Najważniejsze funkcje dotyczące dokumentów magazynowych: • możliwość prowadzenia dokumentacji dla wielu magazynów - opcja metody FIFO, • wprowadzanie dokumentów typu: PZ, PZ, PW i RW, • wprowadzanie dokumentów inwentaryzacji IN - tylko metoda FIFO, • wprowadzanie dokumentów przesunięcia międzymagazynowego MM - tylko metoda FIFO z opcją wielu magazynów, • sporządzanie zestawień dokumentów magazynowych dla wybranych kontrahentów, towarów i z wybranego okresu czasu, • automatyczne tworzenie dokumentów PZ i WZ do wpisanych dokumentów zakupu lub sprzedaży, • tworzenie faktury sprzedaży na podstawie dokumentów WZ dla wybranego kontrahenta, nierozliczonych fakturami poprzednio, • tworzenie dokumentu zakupu na podstawie dokumentów PZ dla wybranego kontrahenta, nierozliczonych uprzednio dokumentami zakupu, • szybkie wyszukiwanie towarów według barkodu lub dowolnego fragmentu nazwy, • możliwość przygotowania własnych wzorców pism związanych z dokumentami magazynowymi. DOKUMENTY MAGAZYNOWE: PZ – Przyjęcie towaru z zewnątrz PW – Przyjęcie towaru wewnętrzne WZ – Wydanie na zewnątrz MM – Przesunięcie międzymagazynowe RW – Rozchód do wewnątrz WP – Wydanie na produkcje PZ- Przyjęcie towaru z zewnątrz Przyjęcie zewnętrzne, przyjęcie towaru z zewnątrz – dokument występujący w gospodarce magazynowej, potwierdzający przyjęcie danego towaru, surowca, produktu lub materiału do jednostki gospodarczej lub jej jednostki organizacyjnej (np. magazynu, składu konsygnacyjnego lub sklepu). PZ wystawia się na podstawie dokumentu potwierdzającego dostawę, zwykle na podstawie faktury dokumentującej dokonanie zakupu lub dokumentu WZ dostawcy. Jednostki prowadzące ewidencję magazynową wprowadzają do niej dane przyjętego towaru (materiału). Dokument PZ może być zarejestrowany w księgach rachunkowych jako zdarzenie gospodarcze obrazujące zmiany w sytuacji finansowo-rzeczowej jednostki gospodarczej (zmiana stanu zapasów). W większości przypadków nie ma obowiązku wystawiania i rejestracji dokumentu PZ. Dokumentacja magazynowa może się opierać na dokumentach handlowych, np. fakturze VAT opisującej m.in. ilość, cenę jednostkową oraz całkowitą wartość zakupu. Dokument PZ jest istotny szczególnie przy tzw. dostawach niefakturowanych (najpierw następuje dostawa, a później wystawiana jest dokumentująca ją faktura), zwłaszcza w przypadku rozbieżności wartościowych (pomiędzy wartością dostawy wynikającą z dokumentu PZ a wartością faktury). PW- Przyjęcie towaru wewnętrzne Przyjęcie wewnętrzne- dokument umożliwiający korektę stanów magazynowych, zwiększa ilość towaru na stanie, nie wymaga...