1) PODSYSTEM WYKONAWCZY SBN „BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE” W STRATEGII BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

3. Koncepcja bezpieczeństwa narodowego. Cele i zadania sektorowe.

3.3. Bezpieczeństwo wewnętrzne

58. Nadrzędnym celem działań państwa w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego jest utrzymanie zdolności do reagowania - odpowiednio do zaistniałej sytuacji – w przypadku wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa publicznego oraz bezpieczeństwa powszechnego, związanych z ochrona porządku prawnego, życia i zdrowia obywateli oraz majątku narodowego przed bezprawnymi działaniami oraz skutkami klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych i awarii technicznych.

59. Osiągniecie tego celu wymaga tworzenia spójnych przepisów prawnych, kształtowania postaw społecznych, doskonalenia działalności wszystkich podmiotów państwowych i społecznych, których aktywność związana jest z bezpieczeństwem wewnętrznym państwa. Bedzie to możliwe poprzez zwiększenie efektywności działania administracji publicznej oraz systematyczne podnoszenie poziomu profesjonalizmu funkcjonariuszy i pracowników instytucji państwowych realizujących zadania w tej sferze funkcjonowania państwa, a także upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

60. Wszelkie działania w zakresie zapewnienia odpowiedniego, akceptowanego przez społeczeństwo, poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa winny być skierowane na realizacje zadań w zakresie wdrożenia systemu zarządzania kryzysowego, budowy Systemu Ochrony Ludności poprzez zapewnienie funkcjonowania Systemu Ostrzegania i Alarmowania Ludności oraz Zintegrowanego Systemu Ratowniczego, a także integracji i konsolidacji z działaniami NATO, UE i ONZ oraz innych organizacji międzynarodowych, których Polska, bądź polskie instytucje państwowe są członkiem. Pierwszy z nich dotyczy budowy nowoczesnego zintegrowanego systemu zarządzania kryzysowego. Drugi - integracji i konsolidacji z działaniami NATO i UE oraz innych organizacji międzynarodowych, których Polska, bądź polskie instytucje państwowe są członkiem.

61. Kształtując bezpieczeństwo wewnętrzne, należy stale uwzględniać możliwość wystąpienia zagrożeń terrorystycznych i przeciwdziałać ich ewentualnemu powstaniu. Trzeba przy tym zapewniać prawidłowa mobilność, sprawna organizacje oraz umiejętność właściwego zachowania sie obywateli w przypadku wystąpienia realnego zagrożenia terrorystycznego. Zagrożenie to należy określać w sposób szeroki, mając na uwadze nie samo zagrożenie atakiem, lecz występujące grupy wsparcia, jego międzynarodowy charakter, źródła finansowania, międzynarodowe

zaangażowanie kraju oraz techniczne metody realizacji. Dlatego też ważnym pozostaje prawidłowe współdziałanie służb i organów odpowiedzialnych za przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym oraz profesjonalizm w wykonywaniu zadań ustawowych. Ponadto należy zapobiegać innym działaniom godzącym w bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, w tym naruszającym porządek konstytucyjny oraz promującym totalitarne ideologie, nienawiść rasowa i narodowościowa.

Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej polskiej

4.3. Podsystemy wykonawcze

Administracja publiczna i sprawy wewnętrzne

106. Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa wewnętrznego stanowią jedno

z podstawowych zadań administracji rządowej nie tylko szczebla centralnego, ale również wojewódzkiego i organów samorządu terytorialnego.

107. Nadrzędnym celem działań Policji jest służba społeczeństwu poprzez skuteczna ochronę bezpieczeństwa ludzi, mienia oraz utrzymywanie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Policja zapobiega przestępstwom i zjawiskom kryminogennym, w tym o charakterze transgranicznym, współdziałając z innymi strażami, służbami i inspekcjami krajowymi oraz policjami innych państw i organizacjami międzynarodowymi. Policja przygotowywana jest również do szerszego wsparcia misji realizowanych przez inne podmioty państwowe

