Starzenie się ludności, tj. wzrost udziału osób starszych, jest wynikiem

znacznego gospodarczego, społecznego i postępu w medycynie, jak i polityki zdrowotnej.

Te dały Europejczykom możliwość życia dłuższą żywotność w stosunku komfortu

i bezpieczeństwa bez precedensu w naszej historii. Jednakże, jak podkreślił, przez szefów

z państw i rządów podczas ich nieformalnego szczytu w Hampton Court w październiku

2005, jest to również jedno z głównych wyzwań, że Unia Europejska będzie musiała zmierzyć

w nadchodzących latach

Ludności UE-27 przewiduje się zarówno mniejsze i starsze, głównie za

Konsekwencją spadku stóp płodności i wzrostu średniej długości życia. W 2050 r.,

o 48 milionów mniej 15-64 latków i pięćdziesięciu ośmiu miliony osób powyżej 65 roku życia.

Od roku 2017 kurcząca się siła robocza będzie także zmniejszy zatrudnienie i działać jako

hamulec potencjalnego wzrostu gospodarczego w Union9.

Wzrost liczby ludności w UE będzie znacznie zmniejszyć w porównaniu z kluczem

konkurentów, w szczególności Stany Zjednoczone, Chiny i Indie, 2020.UE będzie

twarz jeden z największych podwyżek stary wskaźnika obciążenia demograficznego na świecie po

Japonia. Jednocześnie, w bezpośrednim sąsiedztwie Europy, Bliskiego Wschodu i

Afryka Północna regionu będzie domem dla drugiego na świecie najszybciej rosnącej populacji,

po Afryce subsaharyjskiej.

W ciągu ostatnich dziesięcioleci nastąpił znaczny wzrost w światowej migracji

przepływy. Różnice gospodarcze między - i zmiany demograficzne w - opracowane

i kraje rozwijające się, na tle handlu, problemy polityczne oraz

niestabilność w krajach pochodzenia, które przyczyniły się do stałego wzrostu

międzynarodowe siły roboczej mobility.10 gospodarcze migrantów odpowiedzieć na oczekiwania i

możliwości w regionach docelowych. Europejskie i krajowe przepisy określają

Dopuszczenie i ostatecznej integracji na rynku pracy.

Starzenia się i kurczenie się populacji ma fundamentalne konsekwencje dla zdrowia

i systemy zabezpieczenia społecznego, dla gospodarki i rynku pracy, a dla publiczności

finansowania. Starzenie prowadzi do zwiększonego popytu na zdrowie i opiekę długoterminową i rośnie

wydatków na opiekę zdrowotną. Zmiany demograficzne ma zatem znaczenie daleko idącą

dla gospodarki i społeczeństwa, ponieważ demograficzny silnie wpływa prawie

wszystkie istotne obszary działań politycznych.

Regionalne wyzwania zmian demograficznych

Trzy ważne procesy - czyli zmniejszania się populacji wieku produkcyjnym, starzenie

społeczeństwa i spadek liczby ludności - będzie mieć znaczący wpływ na wielu regionach. te

czynniki zostały połączone, aby utworzyć indeks demograficzną lukę (rys. 2).

liczba wniosków można wyciągnąć z tej analizy:

- Istnieje wielka różnorodność pod względem dynamiki demograficznej i wzorów na terenie

UE, z regionów, które są szczególnie narażone na niżu demograficznego

zlokalizowany w całej Unii. Jedynie kilka państw członkowskich (takie jak

Irlandia, Malta, Cypr) wydają się być w stosunkowo korzystnej sytuacji

w odniesieniu do wyzwań demograficznych.

- Około jedna trzecia z regionów europejskich doświadczyć mieszkańców

spadek w latach 2005-2020. Większość z nich będzie zlokalizowany w Europie Środkowej

Europa, Niemcy Wschodnie, południowe Włochy i północnej Hiszpanii. Około 20 z

regiony te czeka spadek liczby ludności o ponad 10 proc.

