Pojecie atomu Słowa atom używano już w IV wieku p.n.e.. Po raz pierwszy użył go Demokryt, grecki filozof z Abwery. Pochodzi "Athomos" znaczy niepodzielny w języku greckim. Dopiero w XIX udowodniono, że atom zbudowany jest z jeszcze mniejszych cząstek. Postulaty teorii Daltona John Dalton, angielski uczony, opracował w 1804r. tezę atomistyczno - cząsteczkową budowy materii. We współczesnej formie jest ona aktualna do dzisiaj. Jej postulaty zakładają, że: Pierwiastek chemiczny złożony jest z bardzo małych cząstek, które nazwano atomami. Wszystkie atomy danego pierwiastka wykazują identyczne właściwości chemiczne. Atomy należące do różnych pierwiastków cechują się odrębnymi własnościami fizycznymi oraz chemicznymi. W przyrodzie jest tyle atomów ile pierwiastków. Atom określonego pierwiastka nie ulega przekształceniu w innego rodzaju atom (który charakteryzuje inny pierwiastek) w wyniku standardowej reakcji chemicznej. Tworzenie związków chemicznych przez pierwiastki jest związane z łączeniem różnych atomów (należących do różnych pierwiastków) w wyniku czego powstają cząsteczki. Związek chemiczny składa się cząsteczek. Cząsteczki, wchodzące w skład związku chemicznego, są identyczne pod względem budowy i właściwości. Rozkład związku chemicznego następuje w wyniku rozpadu cząsteczek na atomy pierwiastków. Atomy należące do tego samego pierwiastka również mogą tworzyć cząsteczki. W środkowej części atomu zlokalizowane jest jądro (ma ładunek dodatni) zbudowane z protonów neutronów, a za jego trwałość odpowiadają siły jądrowe. Wokół jądra krążą z bardzo dużą prędkością elektrony (ok 6 mld okrążeń na μs). Tworzą one ujemnie naładowana chmurę elektronową. Elektrony rozmieszczone są na różnych powłokach, obecnie znane pierwiastki posiadają maksymalnie 7 takich powłok. Model atomu Bohra Według modelu Bohra elektrony poruszają się po orbitach (powłoki), tak jak Ziemia wokół Słońca. Mogą one przechodzić z jednej powłoki na drugą czemu towarzyszy absorpcja lub emisja energii. Wartość energii dla elektronu zależy od odległości od jądra (im dalej tym jest większa). Energia elektronu może zmieniać się jedynie w sposób skokowy (skwantowany), co wiąże się z tym, ze elektron musi pochłonąć ściśle określoną porcje energii. Stan o wyższej energii jest nietrwały i nosi on nazwę go stanu wzbudzonego. Jądro atomowe zbudowane jest z protonów oraz neutronów. Liczbę protonów określa liczba atomowa Z (posiadająca taką samą wartość jak liczba porządkowej). Pierwiastek charakteryzuje również liczba masowa A, będąca liczba nukleonów, czyli sumy protonów oraz neutronów w jadrze...