i pozarządowe, a także Siły Zbrojne RP. Zapobieganie i skuteczne reagowanie na zjawisko przestępczości zorganizowanej powinno pozostawać troska nie tylko Policji, ale i innych służb i resortów. Działania Policji powinny być wspierane przez inicjatywy obywatelskie, programy poprawy bezpieczeństwa obywateli realizowane na szczeblu samorządowym, zwłaszcza w zakresie edukacji i profilaktyki, we współdziałaniu z innymi służbami państwowymi działającymi w sferze bezpieczeństwa publicznego. We współdziałaniu z policja uczestniczyć powinny równie_ organizacje pozarządowe, gremia i fora obywatelskie. Należy wzmocnić współprace Policji na forum międzynarodowym oraz rozwijać jej zdolności do udziału w międzynarodowych operacjach o charakterze policyjnym na obszarach kryzysowych. Polska policja winna aktywnie uczestniczyć i inicjować rozwiązania w międzynarodowych instytucjach współpracy policyjnej, jak Interpol czy Europol, oraz rozwijać siec swoich oficerów łącznikowych, w sposób czynny reprezentujących polska policje poza granicami kraju. Za działania priorytetowe należy uznać współdziałanie organów ścigania Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, w celu eliminowania zjawisk korupcjogennych, mających destrukcyjny wpływ na morale i poczucie uczciwości społecznej.

108. Nadrzędnym celem działań Straży Granicznej jest skuteczna ochrona granicy państwowej oraz kontrola ruchu granicznego zgodnie z interesami bezpieczeństwa narodowego. Szczególna jej rola wynika z ochrony jednego z najdłuższych odcinków lądowej zewnętrznej granicy zarówno Unii Europejskiej, jak i NATO oraz przyjęcia przez Polskę w najbliższym czasie zobowiązań zawartych w Układzie z Schengen.

Należy kontynuowac transformacje struktur Straży Granicznej, aby uzyska jeszcze większą racjonalizacje organizacyjno-funkcjonalna tej formacji oraz znacząco zwiększyc jej zdolności operacyjno-rozpoznawcze i dochodzeniowo-śledcze, a także zapewnic efektywna współprace ze służbami państw członkowskich UE i krajów sąsiadujących. Niezbędnym jest kontynuowanie i doskonalenie współpracy pomiędzy Strażą Graniczną a Policją i innymi służbami. Inny, ważny obszar wymagający zintensyfikowania form współdziałania tych służb stanowi monitoring i kontrola migracyjna cudzoziemców na terytorium całego kraju, która powinna miec również charakter prewencyjny. Zarówno Policja jak i Straż Graniczna,

w ramach działań ustawowych, powinny stale monitorowac zagrożenia o charakterze terrorystycznym, współpracując w tym zakresie z innymi służbami.

109. Nadrzędnym celem działań Biura Ochrony Rządu jest efektywna ochrona osób, obiektów i urządzeń ważnych ze względu na dobro i interes państwa. Działalnośc BOR, skupiona będzie na zintensyfikowaniu rozpoznania i analizy potencjalnych zagrożeń oraz zapobieganiu im poprzez doskonalenie wyszkolenia funkcjonariuszy, wyposażenie

w nowoczesny sprzęt oraz ścisłą współpracę z policją, ABW i innymi wyspecjalizowanymi instytucjami państwowymi. Istotnym zadaniem BOR pozostaje zapewnienie właściwego bezpieczeństwa polskim placówkom dyplomatycznym, w szczególności przed zagrożeniami terrorystycznymi. W tym zakresie niezbędne jest stałe współdziałanie wszystkich organów państwa, w kompetencjach których pozostaje szeroko rozumiane bezpieczeństwo placówek dyplomatycznych.

110. Nadrzędnym celem działań Państwowej Straży Pożarnej jest rozpoznawanie zagrożeń oraz przygotowanie i prowadzenie działań ratowniczych. PSP posiada zdolnośc do natychmiastowego reagowania podczas wystąpienia nagłego zagrożenia życia i zdrowia,

a także środowiska i mienia oraz w przypadkach nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof i klęsk żywiołowych. Państwowa Straż Pożarna jest również organizatorem Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, który jest aktualnie w procesie przekształcania w Zintegrowany System Ratowniczy, o charakterze powszechnym. PSP współdziała ze wszystkimi służbami

