Międzynarodowy System Ochrony Praw Człowieka, ukształtował się po II wojnie światowej. Na Międzynarodowy System Ochrony Praw Człowieka składają się obecnie takie dokumenty, jak Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (1948),Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych. Głównymi działaniami instytutu jest:zapobieganie i karanie zbrodni ludobójstwa, usunięcie wszelkich dyskryminacji rasowych, eliminacji wszelkich form dyskryminacji kobiet. System ochrony praw człowieka dzieli się na : powszechny (ONZ), regionalny ( System: Afrykański, Interamerykański, Arabski, Europejski), wewnątrzkrajowy, pozarządowy (NHOs). Pierwszą organizacją międzynarodowa jest Amnesty International. organizacja pozarządowa z siedzibą w Londynie, utworzona w maju 1961 z inicjatywy prawnika brytyjskiego P. Benensona. Amnesty prowadzone w Polsce upomniało się o losy więzionych studentów w Chinach, zajęło się popularyzując treści Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Dodatkowo Amnesty walczy o rzetelność procesów karnych, oraz o zniesienie kary śmierci. Drugą organizacją jest ONZ, które przyczyniło się do zawarcia kilkudziesięciu wszechstronnych porozumień dotyczących praw politycznych, obywatelskich ekonomicznych, społecznych i kulturowych. Od 1945 ONZ uczestniczyła w 170 negocjacjach pokojowych,które doprowadziły do zakończenia konfliktów regionalnych np. wycofanie się wojsk sowieckich z Afganistanu, oraz zakończenie wojen domowych w Salwadorze i Gwatemali. Według mnie organizacje działają bardzo dobrze i przynoszą wile korzyści