Pojęcie własność intelektualna można rozumieć jako ‘własność’ czyli prawo podmiotowe wyłączne w odniesieniu do rzeczy uregulowane w Kodeksie cywilnym ( art. 140 – art. 231 kc) , a natomiast jako ‘własność intelektualna’ to określenie nawiązujące do pochodzenia dóbr stanowiących ten przedmiot. Termin prawo własności intelektualnej odnosi się do wszelkich wytworów ludzkiego umysłu, jak i praw do korzystania z nich. W dobrach tych zawiera się twórczość literacką, naukową czy wynalazczą. Ten szczególny rodzaj własności (własności intelektualnej) opiera się na konstrukcji praw podmiotowych bezwzględnych, które polegają na wolności prawnie chronionej określonego korzystania z danego dobra niematerialnego. Pojecie „ochrona własności intelektualnej” to wnikające z przepisów prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego, a także prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, normy prawne regulujące stosunki związane z ochroną (zabezpieczeniem) przedmiotów tej własności. Przedmiotem ochrony nie są dobra materialne lecz dobra stanowiące zjawiska o charakterze niematerialnym, nie są więc rzeczami. Istnieją niezależnie od rzeczy, które umożliwiają korzystanie z nich lub ich poznanie. Dobra te posiadają wartość majątkową. Zakres pojęcia własność intelektualna dzieli na dwie odrębne kategorie: a) własność przemysłową – pojecie to odnosi się do dóbr niematerialnych, będących rezultatem umysłowej twórczości człowieka, których rola i znaczenie ujawniają się w przemyśle, a zatem we wszystkich dziedzinach działalności gospodarczej, odnosi się także do dóbr niematerialnych, które są instrumentem podboju klienteli. b) własność naukową, literacką, artystyczną – pojecie to odnosi się do utworów, czyli każdego przejawu działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalonego w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia, a także do artystycznych wykonań, fonogramów i wideogramów oraz nadań radiowych i telewizyjnych będących przedmiotem praw pokrewnych, jak również baz danych, niezależnie od ich przemysłowego zastosowania. W Polsce prawa własności intelektualnej są regulowane przez: 1. Prawo wspólnotowe: a) Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 roku ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny ( Dz. Urz. WE L 302 z 19 października 1992 r. z późn. zm.); b) TRIPS - porozumienie w sprawie handlowych aspektów ochrony praw własności intelektualnej załącznik 1c Światowej Organizacji Handlu - załącznik do Dz. U. Nr 32 z 1996r. poz. 143; c) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1383/2003 z dnia 22 lipca 2003r. dotyczące działań...