Dziecko z dysleksją - przyczyny, charakterystyka. Niepowodzenia szkole mogą być spowodowane różnymi trudnościami w nauce. Jedną z ważnych przeszkód, która utrudnia prawidłowe przyswajanie materiału jest dysleksja. Pojęcie to zostało utworzone w 1887 r. na określenie trudności w czytaniu . Z czasem zaczęto określać tym mianem specyficzne trudności w czytaniu u dzieci, które mimo nauki nie radzą sobie z czytaniem. Jedna z syntez rozumienia tego pojęcia podaje, że „w ujęciu wąskim dysleksja rozumiana jest jako „trudności w czytaniu”, w szerokim ujęciu natomiast jako synonim określenia całego syndromu zaburzeń, czyli „specyficznych trudności w nauce czytania i pisania” . Współcześnie zwraca się uwagę na językowy aspekt dysleksji. Przyczyny występowania dysleksji są różne. Wyróżnić można pośród nich za M. Bogadanowicz: - nieprawidłowo przebiegająca ciąża i skomplikowanego porodu - występowanie dysleksji w rodzinie - dysharmonijny rozwój psychomotoryczny, opóźnienie rozwoju niektórych funkcji poznawczych i ruchowych - opóźnienia w rozwoju funkcji wzrokowych, słuchowo- językowych, motorycznych - nieokreślona lub nieprawidłowa lateralizacja . Stanowiska innych etiologów podaje M. Półtorak: - koncepcja genetyczna, dziedziczenie zmian centralnego układu nerwowego, które warunkują zaburzenia funkcjonalne - koncepcja organiczna, inny rozkład aktywności części mózgu w czasie wykonywania prostych zadań językowych spowodowany mikrouszkodzeniem mózgu - koncepcja funkcjonalnych zaburzeń CUN, spowolnienie dojrzewania układu centralnego i wynikających z tego zaburzeń funkcjonalnych Są to o tyle istotne informacje, że jednoznacznie potwierdzają, że dysleksja to zjawisko o podłożu biologicznym. Warto zauważyć, że etiologia dysleksji nie jest jednorodna. Najpełniejsze są te teorie, które podchodzą do tego zjawiska w sposób wielowymiarowy. Zagraniczni badacze stosując tę teorię, przyczyny dysleksji dostrzegają w deficytach przetwarzania fonologicznego, nieprawidłowej budowie móżdżku, nieprawidłowym rozwój komórek nerwowych, deficycie szybkości przetwarzania i zaburzeniach emocjonalnych . Dzieci młodsze w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym, u których nie występuje jeszcze dysleksja rozwojowa diagnozowane są pod względem grupy ryzyka dysleksji . Każde dziecko u którego można zauważyć niepokojące objawy powinno być przebadane Zaliczenie dziecka do tej grupy powinno stać się podstawą do rozpoczęcia z nim zajęć mających na celu stymulację rozwoju intelektualnego i poznawczego. Wielu badaczy wymienia symptomy charakterystyczne dla tego zaburzenia. Sygnałami, które mogą oznaczać...