- Największe akcje starej populacji wiekowej może znaleźć się w Europie Wschodniej

Niemcy, północno-zachodniej Hiszpanii, Włoch i niektórych częściach Finlandii. W Europie Środkowej i

Europa Wschodnia skutki starzenia się będzie opóźniona ze względu na ich młodsi

populacji i mniejsza średnia długość życia. Znaczny wzrost stary

ludności w wieku oczekuje na dłuższą metę w tych regionach.

- - Udział ludności w wieku produkcyjnym ma być szczególnie niska w

kilka fińskich, regionów szwedzkich i niemieckich. Warto zauważyć, że

Skala spadku ludności w wieku produkcyjnym wskazuje na znaczące

Variations. Około 40 regiony doświadczą spadek o więcej niż 10%

2020 r. Niektóre regiony w Bułgarii, we wschodnich Niemczech i Polsce będzie

szczególnie trudno trafić, ze spadkiem przekraczającym 25% w roku 2020. te regiony

cierpi z powodu połączonego efektu niskiej płodności i wysokiej odpływu ludności.

Inne czynniki będą wpływać na demograficzną strukturę regionów, takich jak

stan zdrowia, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne. Zmienne te nie są jednak ujęte w

indeksu, w związku z ograniczeniami danych.

Uwaga: wskaźnik oparty na szacowanym udziale osób w wieku 65 lat w sumie

ludności, akcja w wieku produkcyjnym w ogólnej liczbie ludności i zmniejszenie liczby ludności w 2020 r.

Źródło: Eurostat

Potencjał regionalny effects2

Pod względem cech społeczno-ekonomicznych, regiony w niżu demograficznego są często

charakteryzuje się stosunkowo niskim poziomie dochodów, wysokie bezrobocie i dużych

Odsetek siły roboczej zatrudnionej w upadających sektorach gospodarki. Co więcej,

mają zazwyczaj stosunkowo niewielki odsetek ludzi młodych, odzwierciedlając ich migracji

do innych obszarów, a także niski współczynnik dzietności oraz niska gęstość zaludnienia, odzwierciedlając

wiejski charakter wielu z tych regionów. W konsekwencji, regiony demograficzny

PL 11 PL

spadek często mają niski potencjał wzrostu ze względu na kurczącej się siły roboczej. to może

intensyfikacja istniejących dysproporcji gospodarczych w dochodach.

Outmigration młodych ludzi będzie wspierać naturalny proces starzenia. regiony

w niżu demograficznego mogą mieć problemy z finansowaniem podstawowych dóbr publicznych i

usług, takich jak ochrona zdrowia, opieki długoterminowej, mieszkalnictwa i infrastruktury transportowej

oraz infrastruktury teleinformatycznej, w sposób trwały w celu uniknięcia zwiększenia społecznej

polaryzacja i ubóstwo.

Inne regiony, z drugiej strony, w szczególności metropolii i niektórych obszarów przybrzeżnych,

zyska populacji. Regiony metropolitalne są przewidywane w twarz wysoki wewnątrz

migracja populacji w wieku produkcyjnym, a także pozostałe główne kierunki dla

migracji międzynarodowych.Wynikające wyzwaniem dla tych obszarów będzie integracja

migrantów w rynku pracy i społeczeństwa jako całości, a także dostosowanie

infrastruktura w przypadku wysokiego wzrostu populacji. Społeczne różnice wydają się być wysokie

w obszarach metropolitalnych, odzwierciedlając wysokie koszty utrzymania. Szybki suburbanizacji może

zwiększenie presji na ekosystemy w okolicy. zmiany demograficzne

Jest więc prawdopodobne, aby wzmocnić dysproporcji regionalnych w potencjał wzrostu gospodarczego, jak

oraz zwiększenie polaryzacji społecznej i ciśnienie na środowisko w niektórych

obszary.