Konstytucja marcowa została ogłoszona 17 marca 1921 roku. -źródłem władzy jest naród -najważniejsze organy w państwie to parlament(sejm i senat),rząd z premierem, prezydent jako głowa państwa -powołane zostają niezawisłe sądy -rząd jest odpowiedzialny przed sejmem(parlamentem) -wszyscy obywatele są równi wobec prawa -Rzeczypospolita Polska: nie uznaje przywilejów rodowych ani stanowych, ani herbów lub tytułów rodowych -uznaje wszelką własność, osobistą lub zbiorową związków obywateli -własność Państwa jest najważniejszą podstawą ustroju społecznego i porządku prawnego -poręcza się wolność prasy -nie może być wprowadzona cenzura -obywatele mają prawo do koalicji, zgromadzenia się i zawiązywania związków i stowarzyszeń -obywatele należący do mniejszości narodowościowych, wyznaniowych, językowych,mają prawa równe z innymi obywatelami -nauka w szkole powszechnej jest obowiązkowa dla wszystkich obywateli Państwa -nauka w szkołach państwowych i samorządowych jest bezpłatna Konstytucja kwietniowa-23 kwietnia 1935 roku -zwierzchnia rola prezydenta w stosunku do rządu i parlamentu -zgodnie z konstytucją prezydent za swoje akty prawne odpowiedzialny był przed Bogiem i historią -prezydent był zwierzchnikiem sił zbrojnych -prezydent zwoływał i odwoływał sejm i senat -prezydent mianował premiera i ministrów 11 XI 1918 roku Rada Regencyjna przekazała mu władzę wojskową,a 22 XI 1918 roku na urząd Tymczasowego Naczelnika Państwa. W styczniu 1919 został wybrany na Naczelnika Państwa. W marcu 1920 mianowany marszałkiem. W grudniu 1922 zrezygnował z ubiegania się o prezydenturę. Pozostał na stanowisku ministra wojny i generalnego inspektora sił zbrojnych do czerwca 1923. i wycofał się z życia politycznego. 1926 po odrzuceniu przez prezydenta S. Wojciechowskiego propozycji utworzenia rządu z A....