Pochodzenie pojęcia i ewolucja jego znaczenia Pojęcie lobbingu wywodzi się z języka angielskiego, oznacza salę recepcyjną w hotelu lub parlamencie, stąd lobbying to dosłownie: "działalność wykonywana w lobby". W swym pierwotnym, dosłownym znaczeniu słowo lobby (pochodzące od łacińskich terminów lobbium, lobbia, używanych na określenie galerii, portyku lub pasażu) oznacza kuluary. Z czasem określenie to przylgnęło do praktyki kontaktowania się z decydentami politycznymi, szczególnie w lobby angielskiej Izby Gmin lub amerykańskiego Kongresu. Powszechnie lobbingiem nazywa się wywieranie wpływu przez zawodowych rzeczników interesów (lobbistów, lobbystów) na władze publiczne . Zdefiniowanie pojęcia lobbingu nie jest rzeczą łatwą ze względu na wielowymiarowy charakter zjawiska Dlatego przytoczymy kilka określeń występujących w literaturze przedmiotu . W słowniku wyrazów obcych odnajdujemy również definicję lobby. Jest to „wywierany przez grupy nacisku wpływ na ciała ustawodawcze w interesie określonych warstw, grup, instytucji itd. Głównie przez przekonywanie członków parlamentu . International Encyclopaedia of Public Policy and Administration definiuje ten rodzaj działalności szeroko, jako stymulowanie i transmisje komunikacji przez ludzi, którzy pragną skutecznie wpłynąć na procesy decyzyjne w państwie. Z kolei Philips Kotler, czołowy autorytet w dziedzinie marketingu określa lobbing opisowo, jako „kontaktowanie się i przekonywanie członków ciał ustawodawczych i urzędników państwowych do określonych rozwiązań prawnych i administracyjnych” . Generalnie można ująć, że lobbing polega na wywieraniu wpływu na podejmowanie decyzji w instytucjach władzy państwowej. Jest to więc przekonywanie, dostarczanie i pozyskiwanie informacji, które zmierza do promocji pewnych decyzji, działań lub rozwiązań. Cechą charakterystyczną tego procesy jest jednak specyfika grupy docelowej działalności lobbistycznej: stanowią ją przede wszystkim decydenci i ich współpracownicy z organów władzy publicznej. Lobbyści to zazwyczaj byli funkcjonariusze aparatu państwowego, szczególnie władzy wykonawczej. Są to ludzie wykształceni, najczęściej prawnicy, o szerokich kontaktach. Należy jednak zwrócić uwagę, że nie każda forma wywierania takich nacisków na decydentów jest lobbingiem. Lobbing bowiem są to działania zgodne z prawem i powszechnie obowiązującymi standardami moralnymi, do których zaliczamy: • wywieranie wpływu na podejmowanie decyzji w instytucjach władzy państwowej, • przekonywaniu decydentów i ich współpracowników, • dostarczaniu i pozyskiwaniu informacji, • promowaniu...