i podmiotami ratowniczymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwoju ratownictwa w Polsce oraz organizowania działań ratowniczych, akcji poszukiwawczo-ratowniczych i akcji humanitarnych poza granicami państwa. Stanowiska kierowania PSP analizują bieżącą gotowosc operacyjna służb i podmiotów ratowniczych, rozdzielają siły

i środki ratownicze, a także koordynują działania ratownicze. Istotnym celem PSP jest równie_ szkolenie na potrzeby ochrony ludności. Państwowa Straż Pożarna wspiera także państwowe służby i inspekcje oraz organizacje pozarządowe w zakresie realizowania zadań

w sferze ochrony ludności. Niezbędnym jest doskonalenie funkcjonowania PSP jako służby wiodącej w tworzonym Zintegrowanym Systemie Ratowniczym, będącym integralną częścią Systemu Ochrony Ludności.

111. Pojawienie sie nowych form zagrożeń, w szczególności zagrożeń asymetrycznych oraz związanych z rozwojem cywilizacyjnym, napięciami politycznymi i społecznymi, wymusza bardziej zdecydowane poszukiwanie nowych rozwiązań celem sprawniejszej realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, w tym obrony cywilnej. Budowa systemu zarządzania kryzysowego wymaga współpracy administracji publicznej wszystkich szczebli oraz podmiotów spoza tego obszaru. Funkcjonowanie systemu zarządzania kryzysowego musi miec silne podstawy prawne. Jedna z nich jest ustawa o zarządzaniu kryzysowym, która stanowi zasadniczy krok w kierunku wprowadzenia w kraju systemowych rozwiązań w obszarze zarządzania kryzysowego.

112. System Ochrony Ludności rozumiany jako zbiór zadań przypisanych poszczególnym organom i jednostkom administracji publicznej, służbom zawodowym oraz organizacjom pozarządowym, w tym społecznym organizacjom ratowniczym, powinien byc skorelowany

z systemem zarządzania kryzysowego. W sytuacjach wymagających wsparcia

i zaangażowania dodatkowych sił i środków niezbędnych do ochrony ludności, wsparcie to powinno byc udzielane przy zaangażowaniu struktur zarządzania kryzysowego. System ten powinien charakteryzowac sie elastycznością reagowania na sytuacje kryzysowe, a_ do konfliktu zbrojnego włącznie. W ramach budowy Systemu Ochrony Ludności należy dążyc do: stworzenia i zapewnienia funkcjonowania Sytemu Ostrzegania i Alarmowania Ludności oraz Zintegrowanego Systemu Ratowniczego funkcjonującego w oparciu i przy wykorzystaniu Państwowej Straży Pożarnej i jej możliwości organizacyjno – technicznych,

w skład którego wchodzą zawodowe podmioty ratownicze oraz współpracujące podmioty społeczne zdolne do realizacji zadań z zakresu ratownictwa. Zintegrowany System Ratowniczy powinien działac w oparciu o siec Centrów Powiadamiania Ratunkowego, obsługujących telefoniczny numer alarmowy „112”. Wprowadzenie i stosowanie standardów w zakresie organizacji systemu powiadamiania ratunkowego oraz sposobu jego finansowania przyczyni sie do utworzenia jednolitego (kompatybilnego) systemu powiadamiania ratunkowego dla całego kraju, zapewniającego także obsługę osób obcojęzycznych.

113. Odpowiedzią na wzrastający poziom zagrożeń wobec obiektów i systemów infrastruktury, która ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa państwa i jego mieszkańców powinny byc działania ukierunkowane na stworzenie mechanizmu ochrony narodowej infrastruktury krytycznej. Należy dążyc do opracowania narodowego planu ochrony infrastruktury krytycznej oraz zaangażowania w proces budowy mechanizmu - poza administracja i służba publiczna - także operatorów i właścicieli infrastruktury, w tym prywatnych. Mając swiadomośc ponadnarodowego wymiaru funkcjonowania infrastruktury krytycznej należy zapewnic aktywny udział Polski w pracach nad jej ochrona, toczących sie na forum NATO i UE.

2) PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Spraw Wewnętrznych, zwanego dalej „ministrem”.

