doraźne. Komisje wyłaniane są spośród członków rady powiatu i kontrolują działania władzy wykonawczej. W mieście na prawach powiatu, zadania wykonują odpowiednio rada miasta i prezydent miasta oraz komisje stałe i doraźne.

Planowanie operacyjne powiatu odbywa się na podstawie ustaleń przyjętych w strategii bezpieczeństwa narodowego oraz w polityczno-strategicznej dyrektywie obronnej Rzeczypospolitej Polskiej. Plan funkcjonowania powiatów i miast na prawach powiatu sporządzają odpowiednio starostowie lub prezydenci miast w uzgodnieniu z wojewodami. Wydają oni zarządzenie w sprawie opracowania „Planu operacyjnego funkcjonowania powiatu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Plan opracowywany jest na podstawie art. 18 ustawy z dnia 21 1967r. o powszechnym obowiązku obrony RP oraz terenowo wydanych zarządzeniach przez poszczególnych wojewodów.

Dokumentami bazowymi do opracowania planu są; wypisy z poprzednio opracowywanych planów, a także regulamin ogólny starostwa, statuty i regulaminy służb, inspekcji i straży. Starosta zobowiązuje: Dyrektorów Wydziałów, Kierowników Zespołów Starostwa Powiatowego, Dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz Kierowników służb, inspekcji i straży, do współpracy przy opracowywaniu planu.

Opracowanie, planu ze względu na charakter i znaczenie obronne, jak również na zapewnienie wymaganej ochrony informacji niejawnych zgodnie z Ustawą o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010, powinno odbywać się w Kancelarii Tajnej Starostwa Powiatowego.

W planowaniu tym uwzględnione będą m.in. regulacje prawne, możliwości organizacyjno-finansowe wykonawców zadań operacyjnych, umowy cywilno prawne zawarte z przedsiębiorcami w ramach programu mobilizacji gospodarki.

Plany operacyjne oprócz merytorycznych zadań organu sporządzającego powinny zawierać również zadania o charakterze organizacyjnym, dotyczące bezpośrednio komórek organizacyjnych urzędu obsługującego ten rejon.

Do każdego planu dołączony jest załącznik z wykazem komórek organizacyjnych starostwa oraz służb, inspekcji i straży których udział jest konieczny w opracowywaniu planu.

Karta realizacji zadania operacyjnego, to część składowa planu operacyjnego określająca szczegółową procedurę postępowania osoby lub komórki organizacyjnej bezpośrednio realizującej zadanie operacyjne oraz podmioty współuczestniczące w realizacji tego zadania i niezbędne do tego dokumenty.

Organy sporządzające na szczeblu powiatu to starostowie, prezydenci miast na prawach powiatu w uzgodnieniu z właściwymi wojewodami.

Opracowane plany zostają zatwierdzone przez organy, które organizują wykonywanie zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony. Przed zatwierdzeniem planu prze Wojewodę, podlega on uzgodnieniu z Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Dyrektorem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego.