Właściwe zaprojektowanie struktury organizacyjnej nie jest rzeczą łatwą. Jej projektowanie można podzielić na trzy główne etapy: Etap pierwszy, podział pracy – projektowanie stanowisk pracy, podział pracy jest to rozkładanie złożonego zadania na części w wyniku, czego poszczególne osoby ponoszą odpowiedzialność za ograniczony zbiór czynności, a nie za całość zadania. Podział pracy wynika z tego, że żaden człowiek z osobna nie jet ani fizycznie ani psychicznie zdolny do wykonywania wszystkich operacji, z jakich składa się większość złożonych zadań – nawet, jeśli założymy, że jeden człowiek byłby zdolny opanować wszystkie potrzebne umiejętności. Natomiast dzięki podziałowi pracy powstają zadania uproszczone, których się można stosunkowo szybko uczyć i wykonać. Podział pracy przyczynia się bezpośrednio do specjalizacji a określenie zakresu pożądanej specjalizacji do zaprojektowania stanowisk pracy. Specjalizacja pracy przynosi określone korzyści, do których możemy zaliczyć: •skracanie czasu przechodzenia od jednego do drugiego zadania, •wykonywanie przez pracownika wąskiego prostego zadania pozwala sądzić, że osiągnie on w tym dużą wprawę, •im wężej określimy zadania pracownika na poszczególnym stanowisku tym łatwiej można opracować wyspecjalizowany sprzęt, którym będzie się on posługiwał, •w razie nieobecności lub odejścia z pracy pracownika wykonującego wysoce wyspecjalizowaną pracę kierownik może stosunkowo niewielkim nakładem przyuczyć następnego kandydata. Specjalizacja ma również ujemne skutki, autorzy teorii organizacji i zarządzania mówią, że specjalizacja doprowadza do alienacji oraz, że zmniejsza głębię i zakres zadań. W specjalizacji występują niepożądane skutki takie jak: •znużenie i niezadowolenie pracownika spowodowane koniecznością powtarzania przez dłuższy czas tych samych czynności, •zwiększenie absencji pracowników •zmniejszenie jakości pracy. Najczęściej stosowane metody przeciwdziałające negatywnym skutkom specjalizacji to: •rotacja między stanowiskami pracy, •rozszerzenie stanowiska pracy, polegające na przydzieleniu pracownikowi większej ilości zadań do wykonania, •wzbogacenie stanowiska pracy poprzez zwiększenie zarówno liczby zadań wykonywanych przez robotnika jak i rozszerzanie kontroli robotnika nad stanowiskami pracy, •zespoły robocze, dające możliwości całej grupie na zaprojektowaniu systemu pracy, który będzie wykorzystywany do wykonania wzajemnie powiązanych zadań. Etap drugi, grupowanie stanowisk organizacyjnych, elementarną częścią struktury organizacyjnej jest stanowisko organizacyjne, stanowiska następnie łączone są w...