2. Minister kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne.

3. Minister jest dysponentem części 42 budżetu państwa.

4. Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

5. Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

http://www.msw.gov.pl/portal/pl/52/9538/Status_Prawny_MSW.html

Minister Spraw Wewnętrznych jest naczelnym organem administracji publicznej, któremu obsługę zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych będące jednostką budżetową.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zostało powołane z dniem 18 listopada 2011 r. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych i zakresie działania podległych mu organów.

http://bip.msw.gov.pl/

ZADANIA MSW WYNIKAJĄCE Z USTAWY O URZĘDZIE MSW

3) DZIAŁ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ „SPRAWY WEWNĘTRZNE”

Ustawa o działach administracji rządowej Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej

Art. 29. 1. Dział sprawy wewnętrzne obejmuje sprawy:

1) ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2) ochrony granicy Państwa, kontroli ruchu granicznego i cudzoziemców;

3) zarządzania kryzysowego;

4) obrony cywilnej;

5) ochrony przeciwpożarowej;

6) (uchylony);

6a) (uchylony);

7) nadzoru nad ratownictwem górskim i wodnym;

8) obywatelstwa;

9) ewidencji ludności, dowodów osobistych i paszportów;

10) rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk.

2. Jeżeli informacje uzyskane przez organy i jednostki organizacyjne nadzorowane, podległe lub podporządkowane ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych mogą mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa Państwa, minister ten przekazuje je niezwłocznie do wiadomości Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Rady Ministrów.

3. (uchylony).

4.  Minister właściwy do spraw wewnętrznych sprawuje nadzór nad działalnością Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Obrony Cywilnej Kraju, Prezesa Urzędu do spraw Repatriacji i Cudzoziemców, Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej oraz Biura Ochrony Rządu.

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-4-wrzesnia-1997-r-o-dzialach-administracji-rzadowej/rozdzial-2_klasyfikacja-dzialow-administracji-rzadowej/?on=08.09.2012

4) ZADANIA MSW WYNIKAJĄCE Z USTAWY O ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM

USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

5) ZADANIA MSW WYNIKAJĄCE Z USTAW O STANACH NADZWCZAJNYCH

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej.

USTAWA z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym

USTAWA z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej

6) ORGANY/ JEDNOSTKI PODLEGŁE I NADZOROWANE PRZEZ MSW I ICH KOMPETENCJE

ORGANY PODLEGŁE LUB NADZOROWANE PRZEZ MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

1. Komendant Główny Policji;

2. Komendant Główny Straży Granicznej;

3. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej;

4. Szef Obrony Cywilnej Kraju;

5. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców;

6. Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODLEGŁE MINISTROWI SPRAW WEWNĘTRZNYCH LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANE

I. Jednostki podległe

1. Biuro Ochrony Rządu;

2. Państwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;

3. Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;

II. Jednostki nadzorowane

1. Centralny Ośrodek Informatyki

2. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie;

3. Szkoła Główna Służby Pożarniczej;

4. Instytut Technologii Bezpieczeństwa "Moratex" w Łodzi;

5. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego;

6. Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

7. Centralne Laboratorium Krymynalistyczne Policji

8. Zakłady Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji:

a. Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku,

b. Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy,

c. Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Gdańsku,

d. Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych im. sierż. Grzegorza Załogi w Katowicach,

e. Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kielcach,

f. Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Koszalinie,

g. Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Krakowie,

h. Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Lublinie,

i. Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi,

j. Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie,

k. Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Opolu,

l. Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych im. prof. Ludwika Bierkowskiego w Poznaniu,

m. Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie,

n. Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie,

o. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie,

p. Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych we Wrocławiu,

q. Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Zielonej Górze,

r. Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Głuchołazach,

s. Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rehabilitacyjny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Górznie,

t. Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Jeleniej Górze,

u. Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku,

v. Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Złocieńcu,

w. Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Ministerstwa Spraw Wewnętrznych "Orion" w Ciechocinku,

x. Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Jeleniej Górze,

y. Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kołobrzegu,

z. Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Krynicy-Zdroju,

aa. Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium "Bristol" Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kudowie-Zdroju,

bb. Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Sopocie,

cc. Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Organizacje ratownicze, których realizację zadań publicznych z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego nadzoruje Minister Spraw Wewnętrznych:

1. Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,

2. Mazurska Służba Ratownicza,

3. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,

4. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

5. Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

(ze względu na liczebność organów zostały pominięte ich kompetencje)

http://bip.msw.gov.pl/portal/bip/37/18094/Grupa_MSW.html

Komendant Główny Policji określa:

