Powiat, to jednostka samorządu terytorialnego i podziału administracyjnego, obejmująca część obszaru województwa. Funkcjonowanie powiatu reguluje, ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. Władzę uchwałodawczą w powiecie sprawuje rada powiatu, a władzą wykonawczą jest zarząd powiatu, na czele którego stoi starosta, organami kontrolnymi są komisje stałe i doraźne. Komisje wyłaniane są spośród członków rady powiatu i kontrolują działania władzy wykonawczej. W mieście na prawach powiatu, zadania wykonują odpowiednio rada miasta i prezydent miasta oraz komisje stałe i doraźne. Planowanie operacyjne powiatu odbywa się na podstawie ustaleń przyjętych w strategii bezpieczeństwa narodowego oraz w polityczno-strategicznej dyrektywie obronnej Rzeczypospolitej Polskiej. Plan funkcjonowania powiatów i miast na prawach powiatu sporządzają odpowiednio starostowie lub prezydenci miast w uzgodnieniu z wojewodami. Wydają oni zarządzenie w sprawie opracowania „Planu operacyjnego funkcjonowania powiatu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Plan opracowywany jest na podstawie art. 18 ustawy z dnia 21 1967r. o powszechnym obowiązku obrony RP oraz terenowo wydanych zarządzeniach przez poszczególnych wojewodów. Dokumentami bazowymi do opracowania planu są; wypisy z poprzednio opracowywanych planów, a także regulamin ogólny starostwa, statuty i regulaminy służb, inspekcji i straży. Starosta zobowiązuje: Dyrektorów Wydziałów, Kierowników Zespołów Starostwa Powiatowego, Dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz Kierowników służb, inspekcji i straży, do współpracy przy opracowywaniu planu. Opracowanie, planu ze względu na charakter i znaczenie obronne, jak również na zapewnienie wymaganej ochrony informacji niejawnych zgodnie z Ustawą o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010, powinno odbywać się w Kancelarii Tajnej Starostwa Powiatowego. W planowaniu tym uwzględnione będą m.in. regulacje prawne, możliwości organizacyjno-finansowe wykonawców zadań operacyjnych, umowy cywilno prawne zawarte z przedsiębiorcami w ramach...