Kodeks karny jest to zbiór przepisów prawnych regulujących odpowiedzialną karną obywateli w danym państwie. W którym przede wszystkim określone są typy przestępstw oraz zasady wymierzania kary za popełnienie czynu zabronionego. Oczywiście w Polsce taki akt normatywny obowiązuje, jednak na przestrzeni czasu można zauważyć, że jest on zbyt liberalny. Państwo Polskie zdecydowanie powinno przystąpić do zaostrzenia obowiązujących praw.

Pierwszym przykładem zbyt pobłażliwego prawa panującego w naszym kraju są przestępstwa określane jako wykroczenia. Czyn ten zabroniony jest między innymi karą aresztu lub karą grzywny. Wyrok powinien być bardziej precyzyjny do popełnionego przewinienia. Aresztowanie mężczyzny za stałe zaśmiecanie środowiska na okres np. 20 dni jest niepotrzebny, jego kara powinna być adekwatna do przepisu, który naruszył, czyli w tym przypadku mógłby dostać pracę polegająca na sprzątaniu miasta. Kara powinna uświadamiać człowiekowi jaki błąd popełnił. Natomiast co go grzywny, jest to odpowiednia forma pokutowania za wykroczenie. Jednak władze w Polsce powinny bardziej przykładać się do ścigania osób, które nie zastosowały się do zapłacenia w terminie.

Również jednym z problemów jest zbyt łagodne postępowanie dla osoby, która popełniła przestępstwo po raz drugi. Po wyjściu na wolność, po odsiedzeniu wyroku dany człowiek dopuszcza się ponownego niezastosowania się do przepisów prawnych i wraca do więzienia. Z gospodarczego punktu widzenia nie ma to najmniejszego sensu, ponieważ podatki obywateli są przeznaczane na utrzymanie więźniów. Wiadomo, że jest to niezbędne, ponieważ to gwarantuje bezpieczeństwo w państwie, jednak utrzymywanie seryjnego mordercy czy gwałciciela odbywającego karę jest nieodpowiednie. Dlatego w Polsce powinno wprowadzić się karę śmierci, nie tylko chodzi tutaj o ekonomiczny aspekt, ale również o to, że poprzez wprowadzenie tego prawa możliwe jest zmniejszenie przestępczości, ponieważ większość ludzi nie porwie się do przestępstwa, jeżeli wisi nad nimi taka kara.

Ostatnim argumentem za zaostrzeniem w Polsce obowiązującego kodeksu karnego jest zbyt łagodne traktowanie więźniów. Według prawa aresztowany powinien odbyć całą karę, jednak są możliwe zwolnienia warunkowe, czyli przed terminem za dobre zachowanie. Jednak czy jest to dobre? Osadzony powinien odsiedzieć cały wyrok, dzięki temu jest bardziej prawdopodobne, że zrozumie, że zachował się w sposób niegodny i nie zgodny z prawem.

Jednak państwo jest w obowiązku przygotować więźnia do poprawnego funkcjonowania w społeczeństwie, ponieważ zarówno dzięki temu może się zmniejszyć bezrobocie osób z wyrokiem na koncie jak i przestępstwo związane z brakiem pracy. Jednym z przykładów może być praca wykonywana przez więźniów, którzy sprawują się bardzo dobrze. Może być to praca przy segregacji odpadów, praca w służbach porządkowych, która również okaże się pomocna jeżeli chodzi o sytuację gospodarczą kraju. By doprowadzić do resocjalizacji skazanych na terenie więziennym powinny być prowadzone zajęcia fizyczne np. sporty czy gry zespołowe. One byłby idealne do wyładowania swojej energii, ich celem byłoby stworzenie możliwości kontrolowania swoich emocji i kontaktu z ludźmi. Byłoby to przykładem, że w codziennym życiu zamiast stosowania agresji, można „wyżyć” się na worku treningowym albo regularne uprawianie sportu. Ostatnim przykładem jest prowadzenie rozmaitych spotkań z wyspecjalizowanymi psychologami czy specjalistami, którzy by w sposób zarówno teoretyczny jak i praktyczny pokazywali więźniom jak prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie.

Podsumowując całą pracę i podane w jej argumenty możemy zobaczyć, że kodeks karny jest zbyt liberalny. Jest to jedynie kilka przykładów z wielu. Władze w Polsce zdecydowanie powinny zacząć rozmawiać nad możliwościami wprowadzenia zmian do kodeksu, by w kraju zaszły odpowiednie zmiany, które mogłyby w pewnym stopniu ograniczyć ilość przestępstw.