1) szczegółowe zasady organizacji i zakres działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji,

2) metody i formy wykonywania zadań przez poszczególne służby policyjne,

w zakresie nie objętym innymi przepisami wydanymi na podstawie ustawy,

3) programy szkoleń zawodowych policjantów,

4) szczegółowe zasady szkolenia zwierząt wykorzystywanych do realizacji zadań Policji,

a także normy ich wyżywienia,

5) szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny służby, po konsultacji z Państwową Inspekcją Pracy,

6) zasady etyki zawodowej policjantów, po zasięgnięciu opinii związku zawodowego policjantów.

Komendant Główny Policji może tworzyć ośrodki szkolenia i szkoły policyjne oraz określa ich programy nauczania.

http://bip.kgp.policja.gov.pl/portal/kgp/1/1/Status_prawny.html

Do zakresu działania Komendanta Głównego SG należy w szczególności:

1. kierowanie prowadzonymi przez Straż Graniczną działaniami w zakresie ochrony granicy państwowej oraz kontroli ruchu granicznego;

2. analizowanie zagrożeń bezpieczeństwa granicy państwowej;

3. nadawanie regulaminów organizacyjnych komendom oddziałów Straży Granicznej oraz komórkom organizacyjnym Komendy Głównej Straży Granicznej, a także nadawanie statutów ośrodkom szkolenia Straży Granicznej;

4. organizowanie i określanie zasad szkolenia zawodowego funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej;

5. sprawowanie nadzoru nad terenowymi organami Straży Granicznej oraz nad ośrodkami szkolenia Straży Granicznej;

6. udział w przygotowaniu projektu budżetu państwa w zakresie dotyczącym Straży Granicznej, zgodnie z odrębnymi przepisami;

7. współdziałanie w zakresie realizowanych zadań z właściwymi organami państwowymi, jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami społecznymi;

8. prowadzenie współpracy międzynarodowej z organami i instytucjami właściwymi w sprawach ochrony granic państwowych.

Ustawa z dnia 12 października 1990 roku o Straży Granicznej

Do zakresu działania Komendanta Głównego PSP należy w szczególności:

1. kierowanie krajowym systemem ratowniczo-gaśniczym;

2. nadzorowanie rozpoznawania zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;

3. kierowanie pracą Komendy Głównej PSP;

4. nadzorowanie działalności komendantów wojewódzkich PSP;

5. określanie struktury organizacyjnej komend wojewódzkich i rejonowych PSP;

6. ustalanie siedzib, norm liczebności i wyposażenia jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP;

7. inicjowanie przedsięwzięć oraz prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej i działań ratowniczych;

8. organizowanie kształcenia zawodowego, nadzorowanie działalności komendantów szkół i dyrektorów jednostek badawczo - rozwojowych - w zakresie określonym odrębnymi przepisami;

9. wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do rozwoju ochrony przeciwpożarowej.

Tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 – Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

Do zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju należy: 

przygotowywanie projektów założeń i zasad działania obrony cywilnej;

ustalanie ogólnych zasad realizacji zadań obrony cywilnej;

koordynowanie określonych przedsięwzięć i sprawowanie kontroli realizacji przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego zadań obrony cywilnej. 

Szef Obrony Cywilnej Kraju w sprawach należących do swojego zakresu działania wydaje zarządzenia, wytyczne, instrukcje i regulaminy.

 

Terenowymi organami obrony cywilnej są wojewodowie, starostowie, wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast). Do zakresu działania szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin należy kierowanie oraz koordynowanie przygotowań

i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne działające na ich terenie.

 

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. Nr 96, poz. 850), szefowie obrony cywilnej ustalają zadania i kontrolują ich realizację oraz koordynują i kierują działalnością w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej:

Szef Obrony Cywilnej Kraju - szefów obrony cywilnej województw,

1. szef obrony cywilnej województwa - szefów obrony cywilnej powiatów,

2. szef obrony cywilnej powiatu - szefów obrony cywilnej gmin,

3. szef obrony cywilnej gminy - szefów obrony cywilnej w instytucjach,

u przedsiębiorców, w społecznych organizacjach ratowniczych i w innych jednostkach organizacyjnych działających na obszarze gminy.

http://www.ock.gov.pl/portal/ock/2/16/STRUKTURA_OBRONY_CYWILNEJ.html

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim i wyjazdu z niego, nadawania statusu uchodźcy, udzielania cudzoziemcom azylu, wyrażania zgody na pobyt tolerowany oraz udzielania ochrony czasowej jest Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla innych organów.

