Każdy z nas w życiu codziennym spotyka się z takimi czynami, które zakłócają ład społeczny i z takimi zachowaniami, które nie są szczególnie użyteczne i pożądane. Według prawa polskiego przestępczość jest to ,, czyn zabroniony pod groźbą kary jako zbrodnia albo występek, przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia, bezprawny, zawiniony i społecznie szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy’’. Nieletnim natomiast według ustawy jest osoba, która nie ukończyła osiemnastego roku życia jeśli postępowanie dotyczy zapobiegania i zwalczania demoralizacji oraz osoba, która dopuściła się czynu karalnego po ukończeniu trzynastego, a przed ukończeniem siedemnastego roku życia. Przestępczość wśród nieletnich to niepokojące zjawisko zarówno w Polsce jak i na świecie. Coraz częściej z telewizji, radia czy gazet dowiadujemy się o popełnieniu przestępstwa przez osobę nieletnią. Najbardziej niepokojącym faktem jest, że są to coraz częściej przestępstwa zagrażające życiu i zdrowiu innych ludzi. Według statystyk z 2011 roku w Polsce udział nieletnich w przestępczości wyniósł 8,7%, a więc 101 026 czynów karalnych popełnionych przez nieletnich. Z roku na rok wskaźnik popełnianych przez nieletnich przestępstw wzrasta. Natomiast statystyki pokazują, że najczęściej popełnianymi przestępstwami wśród nieletnich sprawców są kradzieże rozbójnicze, rozboje, wymuszenia, kradzieże z włamaniem, pobicia, a także bójki. Najbardziej rażące jest jednak odnotowywanie zabójstw popełnianych przez tak młodych sprawców. Problem przestępczości nieletnich stanowi podmiot wielu badań naukowych prowadzonych również w Polsce. Walka z niekorzystnymi zjawiskami społecznymi do których zaliczamy przestępczość i demoralizację nieletnich wymaga wnikliwego poznania czynników rodzących dane zjawiska. Przyczyny przestępczości nieletnich można podzielić na dwie grupy. Pierwsza skupia się na czynnikach dotyczących bezpośrednio osoby nieletniego tj. biologicznych, psychologicznych, a także natury fizjologicznej. Natomiast drugą grupę stanowią czynniki występujące w otoczeniu nieletniego. Zaliczamy do nich wszelkie zjawiska socjologiczne, psychologiczne, socjalne, światopoglądowe oraz wychowawcze, które ogólnie możemy nazwać uwarunkowaniami społecznymi. Amerykański psycholog John Dollard źródeł przestępczości nieletnich poszukuje w stanach agresji i frustracji. Uważał on, że człowiek nie mogący zaspokoić swoich potrzeb często popada we frustrację, a co za tym idzie w agresję. Stany te natomiast występują bardzo często w okresie dorastania. Agresja wśród nieletnich przyjmuje różne postacie. Nieradzący...