Ratownictwo wodne stanowi integralną cześć systemu ratowniczego realizowanego ustawowo przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej we współdziałaniu w oparciu o odrębne przepisy i porozumienia z innymi podmiotami. Do działań ratowniczych wykonywanych przez Państwową Straż Pożarną podczas zdarzeń na śródlądowych obszarach wodnych oraz terenach dotkniętych skutkami powodzi należą: - ratowanie tonących ludzi i osób bezpośrednio zagrożonych skutkami zdarzenia, - udzielanie pomocy przed lekarskiej i ewakuowaniu ludzi, zwierząt oraz mienia podczas działań ratowniczych, w tym powodziowych, - ratowanie środowiska wodnego, - poszukiwanie i wydobywanie zatopionych ludzi, zwierząt, opakowań z materiałami niebezpiecznymi, środków transportu oraz przedmiotów wartościowych, - stawianie i zdejmowaniu zapór do ratownictwa ekologicznego środowiska wodnego oraz lądowej warstwy brzegowej, - usuwanie nagłych awarii urządzeń, instalacji podwodnych hydrotechnicznych mających wpływ na bezpieczeństwo ludzi oraz środowiska wodnego, - oznakowanie oraz zabezpieczenie miejsc prowadzenia działań. Zakres działań ratowniczych ma wpływ na sposób prowadzenia akcji przez Państwową Straż Pożarną oraz decyduje o sposobie szkolenia strażaków i ich współdziałania z innymi podmiotami realizującymi zadania ratownictwa wodnego. Analizując powyższy zakres działania Państwowej Straży Pożarnej możemy śmiało stwierdzić że ratownictwo wodne, to nie tylko czynności związane z działaniami ratowniczo - poszukiwawczymi prowadzonymi pod powierzchnią wody. Faktyczny zakres działalności jest znacznie większy niż wynika to z potocznego rozumowania tego typu działań. Procentowo, największa część akcji związana jest z ochroną środowiska wodnego, występującego głównie podczas działań z zakresu ratownictwa chemiczno - ekologicznego i działań powodziowych tzn. akcji długotrwałych, prowadzonych z użyciem znacznych sił i przy zaangażowaniu dużych środków finansowych .W tych akcjach ok. 35 % działań wodnych obejmują działania ratowniczo - poszukiwawcze pod powierzchnią wody i realizowane przez właściwe dla tego przygotowane ekipy nurkowe. Nie można utożsamiać ratownictwa wodnego tylko z nurkowaniem. Należy je podzielić na dwie grupy: 1. ratownictwo nawodne, 2. ratownictwo podwodne. Różnica między działaniami nawodnymi i podwodnymi polega na tym, że przy pierwszym wymagane jest wszechstronne przygotowanie wszystkich ratowników Państwowej Straży Pożarnej, natomiast działania podwodne mogą być prowadzone jedynie przez wybrane ekipy które przechodzą specjalistyczny program szkolenia oraz są wyposażone w odpowiedni...