Nadzór nad Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców sprawuje minister właściwy do spraw wewnętrznych.

Do zakresu działań Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców należy m.in.:

nadawanie i pozbawianie statusu uchodźcy;

udzielanie i pozbawianie azylu;

udzielanie i cofanie zgody na pobyt tolerowany;

udzielanie ochrony czasowej;

legalizacja pobytu cudzoziemca;

udzielaniem pomocy cudzoziemcom ubiegającym się o nadanie statusu uchodźcy;

nakładanie kar administracyjnych na przewoźników;

przedłużanie okresu pobytu cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w strzeżonym ośrodku lub areszcie;

gromadzenie, analizowanie oraz udostępnianie informacji o krajach pochodzenia cudzoziemców;

współpraca z instytucjami UE w zakresie działania Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców;

opracowywanie na podstawie krajowego zbioru rejestrów i ewidencji w sprawach cudzoziemców danych statystycznych i ich udostępnianie;

wytwarzanie i personalizowanie dokumentów wydawanych cudzoziemcom;

kontrola wykonywanych przez wojewodów zadań w zakresie zgodności ich działania z prawem oraz polityką w dziedzinie migracji i uchodźstwa;

Zgodnie z art. 17 Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. wydanie wizy w niektórych sprawach wymaga przeprowadzenia konsultacji z centralnym organem państwa członkowskiego UE, w którym wniosek został złożony lub centralnym organem innego państwa członkowskiego UE. Zgodnie z ta procedurą rolę Centralnego Organu Wizowego w Polsce pełni Urząd do Spraw Cudzoziemców.

http://www.udsc.gov.pl/Szef,Urzedu,604.html

Do zadań Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW należy:

1. ustalanie prawa do zaopatrzenia emerytalno-rentowego oraz wysokości świadczeń z tego tytułu dla zwalnianych ze służby funkcjonariuszy Policji, UOP,ABW, AW,CBA, SG, BOR i PSP oraz członków ich rodzin;

2. dokonywanie wypłat świadczeń pieniężnych w ramach zaopatrzenia emerytalnego oraz przysługujących na podstawie odrębnych przepisów, rozstrzygnięć także współpraca rozstrzygnięć instytucjami finansowymi rozstrzygnięć tym zakresie;

3. dokonywanie waloryzacji wypłacanych świadczeń pieniężnych;

4. dokonywanie potrąceń i egzekucji ze świadczeń pieniężnych;

5. ustalanie kwota nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych i dochodzenie ich zwrotu;

6. ustalanie kwot niedopłat świadczeń pieniężnych;

7. współpraca z organami emerytalnymi i rentowymi w sprawach dotyczących zabezpieczenia społecznego;

8. współpraca w granicach uprawnień, z centralnymi organami administracji rządowej, organami i jednostkami organizacyjnymi podległymi lub nadzorowanymi przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;

9. dokonywanie analiz z zakresu wysokości i struktury świadczeń pieniężnych;

10. przedkładanie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych zaopiniowanych wniosków o przyznanie w drodze wyjątku z zaopatrzenia emerytalnego;

11. naliczanie i podział środków funduszu socjalnego pomiędzy jego dysponentów;

12. opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących zaopatrzenia emerytalnego;

13. rozpatrywanie skarg i wniosków w sprawach z zakresu zaopatrzenia emerytalnego;

14. prowadzenie gospodarki finansowej i majątkowej według zasad określonych dla państwowych jednostek budżetowych, w tym opracowywanie planów, sprawozdań finansowych, rocznego planu dochodów i wydatków dotyczących działalności Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW;

15. prowadzenie informatycznej bazy danych dotyczącej osób uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego oraz bieżąca jej aktualizacja;

16. udostępnianie informacji w sprawach dotyczących zaopatrzenia emerytalnego w zakresie uregulowanym odrębnymi przepisami.